Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

6. Оперативне планування в сільськогосподарських підприємствах

Сільськогосподарському виробництву властиві: сезонність робіт; територіальна розосередженість їх; одночасне використан­ня машин і знарядь на різних культурах; обмеженість виконання робіт агротехнічними строками.

Тому, своєчасне проведення робіт потребує складання опера­тивних планів на короткі періоди, в яких детально визначається організація проведення окремих трудових процесів.

До оперативних планів в сільськогосподарських підприємс­твах належать робочі плани на періоди сільськогосподарських робіт, а також плани-наряди.

Робочі плани у рослинництві складають на п’ять основних періодів року: період весняних робіт (підготовка ґрунту, внесен­ня добрив та сівба); період догляду за посівами; період збирання врожаю ранніх культур та догляд за посівами пізніх культур; пе­ріод осінніх робіт (збирання пізніх культур та їх реалізація, посів озимих); період зимових робіт (ремонт сільськогосподарської техніки, снігозатримування, вивезення добрив, підготовка на­сіння тощо). Вихідними даними для розробки таких планів є технологічні карти з уточненими агротехнічними строками й вимогами щодо виконання трудових процесів. Проте, на відмі­ну від технологічних карт, в робочому плані встановлюють кіль­кість робочих днів за які потрібно виконати відповідний комп­лекс робіт та календарні періоди їх виконання, вказують склад агрегатів, визначають щоденну потребу в тракторах, сільсько­господарських машинах, транспортних засобах і робочій силі. При нестачі власних засобів І робочої сили планують залучення додаткової техніки і робітників зі сторони.

Робочі плани дають змогу своєчасно зосередити засоби ме­ханізації та людей на виконанні певних робіт. Організація ро­бочих процесів здійснюється на основі заздалегідь передбаче­них точних розрахунків, що забезпечує своєчасне їх виконання за такими показниками: види робіт із зазначенням обсягу та якості їх виконання; календарні строки кожної роботи й кіль­кість робочих днів; місце проведення роботи (номер поля сівоз­міни, ділянки, назва культури тощо); склад агрегатів; кількість людей для обслуговування агрегатів; змінні норми виробітку; щоденна потреба у тракторах, машинах та знаряддях, транс­портних засобах і робочій силі.

У тваринництві робочі плани складають за кварталами, мі­сяцями, декадами на виробництво молока, м’яса, яєць, надход­ження приплоду, постановку тварин на відгодівлю, зняття їх із відгодівлі тощо.

Плани-наряди - це конкретні завдання на виконання певного виду та обсягу робіт виконавцю або їх групі із фіксованим стро­ком їх виконання. їх дають у письмовій, а іноді – й в усній формі на різні строки (переважно на 7-Ю днів).

У нарядах вказують: вид, місце, обсяг робіт, строк виконан­ня, агротехнічні вимоги, потребу в робочій силі, а також маши­нах, живому тяглі, інвентарі, норми виробітку за видами робіт, розряд роботи і оплату праці.

Після виконання роботи за нарядом керівник підрозділу на зворотному боці наряду робить відмітку про виконання роботи з оцінкою її якості. Тому план-наряд стає також облі­ковим документом, використовується для контролю за вико­нанням робіт.

загрузка...