Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

1. Земля – основа матеріального виробництва в сільському господарстві

Земля є одним з основних джерел існування суспільства. Серед умов, необхідних для виробничої діяльності і життя лю­дей, вона займає особливе місце. На землі розміщуються міста і села, вона є основою для розвитку промисловості, транспор­ту, а особливо сільського господарства та підприємств інших видів людської діяльності. В надрах землі знаходяться вугіл­ля, руда, нафта, газ тощо. Невід’ємною складовою землі є ґрун­товий покрив, ліси, ріки, озера, що займають важливе місце у процесі виробництва матеріальних благ і створення умов для існування самої людини. Таким чином, поверхня землі є основою і необхідною умовою того, щоб процес виробництва міг взагалі відбуватися. Достачаючи споконвіку людині їжу, зем­ля є національним багатством суспільства і матеріальною ос­новою існування людини.

Отже, земля - найважливіше багатство суспільства, основ­ний засіб виробництва у сільському господарстві, просторовий базис розміщення та розвитку всіх галузей народного госпо­дарства. Тому землю потрібно розглядати з двох боків. По- перше, як простір, необхідний для різного виробництва(для  всякої людської діяльності) і, по-друге, як умову для виробництва продуктів людині. Проте в кожному з них її роль не однакова. У промисловості землю використовують для розташування підприємств, добування корисних копалин тощо. Процес виробництва тут практично не залежить від її якісної характеристики. У сільському господарстві вона є не тільки 5 просторовим базисом, а й основою для його розвитку, головним засобом виробництва. Без землі процес виробництва сільськогосподарської продукції взагалі був би немислимий. Виробництво продукції тут багато в чому залежить від її якості, вона забезпечує рослини всіма елементами живлення, водою  та іншими джерелами їх нормального росту. Процес виробництва необхідної кількості продукції земле­робства відбувається внаслідок дії людини на землю як пред­мет праці. При цьому використовуються фізичні, хімічні та біологічні особливості ґрунтового покриву землі, в якому відбувається життєдіяльність рослин. Кінцевий результат праці у ( землеробстві – врожайність рослин, у значній мірі залежить від організаційно-господарських, агрохімічних, меліоративних та  інших заходів спрямованих на підвищення родючості ґрунту. Поряд з іншими засобами виробництва, які використову­ється в сільському господарстві, земля має свої специфічні властивості, які зумовлюють цілий ряд її відмінностей від інших засобів. Головним з них є: земля не є продуктом людської праці, а продукт самої природи; земля просторово обмежена, її не можна збільшити або зменшити; земля не може бути замі­нена ніяким іншим засобом виробництва і виступає основним засобом виробництва, вона відзначається постійністю місця використання; окремі ділянки землі не рівноцінні за якістю і родючістю, що необхідно враховувати при плануванні і роз­міщенні сільськогосподарського виробництва; земля при правильному її використанні не зношується,, як інші засоби виробництва, а поліпшується, родючість її підвищується.

Крім природних властивостей ґрунту, продуктивність зем­лі зумовлюється рівнем розвитку продуктивних сил та іншими факторами, дія яких змінюється як з часом так і територіально. Через це одні і ті ж ґрунти по-різному можуть вплинути на ре­зультати праці в сільському господарстві, в залежності від якісних властивостей ґрунту. Тому родючість ґрунту необхідно роз­глядувати з різних сторін.

Родючість ґрунту визначається здатністю давати урожай, тобто здатністю ґрунту нагромаджувати й утримувати вологу та забезпечувати нею рослин, нагромаджувати і трансформувати поживні речовини в доступній для рослин формі, а також забез­печувати доступ кисню в зону кореневої системи рослин, тобто здійснювати аерацію ґрунту.

Розрізняють природну і економічну родючість ґрунту. При­родна є результатом тривалого ґрунтотворного процесу, що про­ходить в певних кліматичних умовах, визначається фізичними, хімічними і біологічними властивостями ґрунту. У чистому виді вона існує доти, поки людина не включає землю в процес виробництва продукції. Ділянки землі за своєю природною родючістю не є однакові.

Природна родючість ґрунту може підвищуватися під дією пра­ці людини в процесі виробництва. В цьому разі вона називається штучною і відображає вкладення праці і коштів в обробіток зем­лі. Природна і штучна родючість ґрунту пов’язані між собою.

Штучна родючість ґрунту створюється після включення зем­лі в процес експлуатації і внаслідок її окультурення. Внесення добрив і здійснення науково – обґрунтованих меліоративних за­ходів створює умови для набуття ґрунтовим покривом додатко­вих властивостей.

Кількість поживних речовин в ґрунті при цьому зростає, а їх засвоюваність рослинами підвищується. Проте навіть під впливом людини родючість, набута ґрунтом внаслідок ґрунтот­ворного процесу, його природні властивості не знижуються, а виступають як основа штучної родючості, її невіддільний елемент. Сукупність природної і штучної родючості ґрунту в умовах певного рівня розвитку продуктивних сил і виробничих відносин становить економічну родючість ґрунту. Кількісні і якісні показники економічної родючості ґрунту можна виразити через абсолютну і відносну родючість. Абсолютна родючість ґрунту характеризується урожайністю сільськогосподарських культур з одиниці земельної площі, а відносна - виходом продукції на одиницю затрат. Абсолютна і відносна родючість ґрунту є кіль­кісним і якісним виразом економічної родючості землі. Ці дані відображають у земельному кадастрі.

Звідси, земельний кадастр - це систематизована на науковій основі сукупність достовірних даних про природні властивості земель, їх господарський і правовий стан, зокрема даних Про реєстрацію землекористувань, облік кількості і якості земель, бонітування (якісну оцінку ґрунтів) та економічну оцінку зем­лі. Дані земельного кадастру використовуються для організації планомірного і найбільш ефективного використання земельних ресурсів в інтересах всього суспільства, охорони і підвищення родючості ґрунту.

загрузка...