Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

1. Завдання та шляхи розвитку галузей рослинництва

Рослинництво є комплексною галуззю сільського господарства, від розвитку якої залежить розвиток інших галузей, особливо тва­ринництва, оскільки кормова база останнього створюється пере­важно в цій галузі. Галузі рослинництва забезпечують населення країни продуктами харчування, а промисловість – сировиною.

Рослинництво, як комплексна галузь, складається з декіль­кох галузей: зерновиробництво, буряківництво, льонарство, картоплярство, овочівництво, кормовиробництво та ін. Відповід­но до цього формуються певні виробничі типи господарств, які відрізняються один від одного технологією та організацією вироб­ництва, кваліфікацією робочої сили, вироблюваною продукцією.

Основним завданням розвитку галузей рослинництва є ра­ціональне використання виробничого потенціалу шляхом впро­вадження інтенсивних технологій, наукових форм організації виробництва і праці стосовно грунтово-кліматичних та еконо­мічних умов їх діяльності.

Основними шляхами збільшення виробництва конкурентноздатної продукції рослинництва є:

 • запровадження науково-обґрунтованої системи ведення господарства;
 • створення міцної матеріально-технічної бази стосовно об­сягів і структури виробництва продукції, системи машин;
 • запровадження ефективної системи захисту рослин від хворіб, шкідників і бур’янів;
 • меліорація земель;
 • селекція і насінництво;
 • запровадження науково-обгрунтованих систем землеробства;
 • запровадження заходів із зменшення втрат урожаю при збиранні;
 • спеціалізація і концентрація виробництва;
 • розвиток форм кооперування і поділу праці;
 • запровадження    інформаційно-обчислювальної    системи планування, обліку, звітності та оперативного управління сіль­ськогосподарським виробництвом;
 • впровадження інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Особливо важливим на сучасному етапі розвитку галузей рослинництва є запровадження прогресивних технологій виро­щування сільськогосподарських культур, які повинні бути ресурсоощадними.

Суть інтенсивних технологій полягає в тому, що виробництво продукції здійснюється па основі новітніх досягнень науково-тех­нічного прогресу при створенні умов для сільськогосподарських культур відповідно до фаз їх росту на основі комплексу факторів в оптимальній пропорції протягом всього вегетаційного періоду з метою забезпечення рівня програмованого урожаю. Л саме:

 • розміщення культур у сівозміні після науково-обгрунтова­них попередників;
 • висівання стійких проти засухи і вилягання, хворіб і шкід­ників високоврожайних районованих сортів за високої якості посівного матеріалу;
 • застосування науково-обгрунтованої системи удобрення відповідно до грунтово-кліматичних умов на запрограмований рівень урожаю;
 • застосування інтегрованих систем боротьби із хворобами, шкідниками і бур’янами;
 • застосування комплексу науково-обгрунтованих меліора­тивних заходів;
 • здійснення виробництва відповідно до науково-обгрунтованої системи організації праці;
 • виконання всіх виробничих процесів відповідно до агро­технічних і організаційно-економічних заходів із залученням висококваліфікованих кадрів.

При використанні у господарстві інтенсивних технологій особ­ливого значення набуває дотримання календарного графіку виконання всіх організаційно – технологічних операцій на кожному полі.

загрузка...