Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

4. Обґрунтування системи ведення господарства

В умовах реалізації програми реформування відносин влас­ності, земельних відносин, реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств в ефективні організаційні структури виникає необхідність розробки системи ведення госпо­дарства. Обґрунтування системи ведення господарства на конк­ретному підприємстві вимагає певної аналітичної роботи, а також розробки організаційно-економічних, технічних і технологічних заходів. Обґрунтування системи ведення господарства здійс­нюється в такому напрямку: проводиться аналіз галузей підпри­ємства за останні три роки та виявляються резерви їх подальшого розвитку; уточнюється загальногосподарська і внутрішньогоспо­дарська спеціалізації, кооперування та інтеграція виробництва; система рослинництва; система кормовиробництва; система тва­ринництва; система заходів з механізації, електрифікації і авто­матизації сільськогосподарського виробництва; система обслуго­вуючих і підсобних промислових виробництв; система організації і оплати праці та баланс праці; організаційна, виробнича структу­ри і управління підприємством; соціальний розвиток колективу підприємства; капітальні вкладення; шляхи досягнення прибут­ку. При проектуванні системи ведення господарства важливим є оптимізація виробничої структури підприємства, а також обґрун­тування систем рослинництва і тваринництва.

Методична схема і послідовність обґрунтування системи ве­дення господарства полягає в наступному:

  • аналіз виробництва і обґрунтування концепції підприємс­тва на перспективу;
  • виробничий напрям господарства, внутрішньогосподарська спеціалізація, кооперація та інтегрування виробництва;
  • система рослинництва, система землеробства і кормови­робництва, система тваринництва;
  • система заходів з механізації, електрифікації і автоматиза­ції сільськогосподарського виробництва;
  • переробка,  зберігання  сільськогосподарської продукції, система обслуговуючих і підсобних промислових виробництв;
  • баланс праці, організація і оплата праці;
  • організаційна, виробнича структури і управління вироб­ництвом;
  • соціальний розвиток;
  • охорона навколишнього середовища;
  • економічна ефективність систем ведення господарства.

Для обґрунтування системи ведення господарства доцільно використовувати системний підхід з широким використанням економіко-математичних методів.

загрузка...