Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

5. Кооперування фермерських господарств

Термін “кооперації” походить від латинського “соорегаtiо” -співробітництво. Кооперування фермерських господарств – це процес залучення дрібних приватних господарств у різні форми кооперативів, які є суспільною, добровільною організацією громадян для спільного ведення господарської та іншої діяльності.

Закон “Про фермерське господарство” дозволяє цим госпо­дарствам бути засновниками або членами різного роду об’єднань, кооперативів, асоціацій, консорціумів, корпорацій, акціонерних товариств, спільних підприємств із виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, що обслуговують АПК. Тобто всі ці організаційні структури повинні діяти в основних напрямах функціонування самих господарств, як аграр­них утворень, усіляко їм допомагати.

Організаційно-правові форми об’єднання зусиль фермерських господарств (між собою) або з іншими суб’єктами можуть бути різними. Враховуючи історичний український і зарубіжний до­свід доцільно насамперед активно створювати горизонтальні та вертикальні кооперативи самих фермерів. Кілька фермерських господарств (найкраще сусідніх) можуть організувати коопера­тив щодо спільного придбання та використання техніки, акуму­ляції коштів і надання кредитів, реалізації продукції, яку вони виробляють, надання транспортних послуг, будівництва тощо.

Зокрема в розвинутих країнах фермерські господарства є учасниками різних кооперативних об’єднань як виробничих так і тих, що надають постійні послуги. Навіть великі господарства входять до різних об’єднань, поглиблюючи поділ праці при ви­робництві та переробці продукції. Таким чином, є всі підстави стверджувати, що сільськогосподарське кооперування невід’ємна частина раціонального і високоефективного господарювання.

Щодо кооперування в переробці виробленої фермерами сільськогосподарської продукції, то тут найдоцільнішою виявляється система створення фермерами спільних невеликих переробних підприємств (олійні, борошномельні, м’ясо переробні, плодоовочеконсервні цехи та інше), де застосовуються змішана оплачувана праця фермерів та найманих працівників. Переробка продукції кожного господаря здійснюється за плату з урахуванням одержання певного прибутку, який розподіляється пропорційно до вкладеного в створення цих підприємств капіталу.

Кооперування в сфері реалізації продукції також може набувати різноманітних форм: створення спільних магазинів та павільйонів на вільних ринках, оптового продажу продукції споживчій кооперації та приватним магазинам за цінами за домовленістю.

Таким чином кооперування фермерських господарств дозво­ляє їм значно зменшувати витрати на виробництво, переробку та реалізацію продукції, більш ефективно і прибутково здійснювати свою виробничо-підприємницьку діяльність.

При цьому необхідно враховувати такі основні принципи діяльності всіх кооперативів (кооперативні принципи -, це система абстрактних ідей, які здобули кооперативи через власний практичний досвід і які в минулому довели, що вони є найприйнятнішими установами для тих, хто бажає утворити і підтримувати діяльність кооперативних товариств):

 • відкрите, добровільне членство  (добровільний порядок створення);
 • демократичний характер управління кооперативом за при­нципом “один член кооперативу – один голос”;
 • пайовий капітал підприємства створюється лише його членами, розмір індивідуального паю обмежується;
 • можливість бути членами кооперативу, окрім основних членів (у нашому випадку – фермерського господарства), також й інших юридичних осіб, які можуть бути корисними для даного кооперативу;
 • прибуток кооперативу розподіляється між його членами пропорційно обсягу роботи, виконаної через кооператив;
 • контроль членів кооперативу за його діяльністю;
 • політичний і релігійний нейтралітет;
 • піклування про освіту членів кооперативу;
 • добровільність виходу з кооперативу.

Таким чином, кооперування фермерів є вимушеним кроком із сторони дрібних виробників перед загрозою припинення їх діяльності в умовах концентрації сільськогосподарського ви­робництва під впливом науково-технічного процесу чи з причин слабших економічних можливостей.

Умовою успішного розвитку фермерської кооперації є ак­тивна державна підтримка. Фермерський уклад досягне належ­ного рівня розвинутості й стабільності, якщо буде підтримува­тися розгалуженою ефективною діючою сіткою кооперативних зв’язків між окремими господарствами.

Розвиток кооперації повинен, з одного боку, відповідати темпам та інтенсивності становлення фермерського укладу, з другого боку, бути настільки динамічним, щоб не затримувати цей процес.

Перспективи фермерських господарств в Україні безпосередньо пов’язані з розвитком різних форм фермерського кооперування. Кооперування фермерів дозволяє їм: перекласти частину функцій з обслуговування діяльності фермерських господарств на кооперативи; вирішувати проблеми недостатнього ресурсного забезпечення фермерських господарств.

Відповідно до цих функцій фермерські кооперативи можна поділити на дві частини (рис.4.2). Одні з них виконують функції обслуговування фермерських господарств. Вони перш за все доз­воляють фермерам економити час і кошти при здійсненні окре­мих господарських операцій, вирішувати проблеми браку знань і кваліфікації тощо. Кооперування захищає фермерів від еко­номічного тиску монополістів на ринках сільськогосподарської продукції, засобів виробництва, агросервісних послуг.

До найважливіших видів обслуговуючих фермерських кооперативів в Україні відносимо закупівельно-постачальницькі збутові, зоотехнічного і ветеринарного обслуговування. Допомогу фермерам повинні надавати кооперативи (служби) з Юридичного обслуговування, надання різноманітних консультацій їх рекомендується створювати при фермерських асоціаціях різних рівнів. Окремі кооперативи (наприклад, зоотехнічного і ветеринарного обслуговування) можуть бути створені не лише за участю фермерів, а й господарств населення.

Кооперування   фермерів   з   метою   об’єднання   і   спільного використання  ними ресурсів дозволяє,  по – перше, вирішувати проблеми дефіциту цих ресурсів, по – друге, підвищити ефективність використання техніки. Об’єднання технічних потенціалів дозволяє фермерам удосконалити технології, здійснювати польові роботи з меншими затратами й в оптимальні строки.

Найпростіші види об’єднань для спільного використання сільськогосподарської техніки, які здебільшого базуються на ос­нові усних домовленостей, набули певного поширення в Україні. Із зростанням кількості потенційних учасників кооперування повинні відбуватися зміни й у формі інтеграції. Зокрема, на коо­ператив покладатиметься більша кількість функцій: виконання окремих робіт вузькоспеціалізованою технікою, обслуговування наявної у фермерів техніки, придбання нової техніки на наявні внески членів кооперативу тощо. У світовій практиці найпоши­ренішим прикладом часткової виробничої кооперації фермерів є інтеграція у сфері переробки сільськогосподарської продукції. В окремих країнах молочні та м’ясні кооперативи домінують на ринках продуктів харчування тваринного походження.

Кредитні спілки – найстаріша галузь селянського коопера­тивного руху. У багатьох країнах світу вона перетворилася у по­тужну фінансово-кредитну систему з розгалуженою мережею філій у всіх регіонах.

Рис. 4.1 - фактори, що визначають спеціалізацію фермерського господарства

Рис. 4.2 – Система видів фермерського кооперування

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. 1. Охарактеризуйте правові основи функціонування фер­мерського господарства.
  1. 2. Дайте характеристику фермерству як виду підприємницької діяльності.
  2. 3. Назвіть основні ознаки і мету фермерського господарства.
  3. 4. Дайте загальну характеристику порядку створення фер­мерського господарства.
  4. 5. У чому полягають певні зобов’язання фермерських госпо­дарств щодо використання земель?
  5. 6. За  яких  умов  припиняється  діяльність  фермерського господарства?
  6. 7. Охарактеризуйте виробничу діяльність фермерських господарств.
  7. 8. Перерахуйте    і   дайте    характеристику   факторів   які впливають на діяльність фермерського господарства.
  8. 9. Які    організаційні    структури    підтримують    розвиток фермерських господарств в Україні, дайте їм характеристику.
загрузка...