Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

4. Зміст і порядок вивчення дисципліни

Програмою дисципліни передбачено вивчення організації виробництва в окремих підприємствах різних форм власності, організації галузей аграрних формувань, їх підрозділів і вироб­ничих процесів. Крім цього особлива увага при вивченні даної дисципліни звертається на правильне поєднання факторів ви­робництва, раціональне використання трудових ресурсів, землі і інших засобів виробництва, обґрунтування спеціалізації і ко­оперування виробництва, встановлення раціональних розмірів” підприємств і їх підрозділів, внутрішньогосподарського плану­вання, госпрозрахунку, розвитку підприємництва і підприєм­ницької діяльності, що в кінцевому підсумку дасть можливість рентабельно господарювати.

Завдання науки як навчальної дисципліни – навчити фахів­ців методів раціональної побудови і ведення господарства, га­лузей, принципів ефективного використання землі, трудових, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, розвитку підпри­ємництва і підприємницької діяльності в аграрному секторі.

В результаті вивчення навчальної дисципліни:

 • організаційно-економічні основи аграрних формувань і їх об’єднань
 • систему внутрішньогосподарського планування, його при­нципи та методи
 • поняття спеціалізації сільськогосподарських підприємств, методику  визначення   оптимальних  розмірів   сільськогоспо­дарських підприємств та їх внутрішньогосподарських структур
 • реформування земельних відносин
 • організацію  земельної  території  сільськогосподарських підприємств та їх землеустрій
 • методику визначення потреби в машинах і знаряддях пра­ці, організацію їх використання
 • організацію внутрішньогосподарських підрозділів в умо­вах ринкових відносин
 • форми, види і системи оплати праці
 • організацію трудових процесів
 • організацію рослинницьких галузей
 • організацію галузей тваринництва
 • організацію підсобних виробництв і промислів
 • організацію зберігання, переробки і реалізації сільськогосподарської продукції

 • раціонально   і   ефективно   організувати   виробництво сільськогосподарської продукції в підприємстві, окремому підрозділі і галузі
 • розробляти раціональну структуру посівних площ, плану­вати урожайність сільськогосподарських культур і продуктив­ність тварин, розраховувати зелений конвеєр і складати систему сівозмін
 • розраховувати розділи перспективних та поточних планів, розробляти бізнес-плани
 • складати технологічні карти вирощування сільськогос­подарських культур, робочі плани на періоди сільськогоспо­дарських робіт
 • планувати потребу в кормах, органічних і мінеральних доб­ривах, засобах захисту рослин, насінні і посадовому матеріалі
 • визначати економічну ефективність системи землеробства і тваринництва, структури посівних площ і системи сівозмін, ок­ремих агротехнічних заходів
 • організовувати       окремий       технологічний       процес, комплектувати агрегат
 • розраховувати норми виробітку
 • визначати внутрішньогосподарські розрахункові ціни, роз­мір орендної плати за землю і засоби виробництва, складати дого­вори оренди землі і майна, розподіляти госпрозрахунковий доход
 • визначати фонд оплати праці і нараховувати оплату праці окремим працівникам
 • розраховувати собівартість одиниці продукції
 • розподіляти  валову продукцію, розраховувати грошові надходження і прибуток, визначати економічну ефективність виробництва продукції
 • визначати потребу в робочій силі і засобах виробництва, раціонально їх організовувати
 • організовувати земельну територію і складати трансфор­мацію земельних угідь
 • узагальнювати передовий досвід і впроваджувати його у виробництво

Для керівників і спеціалістів підприємств важливо:

 • мати повне і ясне уявлення про стан свого виробництва;
 • об’єктивно , оцінювати ситуацію, що склалася;
 • уявляти дійсні перспективи діяльності підприємства;
 • розробляти стратегію подальшого розвитку підприємства;
 • виявляти високі організаторські здібності, використовуючи всі можливості для досягнення поставлених цілей.

Суспільний спосіб виробництва

Продуктивні сили                                                                                 Виробничі відносини

Засоби виробництва Робоча сила
Предмети праці Засоби праці
Відносини між людьми

в процесі

виробництва, обмі­ну і

споживання

матеріаль­них благ

Рис. 1.1. Суспільний спосіб виробництва

Організація процесу виробництва

Забезпечення працівників засобами виробництва

Визначення мети і завдань                                                     Підбір і розстановка працівників

Раціональна організація робочих місць

Визначення  режимів праці і відпочинку

Визначення форм і методів керівництва
Встановлення системи контролю за виконанням завдання, договору
Вибір системи матеріального і морального заохочення

Рис. 1.2. Схема послідовності організації виробничого процесу

Завдання науки

-  вивчення і оцінка процесів роз­витку  та  обґрунтування  прогре­сивних форм аграрних формувань;

–  розробка     науково-обгрунтова­них  систем  ведення  господарств в   різних   природно-економічних умовах;

–  обґрунтування шляхів вдоскона­лення  організаційно-економічних відносин внутрі аграрних підпри­ємств і з іншими підприємствами і організаціями технічне, енергетич­не  обслуговування  виробництва, нормування витрат ресурсів, вибір оптимальних систем забезпечення, форм організації підрозділів та їх взаємодії з зовнішнім середови­щем;

–  удосконалення   форм   організа­ції виробництва, швидка (гнучка) переорієнтація    виробництва    на інші види продукції, забезпечення безперервності   і   ритмічності  ви­робничого процесу, удосконалення організації процесів праці та виробництва в просторі і часі;

–  відповідність   асортименту   ма­шинного парку, пропорційність ви­робничих потужностей, оптималь­на    спеціалізація    підприємства, реконструкція і переозброєння ви­робництва за потребою;

Рис 1.3. - Завдання науки

„Основні міжнаукові зв’язки науки „Організація виробництва в аграрних формуваннях”

Загальноосвітні науки                       Суспільно – політичні науки                       Економічні науки

- Математика                                                     - Політекономія                             – Економіка АПК

–  Фізика                                                 –  Філософія                                                – С.г. статистика

–  Хімія                                                                 –  Соціологія                                           – Аналіз г.д

–  Біологія                                             – Політологія                                                 – Планування і

–  Географія                                          – Інші                                                             прогнозування

–  Інші                                                                                                                          економічних явищ

Технічні науки - Соціально –

- Механізація і автоматизація с.г.                                                                             трудові відносини

–  Експлуатація

– МТП                                                                                                                          – Маркетинг

Технологічні науки - Менеджмент

- Землеробство                                                                                                          – Міжнародна

–  Рослинництво                                                                                                          економіка

–  Ґрунтознавство                                                                                                        – Фінансовий і

–  Агрохімія                                                                                                                 управлінський

–  Тваринництво                                                                                                          облік

–  Овочівництво і плодівництво                                                                                 – Фінанси АПК

–  Агроекологія                                                    Інші науки – Математичне

–  Стандартизація переробки с.г. про­дукції        – Основи права                              моделювання

–  Інші                                                                    – Охорона нав –                             – Міжнародний

колишнього поділ праці

середовища                                  – Інші

– Економіка приро –

докористування

– Інші

Рис. 1.4. Схема основних міжнаукових зв’язків науки “Організація виробництва в аграрних формуваннях”

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Охарактеризуйте поняття та предмет науки “Організація виробництва в аграрних формуваннях”

2. Розкрийте сутність суспільного способу виробництва.

3. У чому полягає суть організації процесу виробництва.

4. Розкрийте основні завдання науки “Організація вироб­ництва в аграрних формуваннях”.

5. Визначте місце науки “Організація виробництва в аграр­них формуваннях” серед інших наук.

6. Охарактеризуйте   основні   особливості сільськогосподарського виробництва.

7. Перерахуйте  та дайте  характеристику  методам  науки “Організація виробництва в аграрних формуваннях”.

8. Розкрийте основні положення які повинні знати і вміти фахівці після вивчення дисципліни “Організація виробництва в аграрних формуваннях”.

загрузка...