Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

2. Організація виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств

Важливе місце у забезпеченні ефективного використання за­собів виробництва займає організація виробничого обслугову­вання сільськогосподарських підприємств. Для цього в Україні створено підприємства системи «Украгросервіс», «Украгрохім», «Украгробуд», «Украгроенергопостач», «Укрзооветпостач» та інші. А також успішно працюють комерційні структури «Украгробізнес», «Агроінком» та інші. Вони надають підприємствам з виробництва сільськогосподарської продукції послуги з вико­нання основних виробничих процесів у рослинництві технікою і матеріальними засобами цих комерційних структур.

Організація  виробничого   обслуговування   сільськогосподарських підприємств включає:

–   ремонт тракторів, автомобілів, комбайнів та інших машин, двигунів, агрегатів, вузлів і устаткування; устаткування тварин­ницьких ферм і нафтогосподарства; монтажі і т.д.;

–  зберігання мінеральних, гіпсових і вапнякових добрив, приготування та внесення (при укладанні угоди) тукосумішей, транспортування та гіпсування ґрунтів, постачання пестицидів та виконання робіт щодо захисту рослин;

–   постачання електроенергії сільськогосподарським підпри­ємствам, а також іншим споживачам, підтримування електроме­режі в роботоздатному стані;

–   будівництво на селі різних виробничих та невиробничих об’єктів пересувними механізованими колонами;

–   регулювання водного режиму на відповідних ділянках землі, технічним обслуговуванням та наглядом за меліоратив­ною мережею, осушувальними і зрошувальними мережами і т.д.

Економічні взаємовідносини між підприємствами з вироб­ництва сільськогосподарської продукції та підприємницькими структурами з виробничого обслуговування будуються на ос­нові прямих договорів у яких зазначаються всі умови виробни­чого обслуговування та розрахунки за надані послуги, терміни проведення робіт.

Основними завданнями виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств слід вважати:

  • підвищення  матеріально-технічного  рівня  виробництва сільськогосподарської продукції, його інтенсифікація;
  • зміцнення економіки сільськогосподарських підприємств за рахунок збільшення обсягів, поліпшення якості, скорочення строків виконання для них робіт і зниження їх собівартості;
  • підвищення рівня комплексної механізації сільсько­господарського виробництва, впровадження високопродук­тивної техніки;
  • організація виконання ремонтів техніки, вузлів, автомо­більного та машинно-тракторного парку;
  • транспортне обслуговування сільськогосподарських під­приємств;
  • прокат, оренду та організацію використання техніки;
  • рекламу нової техніки, засобів виробництва, необхідних сільськогосподарським підприємствам.

За своїми функціональними ознаками, характером походжен­ня, формування і впливу на кінцевий продукт аграрного сектора види діяльності і галузі обслуговування можна згрупувати так:

  • галузі і види діяльності промислового спрямування, тобто ті, які в своїй основі спираються на промислово-технічні ресурси та індустріальні методи надання послуг;
  • галузі і види діяльності аграрного спрямування, пов’язані з удосконаленням живих організмів (рослин і тварин) та їх збере­женням і раціональним використанням;
  • види діяльності та організації загально-організаційного призначення та господарського менеджменту.

Наповненість цих трьох груп галузей і видів діяльності агро-сервісу можна зобразити у вигляді схеми, наведеної нижче.

Із схеми видно значну залежність аграрних підприємств від тих структур та галузей, що формують обслуговування сільсь­когосподарських підприємств. До того ж, кожне окремо взяте спрямування агросервісу по-різному будує свої стосунки з сіль­ським господарством як головним споживачем його послуг.

В 1992 р. монопольне право на матеріально-технічне постачання і сервіс належало формуванням «Украгротехсервіс», «Украгротехпостач», «Украгрохім». У 1996 р. діяли агросервісні формування на рівні країни з низовими ланками в областях і районах: «Украгротех­сервіс» — державний концерн по машинно-технічному і сервісному забезпеченню АПК, «Украгропромтранс» — державне виробничо-транспортне об’єднання, «Укрґрунтозахист» — асоціація по підви­щенню родючості ґрунтів та захисту рослин, «Украгропроммаш» — виробниче об’єднання машинобудівних і ремонтних підприємств. У 1998 р. створено «Украгротехіндустрію», яка об’єднує недержавні машинно-технологічні станції та вітчизняних виробників техніки.

Усі зазначені структури здійснюють широку номенклатуру ви­робничих послуг для сільського господарства: матеріально-технічне забезпечення (техніка, запасні частини, пально-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, мінеральні добрива, сортове та гібридне насіння), ремонт і обслуговування машинно-тракторно­го парку, транспортні послуги, агрохімічні роботи тощо.

В міру становлення в Україні цивілізованих ринкових відносин врегульовується ціновий механізм на сільськогосподарську і про­мислову продукцію, а також стабілізується внутрішній і зовнішній ринок. Переважає комерційна торгівля при врегульованих митних обмеженнях. Між пропозицією, попитом та ціною встановлюється закономірне співвідношення. З розвиток та розширенням у сіль­ськогосподарському виробництві приватної власності на майно і землю збільшується вільний продаж засобів виробництва у кре­дит, широкого розвитку набувають орендні відносини. Тому дуже важливо, щоб удосконалення економічних взаємовідносин сільсь­кого господарства з організаціями і підприємствами матеріально-технічного постачання і виробничого обслуговування забезпечу­вало б підвищення відповідальності підприємств і організацій що обслуговують підприємства з виробництва сільськогосподарської продукції, за збільшення валового виробництва, якість і строки виконання робіт та надання послуг згідно укладених прямих до­говорів, у яких зазначають усі умови виробничого обслуговування та розрахунку за надані послуги. Дані відносини повинні основу­ватись на принципах взаємовигідного партнерства.

Діяльність підприємств з виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств повинна бути орієнтована на вимоги ринку та стимулювання надання послуг. Вони повинні самостійно визначати перспективу своєї діяльності, формувати плани, пропонувати такі види і форми обслуговування, які необ­хідні для споживачів.

Рис. 19.1. Схема класифікації обслуговуючих галузей.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.  Перерахуйте  і  охарактеризуйте  основні  принципи  ма­теріально-технічного забезпечення аграрних формувань.

2. Охарактеризуйте регіональні структури які здійснюють матеріально-технічне забезпечення.

3. Що  включає  організація   виробничого  обслуговування сільськогосподарських підприємств.

4. Дайте характеристику основних завдань виробничого об­слуговування сільськогосподарських підприємств.

5. Наведіть класифікацію обслуговуючих галузей.

загрузка...