Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

3. Розвиток переробного виробництва, його характеристика та класифікація

Розвиток переробного виробництва в кожній країні залежить від багатьох факторів: наявності сировини, що в свою чергу зале­жить від природнокліматичних умов; від рівня розвитку вироб­ничих сил та технічного оснащення; рівня задоволення потреб населення країни в окремих видах промислової продукції та продовольчих товарів; від наявності фінансових та матеріальних ресурсів переробних підприємств тощо.

В Україні є сприятливі умови для успішного розвитку пере­робного виробництва – розвинуте сільськогосподарське вироб­ництво, кваліфіковані кадри, наукова база, дорожньо-транспор­тна мережа. Планування та розвиток переробного виробництва, в Україні слід здійснювати, враховуючи розширення сировинної бази, збільшення випуску продукції шляхом інтенсифікації сіль­ськогосподарського виробництва, реконструкції та технічного переоснащення вже діючих підприємств різних потужностей, безпосередньої переробки продукції у сільськогосподарських підприємствах (міні: пекарні, консервні цехи, заводи і т.д.). Пере­робка частини або всієї сільськогосподарської продукції на місці її виробництва, суттєво зменшує втрати виробленої продукції, знижує витрати на її транспортування від місць виробництва, що в свою чергу призводить до зростання прибутковості.

Поєднання виробництва сільськогосподарської продукції (сировини) з видами її переробки в Україні можна характеризу­вати та класифікувати за певними ознаками.

А саме, за періодом роботи протягом календарного року пе­реробні виробництва можна поділити на виробництва сезонної дії (овочі, фрукти, ягоди) та цілорічної дії (олійні, виноробство, борошномельно-круп’яне, хлібопекарське).

За тривалістю робити протягом доби переробні виробництва можна поділити на виробництва безперервної дії (олійне, хлібо­пекарське) та на виробництва, які не потребують безперервності технологічного процесу.

За характером перероблюваної сировини перероблювані ви­робництва можна поділити на перероблювані та добувні. В свою чергу сировину першої групи можна поділити на рослинного і тваринного походження (зерно, овочі, фрукти, м’ясо, молоко тощо). До переробного виробництва другої групи можна віднес­ти виробництво мінеральних вод, рибне господарство.

За способом отримання готової продукції слід розрізняти підприємства, які: вилучають цінні речовини з вихідної сировини (олійне, виноробне, борошномельне, крохмальне, приготування соків тощо); видаляють вологу із сировини і підвищують концен­трацію харчових речовин у продукті (сушіння овочів і фруктів, виготовлення томато- і картоплепродуктів тощо); виробляють готову продукцію з різних компонентів (хлібопекарне, пиво безалкогольне та інші); виробляють продукцію з півфабрикатів пер­винного виробництва (вторинне виноробство, кулінарія тощо).

За призначенням готової продукції переробні виробництва можна поділити на дві групи: підприємства, які свою продук­цію направляють іншим галузям як сировину і ті підприємс­тва, що направляють свою продукцію для безпосереднього спо­живання населення.

За рівнем механізації виробничих процесів підприємства переробного виробництва можна поділити на: часткової механі­зації (механізовано процеси основного виробництва); повної ме­ханізації (повністю механізовані виробничі процеси основного та допоміжного виробництва); автоматизовано-механізовані (процеси основного виробництва автоматизовані, допоміжного – механізовані); повної автоматизації (процеси основного та до­поміжного виробництва повністю автоматизовані).

Перераховані вище ознаки зумовлюють специфіку організа­ції переробного виробництва, характер організації праці, рівень механізації виробництва тощо. В свою чергу вдосконалення технології виробництва, зниження втрат і зменшення відходів, підвищення якості продукції є основними резервами нарощу­вання обсягів виробництва та здешевлення продукції, що в свою чергу призводить до зростання прибутковості підприємств.

При становленні ринкових відносин в Україні господарський комплекс зазнає глибоких змін пов’язаних з переорієнтацією ре­алізації сільськогосподарської продукції не як сировини, а як го­тової продукції для потреб населення.

загрузка...