Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

2. Структура посівних площ

Галузь рослинництва включає вирощування великої кіль­кості сільськогосподарських культур, які об’єднують в чотири однорідні групи:

  • зернові і зернобобові;
  • технічні культури;
  • картопля, овочі та баштанні;
  • кормові культури.

Структура посівних площ (відсоткове співвідношення площ посіву окремих культур та їх груп в загальній площі посіву) має вплив на урожайність, загальну продуктивність землі, стан кор­мової бази і на розвиток тваринництва, а тому і визначає рівень виробництва продукції кожного аграрного формування. Струк­тура посівних площ складається під впливом багатьох факторів. Основні з них: структура сільськогосподарських угідь, їх якість, особливо ріллі, спеціалізація, виконання завдань щодо продажу продукції, забезпеченість засобами виробництва і трудовими ре­сурсами, кліматичні умови.

Раціональна структура посівних площ забезпечує вироб­ництво необхідної кількості зерна, картоплі, овочів, технічних і кормових культур в необхідному асортименті, а всі культури – добрими попередниками і сприяє створенню відповідних аг­ротехнічних і економічних умов, а на цій основі – сприяє підви­щенню урожайності. Така структура дає можливість найбільш продуктивно використовувати ріллю, створює можливості для запровадження правильних сівозмін, оскільки кожна культура потребує доброго Попередника.

Структура посівних площ - це один із найбільш гнучких елементів системи землеробства. її вдосконалення направлено на збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, а також зменшення трудових і матеріально-грошових затрат на ви­робництво одиниці продукції.

Вдосконалення структури посівних площ необхідно прово­дити двома шляхами:

  • заміна менш врожайних культур і сортів більш врожайни­ми, не змінюючи при цьому системи ведення господарства;
  • пов’язаний з перебудовою системи ведення господарства, а саме, поглиблення міжгосподарської і внутрішньогосподарської спеціалізації, що змінює склад і поєднання галузей, взаємозв’язок між землеробством і тваринництвом. Це викликає організаційні зміни в господарстві, в тому числі і в структурі посівних площ.

загрузка...