Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

2. Організація госпрозрахункових відносин в підприємстві

Одним з важливих елементів механізму господарювання є система господарського розрахунку що забезпечує єдність пла­нового виробництва і товарних відносин при найбільш повному поєднанні суспільних та особистих інтересів.

Організація госпрозрахункових відносин всередині підприємства пов’язана з визначенням кількості виробничих підрозділів, їх розмірів та спеціалізації, забезпеченням трудо­вими ресурсами та засобами виробництва, становлення раціо­нальної організаційної структури та системи взаємовідносин колективу підрозділу з господарством та іншими госпрозрахун­ковими одиницями.

Найвища ефективність загальногосподарського розрахун­ку буде забезпечуватись при впровадженні в усіх виробничих підрозділах підприємства госпрозрахункових відносин між ними та адміністрацією підприємства.

Існують наступні форми цих взаємовідносин:

  • за допомогою планування виробничих зв’язків між підроз­ділами за певними схемами;
  • шляхом організації прямих зв’язків між підрозділами за допомогою укладення договорів довільної форми, які повинні висвітлювати такі питання (предмет договору, обов’язки сторін, відповідальність сторін тощо);
  • за допомогою розрахункових чеків (коли підрозділ, який одержує продукцію від іншого виписує відповідний чек поста­чальнику, де вказується кому, за що і на яку суму виданий чек). У даному випадку керівники усіх підрозділів забезпечуються чековими книжками.

При впровадженні госпрозрахунку в підприємстві розроб­ляється Положення про внутрішньогосподарський розрахунок, яке включає такі складові частини:

  • визначення і організація госпрозрахункових підрозділів, їх взаємовідносини з господарством та між собою;
  • облік і контроль виконуваних робіт, виробництва продук­ції та виробничих витрат у кожному підрозділі;
  • система матеріального та морального стимулювання за ре­зультатами господарської діяльності.

Дане положення доводиться до відома всіх працівників, обго­ворюється та затверджується загальними зборами підприємства.

Відносини госпрозрахункових підрозділів з господарством будуються на основі раціонального поєднання планового керів­ництва та розвитку самостійності госпрозрахункових підроз­ділів з питань планування, технології та управління виробниц­твом, виконання поставлених завдань, створення рівних умов і можливостей у виконанні госпрозрахункових завдань тощо.

Керівник господарства несе відповідальність за зберігання, реалізацію і використання продукції, яка надходить на склади підприємства.

Доцільними при впровадженні госпрозрахункових відносин є прямі зв’язки між підрозділами, які підвищують вимогливість одного підрозділу до іншого, а також відповідальність за своєчас­не виконання робіт, постачання певного виду продукції тощо.

Прямі зв’язки між госпрозрахунковими підрозділами повин­ні санкціонувати і організовувати керівники господарства та відображати їх у планах згідно з “Положенням про внутрішньо­господарський розрахунок”. Постійне удосконалення структури госпрозрахункових під­розділів та їх відносин з господарством та між собою створює умови для більш раціональної праці, зниження накладних вит­рат, ефективнішого ведення господарства.

загрузка...