Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

4. Обґрунтування раціональних виробничих типів сільськогосподарських підприємств

В період становлення ринкових умов господарювання в сільському господарстві України здійснюється процес форму­вання самостійних виробничих структур на основі приватної власності. Це в свою чергу зумовлює потребу в групуванні під­приємств за певною кількістю ознак з метою вивчення корінних змін, які відбуваються в них, що в свою чергу приведе до типіза­ції сільськогосподарських підприємств.

Типізація є науковою основою і завершальним етапом робіт з розміщення і спеціалізації сільського господарства, визначаль­ним моментом в обґрунтуванні нових параметрів підприємства, його організаційної і виробничої структури. Вона дає можливість узагальнити матеріали у кожному типі підприємств та відобрази­ти особливості та тенденції розвитку однотипних підприємств.

Під виробничим типом сільськогосподарського підприємс­тва розуміють сукупність господарств типової спеціалізації, розміщених у певних природноекономічних умовах з однако­вим рівнем інтенсивності і поєднання галузей та з порівняно од­наковими обсягами виробництва продукції. Основним показни­ком, який визначає належність підприємства до певного типу є структура товарної продукції.

Виробничі типи сільськогосподарських підприємств поділя­ються на дві групи: ті, що фактично склались і раціональні.

Типи підприємств, що фактично склались, відображають ма­совий виробничий досвід, який потребує постійної раціоналізації. Під раціональним виробничим типом сільськогосподарсько­го підприємства розуміють тип підприємства з оптимальною побудовою і веденням виробництва на основі науково-обгрунто­ваної і найдосконалішої спеціалізації та поєднання галузей гос­подарства, виробництво в якому ведеться на основі інтенсивних та ресурсоощадних технологій.

Виробничі типи сільськогосподарських підприємств виділя­ються в такій послідовності:

  • спочатку аналізують виробничо-господарську діяльність та ефективність спеціалізації не менше, ніж за останні п’ять років;
  • пізніше вибирають типове господарство з групи підпри­ємств, які досліджуються; далі проектують параметри раціо­нальної організації виробничих типів сільськогосподарських підприємств;
  • встановлюють значення кожного типу у виробництві сіль­ськогосподарської продукції та проводять їх організаційно-еко­номічну оцінку.

Але не завжди до одного виробничого типу можна віднести господарства в яких провідна галузь однакова. Наприклад, при поєднанні молочного скотарства з садівництвом і молочного скотарства з вівчарством господарства мають різну кінцеву про­дукцію. Отже, даний процес потребує виділення кількох підти­пів у межах одного виробничого типу, які відрізняються різним поєднанням головних галузей, технологією виробництва, а та­кож додаткових та підсобних галузей.

З урахуванням потреб країни у різноманітних продуктах харчування і відмінностей природнокліматичних і економічних умов виробництва, в Україні склалось кілька типів підприємств. У районах країни, де виробляється велика кількість зерна є такі основні підтипи зернового виробництва: зерново-скотарський, зерново-вівчарський, зерново-овочівничий, зерново-садівниць­кий, зерново-картоплярський, зерново-льонарський і т.д..

Процес формування виробничих типів сільськогоспо­дарських підприємств безперервний, як і спеціалізація сільсь­когосподарського підприємства. З поглибленням поділу праці в сільському господарстві збільшується кількість виробничих типів. При подальшому поглибленні спеціалізації всередині виробничого типу підприємств інколи виділяються виробничі підтипи господарств, які в процесі свого розвитку можуть сфор­муватись в самостійний виробничий тип.

Рис. 9.1. Класифікація форм поділу суспільної праці та спеціалізації.

Рис.9.2. Класифікація галузей за економічним значенням.

Рис.9.3. Класифікація галузей сільськогосподарських підприємств за видами вироблюваної продукції.

Таблиця 9.1.

Сукупний економічний потенціал

Ресурси Елементи Об’єкти
Природні Земля, вода, рослина, тварина, температура, клімат і т.д.

Галузь, підрозділ, аграрне підприємство, фермерське господарство, асоціація аграрних підприємств, ТзОВ, кооператив, особисте селянське господарство, державне підприємство, приватне господарство, спілка орендарів, акціонерні чи господарські товариства

Промислові Трактори, машини, міндобрива, гербіциди тощо
Аграрні Насіння, молодняк тварин, саджанці, розсада та ін.
Людські Основні працівники, сезонні та наймані працівники, спеціалісти, підприємницький талант
Фінансові Власний капітал, прибуток, кредити, пайові внески, дивіденди

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  1. 1. Розкрийте суть спеціалізації в аграрних формуваннях.
  2. 2. Охарактеризуйте форми поділу суспільної праці та спе­ціалізації.
  3. 3. Перерахуйте чинники, які впливають на спеціалізацію в аграрних формуваннях.
  4. 4. Охарактеризуйте показники спеціалізації аграрних під­приємств та фактори, що її визначають.
  5. 5. Розкрийте суть галузі та дайте характеристику галузей за економічним значенням.
  6. 6. Дайте характеристику галузей сільськогосподарських під­приємств за видами вироблюваної продукції.
  7. 7. Обґрунтуйте раціональні виробничі типи сільськогоспо­дарських підприємств.
загрузка...