Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

2. Класифікація підсобних виробництв і промислів

Підсобні виробництва і промисли в сільськогосподарських під­приємствах організуються як структурні виробничі підрозділи. В перспективі такі внутрішньогосподарські структури знайдуть свій подальший розвиток і їх перетворення в окремі підприємницькі структури. Такі структури доповнюють формування ринкової ін­фраструктури щодо обслуговування аграрних формувань.

Всі види підсобних виробництв і промислів можна класифіку­вати за певними ознаками: за відношенням до основної діяльності підприємства; за типом використовуваної сировини; за спеціалі­зацією; за характером технологічного процесу; за ступенем склад­ності технологічного процесу; за обсягами і видами продукції; за товарним характером; і т.д.

За відношенням до основної діяльності виділяють підсобні промислові виробництва і промисли пов’язані і непов’язані із сільським господарством. При цьому мається на увазі зв’язок за технологічним ланцюгом, оскільки в організаційно-економіч­ному відношенні всі промислові підрозділи господарств тісно зв’язані із сільським господарством, адже вони є складовими частинами сільськогосподарських підприємств.

За типом використовуваної сировини підсобні промислові виробництва поділяються на: ті, що переробляють сільськогоспо­дарську продукцію; ті, що добувають і переробляють несільськогосподарську сировину; ті, що виробляють промислову продукцію

Класифікація підсобних виробництв і промислів за їх спеціалі­зацією є найсуттєвішою. За цією ознакою вони поділяються на:

До першої групи належать кузні, майстерні з ремонту сільсько­господарської техніки, цехи з виробництва трав’яного борошна, при­готування кормових сумішей, комбікормові цехи (заводи) та інші. Діяльність цих підрозділів спрямована насамперед на забезпечення безперебійної роботи сільськогосподарського виробництва.

До другої групи відносять консервні та плодоовочеві цехи і заводи, цехи з переробки молока і м’яса, млини, крупорушки, олійні та інші.

До третьої групи відносять виробіток та переробка будівельних матеріалів, виробництво плівки, лісозаготівлі, лісопильні, столярні цехи (майстерні), художні промисли, швейні цехи, цегельні, виготов­лення металовиробів господарського вжитку і культпобуту та інші.

За характером технологічного процесу промислові вироб­ництва і промисли поділяються на: добувні і переробні.

За ступенем складності технологічного процесу промислові виробництва і промисли поділяються на прості, які складають­ся з одного безперервного процесу і складні, які охоплюють де­кілька самостійних процесів.

За обсягами і видами продукції підсобні промислові вироб­ництва і промисли поділяються на: індивідуальні (виробництво одиничних видів продукції на замовлення); серійні (виробниц­тво зараннє встановленої партії або серії однотипних виробів); масові (безперервно повторюване виробництво однорідної про­дукції протягом тривалого періоду часу).

За товарним характером підсобні промислові виробництва і про­мисли є: нетоварні, які обслуговують дане господарство, товарні, які виготовляють продукцію або напівфабрикати для реалізації.

Якісно новим етапом у розвитку підсобних промислових виробництв у ринкових умовах є розширення сфери підсобної діяльності – надання послуг у сільській місцевості на основі роз­витку приватного підприємництва.

загрузка...