Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

3. Організація основного і передпосівного обробітку ґрунту

3.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

За допомогою обробітку ґрунту необхідно створити пухкий проникний для повітря шар ґрунту з достатньою кількістю по­живних речовин для життя рослин і мікрофлори ґрунту.

Організація оранки. Оранку необхідно проводити на пот­рібну глибину з утворенням міцних грудочок (агрегатів), що не розмиваються водою. У дрібногрудочкувату ріллю легко проникає повітря, а дощова вода потраплятиме в нижні шари ґрунту і не випаровуватиметься. Технологія оранки полягає у відокремленні скиби, подрібненні на грудочки і обертанні її так, щоб верхній шар ґрунту з порушеною пилуватою струк­турою і рослинністю покласти на дно борозни, а нижній – на місце верхнього.

Оранка - основний прийом основного обробітку ґрунту. В практиці застосовується відвальний і безвідвальний обробі­ток ґрунту. Відвальна оранка виконується всклад і врозгін. Всклад - коли агрегат починає роботу із центру загінки і ру­хається за годинниковою стрілкою. Врозгін - коли перший прохід агрегату здійснюється з краю загінки з правої сторо­ни і з поворотом проти годинникової стрілки. Способи руху агрегатів вибирають залежно від конфігурації рельєфу і пло­щі ділянки. Основним способом оранки є петльовий або безпетльовий з чергуванням загонів. Для зменшення кількості звальних гребенів і роз’ємних борізн оранку непарних загінок проводять всклад, а парних – врозгін. При проведенні оранки поля з обох кінців загінки обов’язково залишають поворотні смуги, ширина яких 12-25 м (залежно від складу агрегату і конфігурації ділянки). їх обробляють так: після оранки пере­достанньої борозни обробляють одну поворотну смугу, про­ходять останню борозну і заорюють другу смугу. Оранку про­водять індивідуальним або груповим способом. Організація процесу оранки від цього не змінюється.

При оранці з нижніх горизонтів піднімаються на поверхню колоїдні частки, які змішуються з крупнішими частками, чим від­новлюється родючість ґрунту. Передплужником пожнивні рештки й бур’яни складаються на дно борозни і притискуються ґрунтом.

Глибина оранки залежить від грунтово-кліматичних умов і сільськогосподарської культури, яка вирощуватиметься. При основному обробітку ґрунту заорюються добрива. Для оранки використовують в основному плуги (ПН-4-35, ПЛН-5-35, ПЛП-6-35 та ін.). За способом з’єднання з тракторами плуги поділя­ються на начіпні, напівначіпні та причіпні, за характером роботи – на плуги для звичайної і гладкої оранки.

Після плугів для гладкої оранки рілля залишається рівною, придатною для роботи сівалок, комбайнів та іншої техніки.

При комплектуванні орних агрегатів для одержання най­більшої продуктивності при найменшій витраті палива необхід­но, щоб тягове зусилля і швидкість руху відповідали найбільшій тяговій потужності.

Звичайна оранка з обертанням скиби проводиться плуга­ми з передплужниками. Передплужник відрізає дві третини скиби на глибину 10 см і кладе її на дно борозни. Плужний корпус, що йде за ним присипає його шаром ґрунту. Оранка з передплужником зменшує брилуватість і гребенистість по­верхні ріллі.

Збільшення орного шару поліпшує умови розвитку ко­реневої системи рослин. Воно досягається двома шляхами: розпушенням підорного шару ґрунтопоглиблювачами або безпосередньо поступовим збільшенням глибини оранки. Поглиблювати орний шар ґрунтопоглиблювачами доцільно на важких ґрунтах, де підорний шар має тверду маловивітрену породу. При поглибленні орного шару шляхом поступово­го збільшення глибини оранки потрібно обов’язково вносити органічні та мінеральні добрива. Періодичне збільшення гли­бини оранки, крім поглиблення орного шару, необхідне і для знищення “підошви” під орним шаром ґрунту, яка знижує во­допроникність ґрунту.

До оранки ставляться наступні вимоги:

  • дотримання агротехнічних строків;
  • забезпечення глибини оранки та її рівномірності;
  • добре подрібнення скиби і прилягання стикових гребенів;
  • прямолінійність борозен;
  • добре загортання органічних добрив і пожнивних рештків;
  • мінімальна кількість розгінних борозен і звальних гре­бенів;
  • добре розорювання кінців гонів і поворотних смуг.

До початку оранки плуг необхідно підготувати і відрегулю­вати на відповідну глибину оранки. В процесі роботи необхід­но контролювати глибину оранки. її перевіряють у відкритій борозні борозноміром або двома лінійками з поділками. Також необхідно вести контроль якості загортання рослинних решток, пухкості і гребенистості ґрунту.

Організація лущення стерні. Після збирання врожаю зер­нових колосових культур лущать стерню, що дає змогу знищи­ти бур’яни й шкідники, а також накопичити вологу в ґрунті. Лущення стерні - це обробіток ґрунту на глибину 6-8 см дис­ковими (ЛДГ-10, ЛДГ-15) або 10-12 см лемішними лущильни­ками (ПЛ-5-25). При лущенні грунт розпушується, внаслі­док чого насіння бур’янів накривається шаром ґрунту, стебла підрізують і загортають різні личинки комах-шкідників, які знаходяться на стерні. Для насіння бур’янів створюються сприятливі умови проростання і наступною глибокою зябле­вою оранкою їх знищують.

Розпушення поверхні поля під час лущення порушує щіль­ність ґрунту, внаслідок чого зменшується випаровування вологи, створюються сприятливі умови для проникнення в грунт повітря і вологи. Лущення стерні зменшує витрати ме­ханічної енергії при наступній оранці, оскільки питомий опір при оранці злущеної стерні значно менший, ніж при оранці незлущеного поля.

1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Навесні зяб має найбільше вологи. Всі капіляри і некапілярні проміжки в ґрунті заповнені водою. Щоб зберегти її, необхідно верхній шар ґрунту подрібнити до дрібно-грудкуватого стану, по­рушити капіляри і цим запобігти випаровуванню води. Другим завданням при поверхневому обробітку шару ґрунту є підготов­ка його до сівби. Насіння необхідно покласти на певну глибину в залежаний грунт, а зверху присипати його пухким дрібно-груд­куватим шаром ґрунту. Третім завданням при передпосівному обробітку ґрунту є боротьба з бур’янами. Вона проводиться при лущенні стерні, оранці та передпосівному обробітку ґрунту.

Система передпосівного обробітку ґрунту залежить від грунтово-кліматичних особливостей, вимог культури, яка виро­щується, характеру попереднього обробітку ґрунту.

До основних операцій системи передпосівного обробітку ґрунту належать:

  • закриття вологи з наступною культивацією на глибину за­гортання насіння на структурних ґрунтах;
  • боронування в два сліди з культивацією на безструктур­них ґрунтах;
  • переорювання ґрунту або глибоке розпушування ґрунту на безструктурних ґрунтах, які до весни ущільнюються і запливають.

Весняний передпосівний обробіток ґрунту на полях, зораних з осені на зяб, складається з раннього весняного розпушення, вирівнювання і незначного ущільнення поверхні, що робиться з настанням фізичної спілості ґрунту. Ранньовесняне розпушу­вання і вирівнювання ґрунту досягає своєї мети, коли їх прово­дять своєчасно.

Ранній обробіток ґрунту проводять зубовими боронами, а також шлейфами, волокушами та шлейф-боронами. Кращі ре­зультати дає застосування борін і шлейфів в агрегаті або при роздільних проходах цих знарядь. Боронами розпушують грунт, руйнують капіляри, внаслідок чого припиняється втрата вологи в рідинному стані; шлейфами вирівнюють поверхню, подрібню­ють грудки та одночасно ущільнюють грунт і тим самим запобігають втраті вологи в пароподібному стані. Правильне співвідно­шення розпушення і ущільнення ґрунту забезпечує кращі умови для збереження в ньому вологи.

При виконанні операцій передпосівного обробітку ґрунту необхідно дотримуватись таких агротехнічних вимог: руйну­вання ґрунтової кірки і розпушення поверхневого шару ґрунту; кришіння оброблюваного шару ґрунту на грудки розміром до З см; вирівнювання гребенів ріллі; дотримання заданої глибини обробітку; невивертання вологих шарів ґрунту на поверхню; повне підрізування бур’янів.

Організація боронування. Це більш проста робота. Для бо­ронування використовують важкі зубові борони БЗТС-1, серед­ні БЗСС-1, важкі зубові трисекційні ЗБНТУ-1,0. Для рихлення верхнього шару ґрунту після оранки, дроблення груд, вирівню­вання поверхні ріллі, знищення сходів бур’янів застосовують важкі борони з ножевидними зубами ЗБНТУ-1,0. Боронування проводять в основному човниковим способом під кутом до на­прямку оранки або поперек неї. Якщо гони короткі, боронують фігурним способом без поворотних смуг, якщо ж ділянки мають видовжену прямокутну або квадратну форму застосовують бо­ронування перехресно-діагональним способом. Ранньою весною озимі посіви і багаторічні трави або просапні культури перед появою сходів боронують поперек посівів або під кутом до сів­би, використовуючи легкі, середні і голчасті борони (ЗБП-0,6А, ЗОР-0,7, БСО-4А). Ранньовесняне боронування проводять гусе­ничними тракторами загального призначення з високою прохід­ністю. Після закінчення обробітку поля для зароблення огріхів на розворотних смугах роблять 1-2 кругових об’їзди на повну ширину захвату агрегату.

Організація культивації і дискування ґрунту. До цього виду робіт ставляться наступні вимоги: дотримання агротехнічних строків, заданої глибини, повне знищення бур’янів, відсутність огріхів. Після культивації ріллі верхній шар ґрунту повинен бути дрібногрудочкуватим, рівномірно розпушеним на всю глибину культивації. Суцільна культивація і дискування, як правило, виконується загінним способом з човниковим способом руху агрегату. Для організації суцільної культивації широко використовують культиватори КПС-4. Суцільна культивація проводиться впоперек або під деяким кутом до оранки, а повторні – впоперек попередніх (коли ширина поля перевищує 500 м). Остання передпосівна культивація виконується впоперек або під кутом до напряму сівби. Для знищення бур’янів і розпушення поверхневого шару ґрунту до 12 см застосовують культиватори загального призначення з полільними (стрілчастими) лапами. Для розпушення на глибину до 20-25 см використовують культиватори чизельного типу з розпушувальними лапами. З метою дотримання заданої глибини передпосівного обробітку ґрунту широко використовують культиватор УСМК-5,4, грунтооброблювальні агрегати РВК-3,6, РВК-5,4, РВК-7,2, ВИП-5,6 та інші в агрегаті з посівними боронами ЗБП-0,6А. В даний час в наявності є високоефективні машини провідних європейських фірм. Практично не поступається цим сільськогосподарським машинам агрегат комбінатор ЛК-4, що виготовляється у Львові. Ці знаряддя дають можливість створити ущільнену підошву на яку потрібно висіяти насіння.

Досить високу якість передпосівного обробітку ґрунту забез­печують комбіновані агрегати типу АКШ-3,6 і АКШ-7,2. За один прохід вони забезпечують високоякісне розпушування, вирів­нювання і коткування ґрунту.

Для дискування використовують дискові борони: БД-10 для розпушування скиби після оранки, подрібнення груд, перед­посівного обробітку зябу і лущення стерні; БДТ-7, БДТ-3 вико­ристовують для розробки скиби після оранки і обробітку ґрунтів після збирання просапних культур і багаторічних трав.

загрузка...