Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

3. Поняття, класифікація та економічна суть системи ведення господарства

Ефективний розвиток аграрних формувань можливий за умови раціонального використання виробничих ресурсів (зем­лі, засобів виробництва, робочої сили). Цьому сприяє впровад­ження науково-обгрунтованої системи ведення господарства. Це означає, що апробація моделей новостворених організацій­них структур потребують їх наукового обґрунтування, розробки стосовно конкретних умов господарства науково-обгрунтова­них систем ведення господарства, як основи їх бізнес-планів, з метою досягнення проектних техніко-економічних показників господарства.

Отже, сільськогосподарське виробництво в аграрних форму­ваннях здійснюється на основі науково-обгрунтованих систем ведення господарства, важливими складовими частинами яких є рослинництво, тваринництво та інші галузі.

Під системою ведення господарства розуміють сукупність технологічних, організаційних і економічних заходів, спрямова­них на удосконалення спеціалізації виробництва й поєднання галузей, систем їх ведення, підвищення інтенсивності і економіч­ної ефективності сільського господарства з урахуванням впливу природноекономічних факторів, які забезпечують максимальну кількість продукції з одиниці земельної площі при найменших за­тратах праці і коштів, тобто одержання максимального прибутку.

В залежності від принципів побудови, системи ведення гос­подарства класифікуються: за територіальним принципом (сис­теми ведення господарства для країни, зони, області, району, підприємства); за галузевим принципом (системи рослинництва, тваринництва, обслуговуючих і підсобних промислових вироб­ництв); за факторно-технологічним принципом (системи машин, оплати праці, землеробства, добрив, відтворення, годівлі тварин та ін.); за принципом структурної побудови (виробнича, органі­заційна, соціальна структура підприємства).

Як бачимо, система ведення господарства - це сукупність економічних, організаційних, технічних і технологічних прин­ципів побудови і ведення виробництва в конкретних умовах.

Науково-обгрунтована система ведення господарства охоплює всі сторони аграрного виробництва: раціональне розміщення і спеціалізація; оптимальне поєднання галузей; інтенсифікацію; найефективніші методи використання землі, праці і капіталу; впровадження прогресивних методів організації праці; вдоско­налення планування виробництва; обґрунтування методів ма­теріальної зацікавленості працівників у збільшенні виробництва продукції і зниженні її собівартості, зростанні конкурентноздатності продукції, підвищенні ефективності всіх галузей господарства і збільшенні су ми прибутку у господарствах в розрахунку на одиницю земельної площі і затрат виробництва.

Отже, обґрунтування і запровадження системи ведення гос­подарства сприяє ефективному використанню виробничих ре­сурсів господарства і одержанню прибутку підприємством.

Мета і завдання розробки системи ведення господарства на всіх рівнях (від країни до господарства) аналогічні, а тому їх до­цільно розробляти одночасно.

На формування і розвиток системи ведення господарства конкретного підприємства, впливає велика кількість факторів і умов виробництва. Вирішальне значення з них має ресурсний потенціал аграрного формування, тобто наявність матеріально-технічних, трудових і земельних ресурсів підприємства. Значний вплив на розвиток системи ведення господарства мають умови виробництва (природні, економічні, організаційні, соціально-демографічні, біологічні та інші) рис. 2.3.

До раціональної системи ведення господарства ставляться такі вимоги: виконання договірних зобов’язань з виробництва і реалізації певних видів продукції; вдосконалення спеціалізації виробництва; правильне поєднання галузей; найповніше і найраціональніше використання ресурсного потенціалу підприємс­тва (земля, трудові ресурси, основні та оборотні фонди); змен­шення сезонності використання трудових ресурсів протягом року; підвищення ефективності всіх галузей. При обґрунтуванні системи ведення господарства конкретного підприємства визна­чають його раціональну виробничу і організаційну структури.

Досягти цього можливо такими шляхами:

  • збереження кількості галузей, але змінити їх якісний склад, тобто запровадити у виробництво нові високопродуктивні поро­ди тварин, сорти сільськогосподарських культур, високопродук­тивні машини та інше;
  • зміна кількості галузей без відносної зміни їх якісного складу, тобто зміна виробничого напрямку, кількісних співвід­ношень в структурі основних і оборотних фондів, в структурі робочої сили, посівних площ та інше;
  • відносні зміни кількості і якості галузей і елементів ви­робництва. В даному випадку змінюється характер і рівень спеціалізації господарства, відбуваються значні структурні зміни у виробництві сільськогосподарської продукції.

В практиці систем ведення господарства склалися двох-ступінчаста, трьохступінчаста, чотирьохступінчаста і змішана організаційні структури.

При двохступінчастій організаційній структурі господарс­тво можна розділити на бригади в галузях рослинництва, тва­ринництва і допоміжних та обслуговуючих виробництв.

При трьохступінчастій організаційній структурі господарс­тво можна розділити на відділення (цехи), які у свою чергу, мож­на розділити на бригади у галузях рослинництва і тваринниц­тва. При цьому у кожному відділенні є допоміжні і обслуговуючі виробництва.

Чотирьохступінчаста організаційна структура аналогічна трьохступінчастій. В якості четвертої ступені є інтеграція з ін­шими підприємствами.

Змішана (комбінована) організаційна структура може бути двох- або трьохступінчастою організаційною структурою зви­чайного господарства, яка комбінується з організаційною струк­турою тваринницького комплексу, овочевого комбінату та інше.

Отже, при обґрунтуванні системи ведення господарства конкретного сільськогосподарського підприємства визначають його раціональну виробничу і організаційну структури. При цьо­му можуть зберігатися галузі, які склалися, або змінюватись їх кількість, і вноситися певні якісні зміни шляхом впроваджен­ням нових високопродуктивних сортів сільськогосподарських культур, високопродуктивних порід тварин та інше.

загрузка...