Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

4. Підтримка розвитку фермерських господарств в Україні

Законодавство України і, зокрема, Конституція України, Закон «Про фермерське господарство», законодавство про власність, підприємництво, Земельний кодекс створили необхідні умови для створення та діяльності фермерських господарств. У той же час кризова ситуація в економіці та в першу чергу в сільському господарстві вимагають подальшого вдосконалення фермерського законодавства та прийняття ряду державних заходів на допомогу фермерам України.

Для підтримки фермерських господарств і, зокрема, для створення необхідних фінансових умов при одержанні кредитів створено спеціальний Український державний Фонд підтримки фермерських господарств (20 вересня 1991 року було затверджено Положення про цей Фонд). Він існує при Міністерстві аграрної політики України, є юридичною особою. Фонд має свої відділення в усіх областях України.

Головними завданнями та функціями Фонду є:

 • участь у фінансуванні програм розвитку фермерських гос­подарств з виробництва сільськогосподарської продукції;
 • надання фермерським господарствам допомоги в погашен­ні кредитів, сплати податків і строкових платежів (погашення до половини відсоткової ставки за кредит, сплачення робіт землев­порядкування, прокладання доріг, електроліній тощо);
 • організація виробництва будівельних та інших матеріалів для потреб селянських господарств і створення для них підпри­ємств виробничого обслуговування;
 • сприяння створенню інфраструктури для заготівельної та торгово-збутової діяльності, а також для переробки та зберіган­ня сільськогосподарської продукції;
 • сприяння облаштуванню місць компактного розташуван­ня фермерських господарств шляхами сполучення, засобами зв’язку, електричними та газовими мережами;
 • організація розробки проектів створення системи фер­мерських господарств, проведення наукових і проектних розро­бок, пов’язаних із розвитком фермерських господарств;
 • організація підготовки та перепідготовки кадрів фермерських господарств та обслуговування їх формувань, випуску періодичних і спеціальних видань, навчальної літератури для фермерів.

Майно та кошти фонду формуються за рахунок коштів: позабюджетного Фонду стабілізації економіки, відрахувань від доходів фермерських господарств; добровільних внесків підприємств, організацій, громадян; відрахувань від прибутку підприємств та організацій, засновниками яких є Фонд (за їхньою згодою); інших джерел не заборонених законом.

В Україні працює асоціація фермерів України (АФУ) - це громадсько-господарська організація, яка на добровільних засадах об’єднує фермерів, власників особистих підсобних господарств, а також вільних підприємців з переробки сільськогосподарської продукції та агросервісного обслуговування. її очолює Президент Асоціації (він обирається на 3 роки) і Виконавча дирекція.

Основними завданнями асоціації фермерів України є:

 • проведення земельної реформи в Україні;
 • сприяння   становленню  та  розвитку  селянських,   фер­мерських і особистих селянських господарств незалежно від кількості землі та їхніх об’єднань;
 • сприяння   організації   переробки   сільськогосподарської продукції та агросервісного обслуговування;
 • організація юридично-правового захисту вільного селянс­тва від монопольних структурних і номенклатурних державних і недержавних формувань та осіб;
 • сприяння організації зовнішньоекономічної діяльності та приватного сільськогосподарського сектору, впровадженню закор­донних екологічно чистих технологій і досліджень світової науки;
 • організація навчання фермерів і представників особистих селянських господарств в Україні та за її межами;
 • організація трудового та екологічного виховання сільських дітей і молоді;
 • видання газет, журналів, організація передач на радіомов­ленні та телебаченні;
 • організація конференцій, конгресів, симпозіумів;
 • забезпечення захисту прав членів Асоціації,  надання їм юридичної допомоги, репрезентації їхніх інтересів у державних органах, громадських організаціях, а також на міжнародному рівні.

Для здійснення своїх статутних завдань Асоціація у встановленому порядку створює малі та спільні підприємства інші міжнародні об’єднання, утворює центри, фонди, науково-технічні колективи з впровадження нових технологій, засобів механізації та досягнень науково-технічного прогресу.

Асоціація фермерів України та деякі інші організації заснували спеціалізовану асоціацію фермерів України «Украгросервісферм». Це комерційне об’єднання фермерських господарств, їхніх об’єднань, малих (спільних) підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Відповідно до Статуту «Украгросервісферм» вирішує такі завдання:

 • на договірних засадах надає допомогу в організації ма­теріально-технічного забезпечення фермерським господарствам, їхнім об’єднанням та іншим підприємствам своєї структури;
 • веде посередницьку діяльність у придбанні техніки, техно­логій, обладнання, навчально-методичних матеріалів;
 • організовує фінансово-кредитну систему, незалежну від державних структур і засновує свій фермер-банк;
 • організовує підприємства з розведення кращих сортів рос­лин і порід тварин;
 • забезпечує фермерські господарства та інші свої підрозді­ли інформацією про стан ринків сільськогосподарської продук­ції, засобів виробництва, інших товарів і послуг;
 • організовує фермер-біржу;
 • засновує підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, з виробництва будматеріалів для фермерів і агросервісних структур;
 • організовує консультативний науковий центр;
 • здійснює   зовнішньоекономічну  діяльність  усіх   своїх
 • структур.

Кошти Асоціації формуються з таких джерел: статутного фонду засновників; членських внесків; надходжень від прибут­ків; спонсорських надходжень (у тому числі з-за кордону).

загрузка...