Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

4. Організаційно-економічна оцінка структури посівних площ, сівозмін, культур і агротехнічних заходів

Економічну оцінку нової (раціональної або існуючої) структури посівних площ проводять за такими показниками:

 • вихід валової і товарної продукції (у вартісному виразі) на одиницю площі посіву сільськогосподарських культур;
 • урожайність сільськогосподарських культур та їх груп;
 • продуктивність   праці   на   вирощуванні   сільськогоспо­дарських культур;
 • розмір прибутку і чистого доходу на 1 га посіву;
 • затрати матеріальних ресурсів і коштів в розрахунку на 1 га посіву окремих культур, їх груп;
 • собівартість одиниці продукції, рентабельність виробниц­тва окремих культур, їх груп і галузі в цілому.

Удосконалення структури посівних площ забезпечує збіль­шення виходу сільськогосподарської продукції і підвищення ефективності ведення рослинництва, що веде до збільшення прибутку підприємством.

Економічну оцінку сівозмін здійснюють за такими показниками:

 • виконавця  договірних  зобов’язань  щодо  асортименту  і якості реалізації продукції;
 • вихід валової і товарної продукції в натуральному і вартіс­ному виразі на 100 га сівозмінної площі;
 • собівартість одиниці продукції;
 • забезпеченість тваринництва кормами і собівартість кор­мової одиниці;
 • розмір прибутку і чистого доходу на 1 га площі, рівень рен­табельності виробництва товарних культур;
 • використання    робочої    сили    і    засобів    виробництва, енергоозброєність і трудомісткість робіт;
 • рівень продуктивності праці;
 • вихід продукції на 100 гри. витрат;
 • строк окупності капіталовкладень.

Організаційно-економічну оцінку сівозмін проводять в період проектування і впровадження сівозмін, а також після їх освоєння.

Економічну оцінку сільськогосподарських культур здійсню­ють за однорідними культурами, які мають однакове призначен­ня. Доцільно в окремі групи об’єднувати зернові, продовольчі, технічні, овочеві, кормові культури і багаторічні насадження.

Економічну оцінку товарних сільськогосподарських куль­тур здійснюють за такими показниками:

 • урожайність основної і побічної продукції;
 • собівартість 1 ц продукції і витрати на 1 га посіву;
 • затрати праці на 1 га посіву, 1 ц продукції і виробництво продукції на одну людино-годину;
 • валовий доход на 1 га посіву, 1 люд.-год., 1 грн. матеріаль­них витрат;
 • чистий доход на 1 га посіву, 1 люд.-год.;
 • рівень рентабельності виробництва сільськогосподарських культур та їх груп.

Економічну оцінку сільськогосподарських культур здійсню­ють на підставі фактичних даних за останні 3-5 років.

Економічну оцінку кормових культур здійснюють за такими показниками:

 • урожайність кормових культур в натуральному обчисленні;
 • вихід кормових одиниць, перетравного протеїну і кормо-протеїнових одиниць з 1 га площі;
 • продуктивність праці (затрати праці па виробництво 1 ц продукції, кормових одиниць, кормо – протеїнових одиниць);
 • вміст поживних речовин в одиниці корму;
 • собівартість 1 ц кормів, кормових одиниць, кормо- протеїнових одиниць.

Економічну оцінку агротехнічних заходів проводять за та­кими показниками:

 • приріст урожаю або підвищення якості продукції сільсько­господарських культур;
 • затрати праці на 1 га посіву і одиницю продукції;
 • виробничі витрати па 1 га земельної площі;
 • собівартість одиниці продукції;
 • чистий доход на 1 га посіву, Ігри, виробничих витрат;
 • рівень рентабельності культур і галузі в цілому.

Рис. 13.1. Класифікація галузей рослинництва

Рис.13.2. Організація системи сівозмін

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Перерахуйте основні завдання галузі рослинництва.

2. Дайте характеристику основним шляхам розвитку галузі рослинництва.

3. Охарактеризуйте поняття “структура посівних площ   та шляхи її вдосконалення.

4. Що таке система сівозмін? Та розкрийте п організацію.

5. Які показники характеризують економічну оцінку струк­тури посівних площ?

6. Які показники характеризують економічну оцінку системи сівозмін?

загрузка...