Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

4. Формування і використання доходів госпрозрахункових підрозділів

Чітка дія економічного механізму госпрозрахункових відно­син забезпечить виконання всіх його вимог. Таким чином мож­ливо досягти збільшення валового доходу, забезпечити найкра­щі економічні умови дії госпрозрахункових відносин всередині підприємства, що забезпечить можливість безпосередньому ви­робнику володіти валовим доходом.

При впровадженні госпрозрахункових відносин валовий доход підприємства повністю децентралізується у володіння госпрозрахункових підрозділів, тому вони стають повноправ­ними власниками – розпорядниками фондів споживання та нагромадження.

Суть децентралізації валового доходу господарства у влас­ність структурних підрозділів, економічний механізм реалізації та порядок його дії полягає в тому, ідо цей комплекс економічних принципів поглиблює і розвиває дію внутрішньогосподарських товарно-грошових відносин, конструктивно доповнює та вдоско­налює економічний механізм даних відносин. Вданому випадку структурному підрозділу як суб’єкту товаровиробництва пов­ністю належить вся новостворена вартість – госпрозрахунковий валовий доход, який він використовує для сплати податків де­ржаві і необхідних платежів банку, а також па формування фон­дів споживання та фонду нагромадження. Причому, гнучкість фінансової тактики підрозділів повинна будуватись па доціль­ності вкладень у таке виробництво, яке б давало максимум при­бутків. Саме точна економічна основа забезпечує передумови внутрішньогосподарського підприємництва.

Валовий доход є тією частиною валового продукту, яка зали­шається після відрахування частини продукту, що використову­ється па відтворення виробництва, тобто це грошовий вираз вар­тості заново створеної продукції.

Він визначається як різниця між виручкою та матеріальними витратами п амортизаційними відрахуваннями у складі собівар­тості реалізованої продукції. Валовий доход, показуючи ступінь ефективності виробництва, є величиною заново створеної вар­тості, основного джерела доходу госпрозрахункового підрозділу.

У процесі відтворення валовий доход поділяється на оплату праці і на чистий доход. Оплата праці - це витрати на виплату ос­новної і додаткової заробітної плати, які виражають у грошовій  формі вартість необхідної праці.

За будь-якої форми суспільного виробництва праця поді­ляється на дві частини – необхідну і додаткову працю. Продукт останньої завжди призначений для задоволення суспільних пот­реб. Додатковий продукт ■- це продукт, створений працею людей на підприємствах, котрий виступає як чистий доход (грошова форма додаткового прибутку).

Чистий доход реалізується у вигляді акцизів, податку на до­дану вартість, відрахувань у фонди пенсійного й соціального страхування, інші державні цільові фонди тощо. Значна части­на чистого доходу реалізується у формі прибутку. Таким чином, чистий доход є важливим джерелом фінансових ресурсів госп­розрахункового підрозділу.

Водночас за економічним змістом прибуток - це грошовий вираз реалізованої частини вартості додаткового продукту, тобто ре­алізованої частини чистого доходу, отриманого підприємством.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  1. 1. Розкрийте суть поняття “господарський розрахунок в аг­рарних формуваннях”.
  2. 2. Охарактеризуйте основні принципи на яких ґрунтуються госпрозрахункові відносини.
  3. 3. Перерахуйте основні заходи, які слід здійснити перед впро­вадженням господарського розрахунку.
  4. 4. Розкрийте форми впровадженні госпрозрахункових від­носин.
  5. 5. На підставі чого проводиться оцінка госпрозрахункової діяльності підприємства в цілому та підрозділів зокрема.
  6. 6. Назвіть основні  шляхи формування і використання до­ходів госпрозрахункових підрозділів.
загрузка...