Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

1. Об’єктивна необхідність і передумови розвитку підсобних виробництв і промислів

Реформування аграрного сектору економіки, розвиток рин­кових відносин створюють передумови для широкого підприєм­ництва і підприємницької діяльності як виробничого так і об­слуговуючого напрямків.

Аграрне виробництво передбачає раціональний розвиток ос­новних, додаткових і підсобних галузей, які лише в комплексі мо­жуть забезпечити ефективну діяльність аграрного підприємства будь-якої форми власності і господарювання. Розвиток сільсько­господарського виробництва і підсобної промислової діяльності в аграрних підприємствах сьогодення не тільки вигідне, але і об’єктивно необхідне.

Доцільність організації підсобних промислових виробництв і промислів та поєднання їх з сільськогосподарським виробниц­твом в аграрних формуваннях обумовлені сукупністю об’єктивно існуючих природних, соціальних, організаційних, технічних і технологічних факторів.

Із природних факторів головну роль відіграють особливості сільськогосподарської праці, зокрема різко виражена її сезон­ність, яка обумовлена неспівпаданням періоду виробництва і робочого періоду в землеробстві.

Від посіву до збирання озимих зернових культур проходить майже рік, а затрати праці на безпосередньому виконанні тех­нологічних операцій займають декілька днів. Аналогічна ситуація спостерігається в інших галузях рільництва, садівництві і виноградарстві. Все це зумовлює сезонність виробництва у землеробстві, нерівномірний розподіл і використання трудових ресурсів протягом року, їх надлишок у міжсезонний період і нестачу в період масових польових робіт ( догляду за посівами, збирання врожаю і інше). Тому одним із напрямів більш повного і рівномірного використання трудових ресурсів є організація в аграрних формуваннях підсобних виробництв і промислів, їх поєднання із розвитком галузей землеробства.

Об’єктивна необхідність поєднання в одному підприємств сільськогосподарського виробництва з підсобними виробництвами і промислами обумовлена таким природним фактором як наявність місцевих сировинних ресурсів. При цьому дуже часто використовують дари лісів (заготівля плодів, ягід, березового соку, дикоростучих лікарських рослин і інше), місцеві будівель­ні матеріали (камінь, вапняк, глина, пісок, гравій і інші), виго­товлення художніх виробів з місцевих матеріалів, виробництво товарів і виробів господарського вжитку. При наявності на те­риторії підприємств великих запасів будівельної сировини, яка не використовується потужними промисловими підприємства­ми, або її недостатньо для організації їх, доцільно організову­вати невеликі виробництва місцевого значення на базі одного господарства або декількох на базі міжгосподарської коопера­ції. Раціональне використання наявних місцевих сировинних ресурсів шляхом організації підсобних виробництв і промислів в аграрних формуваннях дає можливість забезпечити потребу в них сільськогосподарських підприємств і населення, збільшити прибутки господарств. В даному випадку природні фактори реалізуються у взаємодії з соціальними і економічними.

Одним із важливих напрямків діяльності підсобних виробництв і промислів є переробка сільськогосподарської продукції. Причо­му, здійснення цієї діяльності може мати різні форми: переробка частини плодоовочевої продукції, яка не підлягає товарній реалі­зації, виготовлення продуктів харчування з тваринницької про­дукції (сир, масло, ковбаси, м’ясо і інше), рослинницької продукції (хліб, кондитерські вироби і інше), переробка відходів галузей рос­линництва і тваринництва, виготовлення товарів господарського вжитку шляхом переробки певних видів продукції. Важливим є та­кож переробка продукції дрібних господарств, включаючи особисті селянські господарства. Тому, добре розвинута сітка промислових виробництв у аграрних формуваннях дає можливість зберегти всю вироблену продукцію сільського господарства, звести до мінімуму її втрати, залучити в господарський оборот додаткові джерела міс­цевої сировини, забезпечити більш високу ступінь збалансованос­ті, координації і синхронізації всіх стадій виробництва, обробки, переробки, зберігання і реалізації продукції.

Організація підсобних промислових виробництв і промислів виконує важливу соціально-економічну функцію не тільки стосовно сільськогосподарських підприємств та сільського насе­лення, але також шляхом виробництва і реалізації продуктів харчування, товарів народного споживання нехарчової групи, художніх виробів, будівельних і інших матеріалів, забезпечує потреби в них внутрішнього ринку, створюючи відповідне кон­курентне середовище.

Крім цього підсобні промислові виробництва і промисли об­слуговують основні і додаткові галузі сільського господарства, створюючи сприятливі умови для їх розвитку.

Розумне поєднання сільськогосподарського і промислового виробництва в одному підприємстві сприяє нормалізуванню об­міну речовин між людиною і природою, підвищенню родючості земель і продуктивності тварин, скороченню втрат вирощеної продукції, зменшенню транспортних і управлінських витрат і інших накладних витрат в розрахунку на одиницю продукції, тобто зниженню її собівартості.

Організація підсобних промислових виробництв і промислів – додаткове джерело грошових надходжень підприємств, адже доходи підприємств від промислової діяльності – це стійка, не­залежна від природних умов частина грошових надходжень, яка сприяє вирівнюванню доходів підприємства протягом року.

Головні завдання організації підсобних промислових вироб­ництв і промислів, їх інтеграція з сільськогосподарським вироб­ництвом полягають в наступному:

  • більш повне і рівномірне використання трудових ресурсів протягом року;
  • скорочення втрат сільськогосподарської продукції;
  • додаткове залучення в господарський оборот місцевих си­ровинних ресурсів;
  • підвищення доходності підприємства;
  • підвищення рівня оплати праці працівників;
  • підвищення рівня соціального розвитку села. Розвиток підсобних промислових виробництв і промислів сприяє підвищенню оплати праці і матеріального добробуту працівників, соціального розвитку села шляхом перетворення аграрної праці в більш рівномірну, продуктивнішу, кваліфікова­ну і різносторонню.
загрузка...