Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

3. Принципи організації промислової діяль¬ності аграрних формувань і організація праці

Організація підсобних виробництв і промислів в окремих підприємствах базується на принципах організації виробничих підрозділів, а при створенні їх на міжгосподарській основі – на принципах організації міжгосподарських формувань різних на­прямів діяльності. Принципи їх організації і функціонування ана­логічні як і для аграрних формувань різних форм господарювання. І все-таки, при організації підсобних виробництв і промислів в аграрних формуваннях слід виходити з того, що основним завдан­ням аграрних формувань є виробництво сільськогосподарської продукції і сировини. Сама назва підсобні показує, що промисло­ва діяльність в них повинна бути підпорядкована і допомагати розвитку основної (сільськогосподарської) діяльності. Поняття “підсобні” не принижує їх значення, необхідності і правомірності, але поряд з цим визначає їх місце серед інших галузей, взаємовідношення з ними, зокрема щодо першочерговості і послідовності використання трудових і матеріальних ресурсів.

Осягнення принципу підсобності дає можливість, як уже рані­ше зазначалось, організовувати ці виробництва на правах струк­турних підрозділів господарств на рівні з фермами, бригадами у виді різних майстерень, лісопильнів, електростанцій, пунктів (цехів) первинної переробки продукції, млинів, цехів, заводів і навіть комбінатів, які поряд з іншими структурними одиницями є складовою частиною сільськогосподарського підприємства.

Сучасний розвиток промислової діяльності в господарствах передбачає не відновлення кустарних промислів, а організацію підсобних виробництв на якісно новій організаційній, технічній і соціально-економічній основі.

Оскільки одним з головних завдань промислової діяльності в сільськогосподарських підприємствах є поліпшення вико­ристання трудових ресурсів, міжсезонного їх надлишку, то це означає, що всі подібного роду процеси повинні виконуватись працівниками підприємства. Загальний принцип полягає в тому, що робоча сила в підсобних промислових виробництвах і промислах повинна залучатись тоді і в таких обсягах, коли і в яких обсягах вона вивільняється в головних галузях.

Залучення до промислової діяльності працівників зі сторони доцільно тоді, коли залучаються висококваліфіковані працівни­ки і спеціалісти (технологи, техніки, механіки і ін.), якщо таких немає у господарстві, або особи, які проживають на його тери­торії (пенсіонери і інші), трудовий потенціал яких в силу тих чи інших причин не може бути використаний, окрім участі в підсоб­ній промисловій діяльності.

Важливий принцип організації підсобних виробництв – це використання місцевих сировинних ресурсів, включаючи від­ходи місцевих промислових підприємств. Це означає, що при їх організації необхідно встановити кількість і види необхідної міс­цевої сировини, яка зможе скласти надійну базу для їх розвитку.

Коли мова йде про деякі допоміжні і пакувальні матеріали, окремі види тари, які господарство не в змозі виготовити, їх не­обхідно закупляти.

Підсобний характер діяльності промислових виробництв обумовлює необхідність їх організації на землях господарства, раціонального розміщення з врахуванням поселенської мережі, розміщення джерел сировини. Цей принцип територіальності дає можливість ефективно розвивати даний вид діяльності, здій­снювати оперативне управління. Не виключається можливість створення підсобних виробництв на інших територіях ( поза господарством) або на міжгосподарській основі.

З огляду на особливості виробництва в аграрних формуван­нях в ряді випадків існує доцільність в організації підсобних промислових виробництв і промислів навіть при їх неприбут­ковій роботі, з метою забезпечення основної діяльності підпри­ємства, зменшення збитків його за рахунок збереження від псу­вання виробленої продукції.

Організація праці в промисловій діяльності сільськогоспо­дарських підприємств передбачає створення таких умов, які б дозволили повністю і продуктивно використовувати трудові ре­сурси протягом року. Це означає, що працівники підприємства залучаються для промислової діяльності у період міжсезоння. Таким чином трудові процеси в підсобних промислових вироб­ництвах виконуються в основному працівниками даного під­приємства, а в окремих випадках з допомогою найманих праців­ників. Залучення найманих працівників на роботу в підсобних виробництвах може здійснюватись і не на повний робочий день.

В підсобних промислових виробництвах застосовують ін­дивідуальну і колективну форми організації праці. В ряді випад­ків, коли за технологією можливе виготовлення виробу поза при­міщенням підсобних виробництв, дозволяють видавати сировину і матеріали для переробки вдома у порядку і на умовах, визначе­них підприємством і у відповідності з діючим законодавством.

Правильна організація праці передбачає раціональне пла­нування робочих місць, їх оснащення і обслуговування, підбір, розстановку і навчання кадрів.

Рис. 18.1. Сукупність факторів та завдань, що обумовлюють доцільність організації підсобних виробництв і промислів

18.2. Схема класифікації підсобних виробництв і промислів.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  1. 1. Перерахуйте фактори і завдання, які обумовлюють доціль­ність організації підсобних виробництві промислів.
  2. 2. Розкрийте основні завдання організації підсобних вироб­ництв і промислів.
  3. 3. Наведіть класифікацію підсобних виробництв і промислів.
  4. 4. Перерахуйте і охарактеризуйте основні принципи діяль­ності підсобних виробництв і промислів.
загрузка...