Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

1. Технологічні і організаційно-економічні вимоги та принципи організації виробничих процесів

Організація будь-якого трудового процесу передбачає до­тримання певних технологічних і організаційно-економічних вимог. Технологічні вимоги ґрунтуються на дотриманні певних  кількісних і якісних показників при виконанні робіт: глибина  обробітку ґрунту і загортання насіння, ширина міжрядь, висота  зрізування трав, хлібів, строки виконання робіт тощо. Особливе  значення при цьому має швидкість руху агрегатів.

Організаційно-економічні вимоги ґрунтуються на необхід­ності високопродуктивного використання техніки при міні­мальних витратах виробництва, тобто повинен бути встанов­лений тісний взаємозв’язок між дотриманням і раціональним використанням засобів виробництва та робочої сили. Виконан­ня кожної операції має здійснюватися в суворо відведений час в єдиному виробничому темпі, визначеному на певній роботі ба­зовою машиною, яка дає змогу раціонально використовувати всі інші допоміжні засоби.

Досить важливим елементом забезпечення організаційно-еко­номічних вимог є правильне комплектування і підготовка до робо­ти агрегатів. Для окремих видів робіт склад агрегатів визначається конструкцією тракторів та набором машин до них. До них нале­жать агрегати для садіння картоплі, розсадних овочевих культур,  внесення органічних і мінеральних добрив, міжрядного обробітку ґрунту та ін. У цих випадках необхідно підібрати лише робочу  швидкість агрегату, яка відповідала б певній тяговій потужності  трактора ы технологічним вимогам агротехніки культури.

Інша частина агрегатів, особливо ті, що виконують енергомісткі операції щодо обробітку ґрунту, сівби, культивації, боронування і т.д., можуть бути різного складу. Це залежить від потуж­ності трактора та опору причіпних (навісних) робочих машин.

Кількість машин в агрегаті повинна давати змогу раціональ­но використовувати потужність тягових засобів при встанов­леній швидкості руху і забезпечити найвищу в даних виробни­чих умовах продуктивність агрегатів.

Важливим етапом є вибір режиму роботи, напрямку і способів руху агрегатів (загінковий, фігурний, вкругову, діагональний і т.д.) з урахуванням чергування напрямів руху при обробітку ґрун­ту, виконанні посівних, садильних, збиральних та інших робіт.

З метою правильної організації будь-якого виробничого про­цесу виникає необхідність правильно розставити людей і засоби виробництва, узгодити роботу на окремих його операціях. Для забезпечення цього при організації виробничих процесів в рос­линництві необхідно дотримуватись таких принципів: пропор­ційності, ритмічності, узгодженості і безперервності.

Пропорційність передбачає встановлення оптимального спів­відношення між засобами, предметами праці та робочою силою в процесі виробництва з метою досягнення його безперервності і високої продуктивності. Наприклад, процес збирання зернових культур комбайном включає такі операції: зрізування маси та її обмолочування; відвезення зерна від комбайна; очищення і зва­жування зерна; засипання зерна на зберігання чи відвезення на реалізацію. Пропорції тут залежать від продуктивності засобів виробництва, за допомогою яких виконують відповідні операції. Ритмічність полягає у виконанні всіх пов’язаних між собою операцій в одному ритмі (темпі). Ритм у технологічному механі­зованому процесі визначається роботою агрегату, який зайнятий на основній операції. Наприклад, ритм роботи комбайна на зби­ранні зернових культур визначається своєчасним виконанням таких операцій, як транспортування зерна від комбайна, його післязбиральна обробка і зважування, засипання на зберігання чи відвезення на реалізацію, збирання соломи.

Узгодженість означає виконання кожної операції певного робочого процесу в точно визначений час і в чітко визначеній послідовності. Наприклад, прибуття автомобіля для розванта­ження бункера комбайна в момент заповнення останнього. Цей принцип забезпечує єдність процесу. Невиконання цього при­нципу приводить до порушення технологічної дисципліни.

Безперервність означає виконання взаємопов’язаних операцій у виробничому процесі без перерв або з мінімальними перерва­ми між ними. Безперервність або потоковість виконання вироб­ничих процесів забезпечується завдяки додержанню всіх раніше названих принципів. Наприклад, застосування потокових спо­собів організації виробничих процесів при збиранні сільськогос­подарських культур дає можливість досягти безперервності вико­нання технологічних операцій і підвищити продуктивність праці. З метою раціоналізації виробничих процесів, їх детально­го вивчення, виявлення вузьких місць в їх організації доцільно розчленовувати дані основні принципи і керуватись більш пог­либленими їх елементами. До таких принципів слід віднести: принцип синхронності, принцип запасу ресурсів, принцип па­ралельності, принцип вузького місця, принцип оптимальної ін­тенсивності праці, принцип економії рухів (мінімальних) переміщень, принцип зручної пози працюючого та ін.

загрузка...