Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

4. Обґрунтування розмірів фермерських господарств

Розміри фермерських господарств в Україні невеликі. Вони залежать від трудового потенціалу господарства та напрямку його спеціалізації при відповідному технічному оснащенні.

Для ведення фермерського господарства в приватну власність можуть передаватись земельні ділянки, розмір яких не повинен перевищувати 50 гектарів ріллі та 100 гектарів усіх земель.

У місцевостях з трудонедостатніми населеними пунктами (їх перелік встановлено Кабінетом Міністрів України) фермерські господарства можуть мати до 100 гектарів ріллі.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України “Про додат­кові заходи щодо підтримки розвитку особистих господарств населення і фермерських господарств” від 31 травня 1995 року з метою створення оптимальних за розмірами земельних ділянок, фермерські господарства, які мають необхідну техніку та підтвердили на практиці здатність ефективно господарювати можуть мати, звичайно за їх бажанням, на праві оренди земель­ні площі понад граничні розміри, які встановлено Законом Ук­раїни “Про фермерське господарство”. Конкретні розміри цих земельних площ визначають районні Ради народних депутатів, враховуючи регіональні особливості та можливості реального обробітку земель.

З досвіду ведення фермерських господарств відомо, що всі роботи ведуться на основі праці сім’ї. Тому ми можемо зробити розрахунок потенційного річного запасу робочого часу сільсь­кої сім’ї. Трудомісткість виробництва продукції тваринництва та необхідність виробництва кормів свідчать, що розміри фер­мерського господарства за умов комплексної механізації можна обчислити наступним чином. Припустимо, що фермерське гос­подарство спеціалізується на вирощуванні продукції великої рогатої худоби молочно-м’ясного напрямку. Кількість членів сім’ї фермера в середньому двоє дорослих та двоє підлітків. Річ­ний запас робочого часу дорослих членів сім’ї 4000 люд.-год., підлітків – 800 люд.-год., всього 4800 люд.-год. Планові річні затрати в умовах комплексної механізації виробництва слідуючи: на одну корову – 150 люд.-год., на одну голову молодняку піком до одного року – 45 люд.-год., на виробництво кормів для однієї умовної голови (85-90 люд.-год.), для молодняку (50-55 люд.-год.). Всього для поголів’я основного стада 235-240 люд.-год., а для молодняку – 95-100 люд.-год. З проведених розра­хунків бачимо, що сім’я фермера може утримувати 20 умовних голів великої рогатої худоби.

Далі розраховуємо необхідну земельну площу (ріллі) для виробництва кормів з розрахунку на одну умовну голову тва­рин. Приймемо, що вихід кормів з 1 га площі становить 35 цен­тнерів кормових одиниць, а страховий запас кормів – 10%. За цих умов площа ріллі для виробництва кормів з розрахунку на одну умовну голову худоби при вихідній урожайності кормо­вих культур становитиме 1,21 га (38,5×1,1:35). Загальна площа ріллі для фермерського господарства в нашому прикладі стано­витиме 24,2 га (1,21×20).

Досвід сільськогосподарського виробництва розвинених країн свідчить, що значно ефективнішим є велике фермерське господарство 300-400 га і більше.

Основна частина фермерських господарств України спеціалізується на виробництві продукції рослинництва і, перш за все, зернових культур, які забезпечують швидку віддачу вкла­дених коштів у порівнянні з тваринництвом або багаторічними насадженнями. Фермери визначають виробничий напрямок свого господарства, виходячи з своїх обмежених матеріально-технічних і фінансових можливостей.

Основними типами фермерських господарств у різних регіо­нах України такі: у Степовій зоні – спеціалізовані на виробниц­тві рослинницької продукції: зерна, зерна і соняшнику, овочевих культур, плодів і ягід; в Лісостепу – цукрових буряків, картоплі, овочів, плодів і ягід; на Поліссі – зерна і льону, картоплі, овоче­вих культур.

Зростання кількості фермерських господарств, розширення площ їх землекористування можливе за рахунок земель запа­су, виходу з колективних сільськогосподарських підприємств із своїми земельними паями, оренди, купівлі чи успадкуван­ня земельних ділянок тощо. Отже, подальший розвиток фер­мерства в Україні повинен супроводжуватись як збільшенням їх кількості, так і зміцненням їх матеріально-технічної бази і зростанням їх розмірів.

Запитання і завдання для самоконтролю

  1. 1. Розкрийте суть поняття розмірів сільськогосподарських підприємств.
  2. 2. Перерахуйте показники, які характеризують розміри сіль­ськогосподарських підприємств.
  3. 3. Охарактеризуйте основну методику визначення оптималь­них розмірів сільськогосподарських підприємств.
  4. 4. Дайте характеристику методів, що використовуються при визначенні розмірів сільськогосподарських підприємств.
  5. 5. В чому полягає суть обґрунтування розмірів фермерських господарств.
загрузка...