Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

7. Організація виробничих процесів при вирощуванні льону-довгунцю

Підготовка ґрунту і сівба. Під льон-довгунець необхідно від­водити чисті від бур’янів родючі ґрунти. Кращими попередника­ми для нього є озимі після багаторічних трав, удобрені просапні культури. Льон-довгунець дуже вимоглива культура до родючості ґрунту, що обумовлено слабким розвитком кореневої системи. В льоносіючих господарствах використовують післядію внесення під попередники органічних добрив в поєднанні з безпосереднім удобренням його мінеральними і місцевими добривами.

Ефективність удобрення в значній мірі залежить від часу і способу внесення. Кращі результати одержують при внесенні фосфорно-калійних добрив під зяблеву оранку і азотних під вес­няну культивацію. Добрий ефект дає також внесення в рядки під час сівби гранульованого суперфосфату. Льон добре реагує на внесення борних, марганцевих .і мідних (на торфових ґрунтах) добрив. Дуже цінним місцевим добривом під льон є попіл, який вносять під передпосівну культивацію.

Обробіток ґрунту під льон-довгунець диференціюється в за­лежності від попередника. Після багаторічних трав і зернових культур проводять лущення стерні і зяблеву оранку, а після про­сапних культур – лише зяблеву оранку. Поля після багаторічних трав спочатку обробляють дисковими знаряддями в поздовжньому і поперечному напрямках, а потім проводять зяблеву оранку. Пе­редпосівний обробіток ґрунту під льон-довгунець розпочинають в ранньовесняний період закриттям вологи. На важких ущільнених ґрунтах, а також в перезволожені роки грунт дискують і борону­ють. На супіщаних і легкосуглинистих ґрунтах застосовують лише боронування важкими зубовими боронами. Передпосівну куль­тивацію з боронуванням проводять в два сліди на глибину 5-6 см. Слідом за культивацією ріллю вирівнюють і ущільнюють. Для ви­рівнювання пісчано-суглинистих ґрунтів використовують шлей­фи. Ґрунт ущільнюють важкими, середніми або легкими котками в залежності від механічного складу і вологості. На важких і вологих ґрунтах поле не прикочують, а лише вирівнюють шлейфами. Пласт багаторічних трав краще обробляти дисковими знаряддями.

Поряд із загальноприйнятою системою передпосівного об­робітку ґрунту на легких ґрунтах Західного Полісся доцільно застосовувати напівпаровий обробіток ґрунту. Цей спосіб по­лягає в тому, що слідом за збиранням попередника поле орють плугом з передплужником і одночасно боронують його (без попереднього лущення стерні), а осінню, в міру проростання бур’янів, поле два-три рази культивують і боронують. Останній обробіток зябу проводять за два-три тижні до морозів. Оброб­лене таким чином поле перед сівбою льону лише боронують в три-чотири сліди з метою розпушування ґрунту на глибину за­гортання насіння.

Насіння льону повинно бути чистим від вмісту насіння бур’янів та інших домішок, повноватовим, вирівняним, блиску­чим, з високою енергією проростання. Льон-довгунець відно­ситься до культур ранніх строків посіву. Його сіють з моменту підготовки ґрунту. Найкращий спосіб сівби – вузькорядний з шириною міжрядь 7,5 см. Сівбу проводять сівалками СЗЛ-3,6.

Агротехнічні вимоги до сівби льону в основному зводяться до дотримання оптимальних строків, правильного встановлення і дотримання норм висіву насіння і внесення добрив, дотримання оптимальної глибини загортання насіння.

Догляд за посівами. Догляд за посівами льону-довгунцю в ос­новному зводиться до боротьби з ґрунтовою кіркою, бур’янами, шкідниками і хворобами. Ґрунтова кірка призводить до зрід­ження і ослаблення сходів. Негативний вплив її до деякої міри зменшується, якщо насіння має високу енергію проростання і загорнене на однакову глибину. При цій умові ростки самі про­бивають поверхню кірки і виходять на поверхню. Надійним за­хистом при боротьбі з кіркою є мульчування посівів торфокрихтою, яку розсівають по полю гноєрозкидачами через два-три дні після сівби. Якщо кірка утворилась, її знищують легкими посів ними  боронами,   кільчасто-шпоровими  і  кільчасто-зубовими котками чи ротаційними мотиками, рухаючись впоперек рядків. Для боротьби з бур’янами, шкідниками і хворобами рослин застосовують систему хімічного захисту. Для приготування робочої рідини застосовують АПЖ-12, а для її внесення на посівах ОГІШ-15, ПОМ-630.

Збирання врожаю. Механізоване збирання льону-довгун­цю на полях загального посіву проводять у фазі ранньої стиг­лості, а на насінницьких посівах – у фазі жовтої стиглості. В льоносіючих господарствах застосовують в основному такі технології механізованого збирання льону-довгунцю: снопова, комбайнова і роздільна.

Снопова технологія. При цьому льон вибирають льонобрал­ками (ТЛН-1,5) з в’язанням у снопи або врозстил з ручним зв’язуванням снопів. Снопи після кількох годин вилежування ставлять вручну в конуси чи бабки для просушування. Снопи, висушені в полі, транспортують на тік і тут обмолочують стаціо­нарними молотарками (МЛ-2,8ПА).

За сприятливих погодних умов льон у бабках достигає і виси­хає за 10-12 днів, після чого його можна звозити на тік для обмо­лоту чи починати обмолот за допомогою пересувної молотарки.

Комбайнове збирання льону. При збиранні за цією техноло­гією льон вибирають комбайном ЛК-4Т, який немає в’язального апарата, або ЛКВ-4Т з в’язальним апаратом. Комбайни вибира­ють льон, обчісують головки, збирають їх у причіп, а соломку, залежно від варіанту технології, зв’язують у снопи або розстила­ють у схрічку. При комбайновому збиранні льону соломку мож­на прямо розстилати на льонищах. Залежно від стану льонища і погодних умов, стрічки, розстелені комбайном, необхідно періо­дично перевертати (ОСН-1).

Роздільне збирання льону. Роздільний спосіб поряд із сноповим і комбайновим широко застосовується у льоносію­чих господарствах. За цією технологією льон вибирають льо­нобралкою ТЛН-1,5М з розстиланням у стрічку для дозріван­ня і висихання головок. Стрічки підбирають і обмолочують льонопідбирачем-молотаркою ЛМН-1 із зв’язуванням соломки в снопи або з ростиланням її для вилежування. При механізо­ваному збиранні льону повинні забезпечуватись повне брання стебел і цілість насінних коробочок. При застосуванні льо­нобралок льон повинен бути розстелений так, щоб утворюва­лась безперервна стрічка.

Ворох, що надходить від льонокомбайнів, неоднорідний за складом, вологістю і стиглістю. Обробіток такого вороху складається з сушіння (ОСВ-60), перетирання коробочок та виділен­ня зернової суміші (ВР-1,2, молотарка МВ-2,5А, переобладнаний зерновий комбайн), очищення та сортування насіння (СВУ-2,5, ОС-4,5, “Петкус”, ЗМС-1,4). Підбирання трести із стелищ і зв’язування її у снопи здійснюють за допомогою ПНН-1.

загрузка...