Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

6. Облік придбання і виготовлення основних засобів, інших необоротних активів, нематеріальних активів

6.1. Облік придбання основних засобів

Придбання основних засобів здійснюється за договором купівлі-продажу, згідно з яким продавець передає відповідне май­но у власність покупцю, а останній приймає майно і сплачує з нього визначену суму.

При придбанні нерухомості покупець сплачує пенсійний збір, Якщо придбання будинку здійснюється через товарну біржу, то остання має право стягувати плату за реєстрацію угод.  Введення будинку в експлуатацію потрібно оформити Актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних за­собів (форма № 03-1). В акті зазначають дані, що характеризують об’єкт, його вартість, дату введення та інше. Акт підписує комісія. Продавець передає покупцю також архітектурно-технічний паспорт на придбану будівлю — на неї заводиться інвентарна картка ; обліку основних засобів                  (форма № 03-6).

Приклад. Придбано будівлю: ціна – 100 тис. грн, ПДВ – 20 тис. грн, всього до сплати – 120 тис. грн, сума реєстраційного біржово­го збору – 1 тис. грн. Порядок запису на бухгалтерських рахунках показано в таблиці 11.13.

Таблиця 8.13

Відображення операцій з купівлі будівлі

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн
дебет кредит
1 2 3 4
Перераховано про­давцю за вартість будівлі 371 «Розрахунки за виданими авансами» 311 «Поточні ра­хунки в на­ціональній валюті» 100 000
Сплачено ПДВ по вартості будівлі 644 «Податковий кредит» 311 «Поточні ра­хунки в на­ціональній валюті» 20000
Сплачено до Пен­сійного фонду збір з операції купівлі будівлі 651 «За пенсійним забез­печенням» 311 «Поточні ра­хунки в на­ціональній валюті» 1000
Сплачено за реєстрацію договору купівлі-продажу на товарній біржі 371 «Розрахунки за виданими авансами» 311 «Поточні ра­хунки в на­ціональній валюті» 1000
Сплачено ПДВ по реєстраційних по­слугах 644 «Податковий кредит» 311 «Поточні ра­хунки в на­ціональній валюті» 200
Віднесено на капітальні інвестиції:
а) вартість будівлі 152 «Придбання (виготовлення) основних за­собів» 371 «Розрахунки за виданими аван­сами» 100 000
б) збір до Пенсійного фонду 152 «Придбання (виготовлення) основних за­собів» 651 «За пенсійним забезпеченням » 1000
в) за реєстрацією договору купівлі-продажу на товарній біржі 152 «Придбання (виготовлення) основних за­собів» 371 «Розрахунки за виданими аван­сами» 1000
Оприбутковано куплену будівлю в ос­новні засоби 103 «Будинки та споруди» 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» 102 000

Основні засоби, що не використовуються підприємством для одержання прибутку, належать до невиробничих основних фондів. При їх придбанні не відшкодовується сума ПДВ вона включається у вартість об’єкта. Отже, якщо в наведеному прик­ладі купували б будинок спортивного комплексу або інші невиробничі об’єкти, то їх вартість становила б 122 200  грн. (120 000 +  1000 + + 1200 = 122 200), яка складається зі сплаченої суми по­купцю разом з ПДВ, до Пенсійного фонду і реєстраційної біржі включаючи ПДВ. По дебету субрахунку 152 «Придбання (виготов­лення) основних засобів» буде зібрана вся сума 122 200 грн по якій об’єкт зараховують до складу основних засобів.

При придбанні житлового будинку у громадян – фізичних осіб договір купівлі-продажу повинен бути нотаріально завірений Вартість послуг нотаріуса включають у витрати на капітальні Інвестиції та у вартість придбаного об’єкта.

На рахунку 15 обліковують витрати на придбання обладнання Інструменту та Інших видів основних засобів. Обладнання поділя­ють на таке, що потребує монтажу, і таке, що його не потребує Обладнання, яке потребує монтажу, обліковують на рахунку 20 «Виробничі запаси». На рахунок 15 відносять вартість машин І обладнання, яке не потребує монтажу. В міру надходження вка­заних цінностей їх оприбутковують і приймають на збереження матеріально відповідальні особи на підставі прибуткових доку­ментів. На цей рахунок відносять витрати на доставку машин (оплата залізничних і водних тарифів, вартість послуг власного автотранспорту, навантажувальних і розвантажувальних робіт) складання, якщо вони надходять у розібраному вигляді.

Разом з тракторами та іншими машинами, які надходять від постачальників, можуть надходити запасні частини та інструменти. Їх включають до загальної суми по рахунку в оплачують одночасно з машинами.

У таких випадках на дебету рахунку 15 «Капітальні інвестиції» відносять загальну оплачену суму з кредиту рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». Придбані машини оприбутковують у складі основних засобів на дебет рахунку 10 «Основні засоби» і кредит рахунку 15. Аналітичні рахунки відкривають окремо для кожного предмета.

6.2. Облік витрат на придбання і поліпшення земель.

Придбання земель належить до капітальних інвестицій. Витрати на придбання  земель обліковують по дебету рахунка 15 «капітальні інвестиції». Куплені земельні ділянки оприбутковують у склад основних засобів по фактичних витратах на покупку: дебет рахунку 10 «Основні засоби» та кредит рахунку 15.

Сільськогосподарські підприємства проводять значні роботи по докорінному поліпшенню землі. Приймання виконаних робіт оформляють актом, який складають у трьох або чотирьох примірниках: для замовника. для виконавця (може бути 2 примірники) і для районного управління сільського господарства. В акті вказують обсяг виконаних робіт за видами та їх вартість. Підписують акт виконавець і замовник. Роботи приймають у присутності представника районного управління сільського господарства, яким здебільшого є старший агроном-лісомеліоратор управління.

До культуртехнічних робіт відносять: розчищення земель від лісу, чагарників, пеньків і каміння, вирівнювання площ після розкорчовування; зрізування і розробка купин, фрезерування. До комплексу робіт з видобування, транспортування та використання торфу на добрива входять такі роботи: болотно-підготовчі по розробці торфових родовищ, по видобуванню торфу, транспортування його з торфових родовищ до місця використання, включаючи навантажувально-розвантажувальні роботи; роботи, пов’язані з використанням торфу на підстилку худобі та приготування торфового гною, торфових компостів та сумішей, внесення цих добрив у грунт.

Витрати, які пов’язані зі створенням споруд та інших інвентарних об’єктів (будівництво і перебудова закритого дренажу, відкритої внутрішньогосподарської осушувальної мережі  тощо), обліковують у складі капітальних інвестицій на дебеті рахунку 15. Аналітичні рахунки відкривають за видами робіт або по споруджуваних об’єктах. Облік продавця як по будівництву. Якщо роботи виконують підприємства власними засобами (господарським способом), то витрати обліковують по статтях на основі первинних  та зведених документів з нарахування оплати праці (заробітної плати), витрачання матеріальних цінностей, нарахування амортизації основних засобів тощо. При виконанні робіт підрядним способом записи в аналітичних рахунках роблять з актів на приймання робіт.

Виконані роботи щодо поліпшення земель. пов’язані зі створенням споруд та інших об’єктів інвентарного характеру, приймають у склад основних засобів: дебет рахунку 10 «Основні засоби» і кредит рахунку 15 «капітальні інвестиції».

Витрати на поліпшення і окультурення пасовищ не включають в основні засоби. Їх можна обліковувати як нематеріальні активи або в складі незавершеного виробництва по рослинництву. Включають ці витрати в собівартість продукції культурних та поліпшених пасовищ рівними частинами протягом 7-10 років після введення в експлуатацію поліпшених земельних ділянок. До таких витрат відносять: придбання, транспортування, внесення в грунт вапна і гіпсу; добування та внесення в грунт торфу, торф’яних компостів та інших органічних та мінеральних добрив; придбання насіння багаторічних трав і мінеральних добрив; вибіркове боронування для відведення зайвих поверхневих вод тощо.

6.3. Облік інших видів капітальних інвестицій.

На рахунку 15 обліковують також інші витрати на капітальні вкладення. Якщо господарство виготовляє самостійно основні засоби (вози, сани, парникові рами, різні меблі та інші об’єкти) в допоміжних або промислових виробництвах, то витрати спочатку обліковують на рахунку 23 «Виробництво», а  після закінчення об’єкта – списують на дебет рахунку 15. Приймають виготовлені об’єкти по акту, оцінюючи їх за фактичними витратами на виготовлення.

На рахунку 15 обліковують витрати поточного року на закладання, догляд і вирощування багаторічних насаджень (садів, ягідників, полезахисних лісових смуг тощо). Аналітичні рахунки відкривають по видах насаджень, часу їх закладання та місцезнаходження. Наприклад, «Сад яблуневий, закладання 2005 року на відділенні № 2 », «Полезахисна лісосмуга, закладання 2004 року на відділенні № 3» тощо.

На основі актів приймання багаторічних насаджень і передачі їх в експлуатацію (форма № 54) приймають молоді насадження на облік і відносять до складу основних засобів на дебет рахунку 10 «Основні засоби» (Субрахунок 108 «Багаторічні насадження») і кредит рахунку 15. Витрати по догляду за молодими насадженнями відносять на рахунок 15, в кінці кожного року приєднують до вартості відповідних молодих насаджень – дебет рахунку 10 і кредит рахунку 15.

На рахунку 15 окремо обліковують витрати на припинене будівництво, охорону, знос і демонтаж після одержання дозволу на списання об’єктів.

Витрати за тимчасово або остаточно припинене будівництво, на списання яких немає дозволу, виділяють в аналітичному обліку на рахунку 15 в окрему групу. за об’єктами будівництва, потреба в спорудженні яких відпала, або якщо на продовження їх будівництва в поточному році не передбачені кошти по капітальних інвестиціях, складають акт про припинення будівництва, в якому вказують розмір витрат (в кошторисних і фактичних цінах) на дату припинення будівництва та інші показники, передбачені формою акта. Підписують його замовник і підрядник.

Витрати на охорону та розбирання будівель і об’єктів, будівництво яких припинено, відносять на дебет рахунку 15. Одержані від розбирання матеріали оприбутковують. Якщо вони придатні для подальшого використання в будівництві, то їх оцінюють як нові матеріали, за винятком витрат на приведення їх до придатного стану. Матеріали, які не можуть використовуватись у будівництві , оприбутковують за діючими цінами з урахуванням їх придатності або за цінами можливого використання чи реалізації.

На суму одержаних матеріалів від розбирання зменшують витрати на припинене будівництво. Запис роблять на дебет рахунку 20 і на кредит рахунку 15.

Суми, обліковані на рахунку 15 як «Витрати (втрати) по нездійсненому і остаточно припиненому капітальному будівництву», списують у дебет субрахунку 977 «Інші витрати звичайної діяльності» і кредит рахунку 15.

На рахунку 15 обліковують витрати на будівництво будинків для  робітників та службовців. Аналітичний рахунок відкривають на кожен будинок з тією ж номенклатурою витрат, що і по іншому капітальному будівництву. Після закінчення будівництва кожен об’єкт приймає комісія, складаючи відповідний акт. Оприбутковують будинок у сумі фактичних витрат до передачі робітнику або службовцю з рахунком 15 на окремий аналітичний рахунок. При передачі побудованого будинку з одночасною оплатою всієї його вартості складають проводку – дебет рахунку 30 «Каса» і кредит рахунку 74 «Інші доходи». Витрати списують: дебет субрахунку 977 «Інші витрати звичайної діяльності» і кредит рахунку 15.

6.4. Облік придбання (створення) нематеріальних активів.

Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання  протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Придбання (створення) нематеріальних активів є капітальними інвестиціями, що обліковуються по дебету субрахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів». Аналітичний облік  ведеться щодо кожного об’єкта . У витрати включають ціну придбання, мито, непрямі податки, що не підлягають відшкодуванню, та інші витрати, безпосередньо пов’язані  з його придбанням  та доведення до стану, в якому він придатний до використання за призначенням.

Придбані (створені) нематеріальні активи оприбутковують на підставі документів з їх придбання: дебет рахунку 12 «Нематеріальні активи» і кредит рахунку 15.

До нематеріальних активів відносять також гудвіл – перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов’язань на дату придбання. Обліковується на окремому рахунку 19 «Гудвіл при придбанні». Якщо плата за придбання підприємства вища від вартості переоцінених чистих активів, то різниця відображається як гудвіл. У протилежному випадку виникає негативний гудвіл (табл.. 11.4)

Таблиця 11.4.

Облік гудвілу

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1 2 3 4
Сплачено за придбане підприємство 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

100000

Вартість придбаних активів внаслідок купівлі підприємства 10 «Основні засоби», 20 «Виробничі запаси», 26 «Готова продукція» та інші 685 «Розрахунки з іншими кредиторами

95000

Гудвіл (100000 – 95000=5000) 191 «Гудвіл» 685 «Розрахунки з іншими кредиторами 5000
загрузка...