Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

1. Поняття кормової бази та принципи її організації

В загальній системі ведення господарства кормова база виступає зв’язуючою ланкою між галузями рослинництва і тва­ринництва. Тому розвиток кормової бази, її ефективність і виз­начають розвиток галузей рослинництва.

Під кормовою базою розуміють склад, кількість і якість кормових ресурсів, систему їх виробництва, заготівлі, збері­гання і використання. Тобто в дане поняття включають три основні взаємопов’язані системи: кормовиробництво, кормоприготування і використання кормів. Поняття кормової бази включає в себе зоотехнічну, агрономічну і організаційно-еко­номічну сторони.

Зоотехнічну сторону кормової бази характеризують склад і якість кормів. Агрономічна її сторона включає питання агро­техніки вирощування зернофуражних і кормових культур, роз­міщення їх у сівозмінах, заходи з підвищення їх урожайності, а також питання підвищення продуктивності природних кормо­вих угідь (сіножатей і пасовищ).

Організаційно-економічна сторона кормової бази включає розрахунки потреби в кормах і посівних площ фуражно-кормо­вих культур, розроблення заходів щодо інтенсифікації кормови­робництва і здешевлення виробництва кормів, вибір найбільш вигідних кормів та встановлення ефективних типів і норм годів­лі тварин, організацію зберігання, приготування і згодовування кормових ресурсів.

Наукова організація кормової бази зумовлена вимогами нау­кової організації всього аграрного виробництва і зокрема тварин­ництва. Вона означає постійне вдосконалення системи виробниц­тва і підвищення ефективності використання кормів на основі досягнень науково-технічного прогресу з врахуванням зоотехніч­них, агрономічних та організаційно-економічних вимог.

Науковими основами організації кормової бази є:

 • дані зоотехнічної науки про годівлю тварин;
 • агрономічні та організаційні основи складання високопро­дуктивних польових і кормових сівозмін;
 • наукові способи підвищення урожайності сільськогоспо­дарських культур і продуктивності кормових угідь та організації їх використання.

Основними принципами раціональної організації кормової бази є:

 • відповідність  зональним  умовам  і  спеціалізації  госпо­дарств;
 • загальний обсяг кормових ресурсів повинен випереджати ріст поголів’я тварин та його продуктивність;
 • ефективне   використання   землі   шляхом   оптимального поєднання польового і лукопасовищного кормовиробництва;
 • рівномірне   круглорічне   забезпечення   поголів’я   тварин якісними кормами власного виробництва;
 • стабільність кормової бази, тобто незалежність її від впли­ву несприятливих кліматичних умов;
 • раціональне розміщення кормовиробництва на території господарства, відповідність його внутрішньогосподарській спе­ціалізації і розміщенню тваринництва;
 • підвищення економічної ефективності кормової бази на основі виробництва кормів при мінімальних затратах праці і коштів на одиницю кормової продукції, виключення втрат при їх переробці і згодовуванні;
 • плановість виробництва і згодовування кормів.
загрузка...