Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

7. Основні форми державного планування

Виділяють чотири типи (форми) державного планування: два основних — директивне та індикативне і два проміжних — індирективне і регулятивне.

Директивне планування — спосіб управління економікою країни за допомогою розробки обов’язкових для виконання за­вдань щодо виробництва і розподілу продукції та послуг.

Основні риси директивного планування (ДП):

 • ґрунтується на державній власності;
 • план втілює державну стратегію та пріоритети;
 • охоплюючи всі сторони соціально-економічного життя сус­пільства;
 • за допомогою ДП держава прагне вирішити не тільки макроекономічні але і майже всі мікроекономічні проблеми;
 • директивно-планові завдання є обов’язковими для вико­нання, основним інструментом реалізації економічної політи­ки, а для суб’єктів економіки — метою виробництва (виконан­ня чи невиконання плану обумовлює відповідно заохочення або покарання);
 • домінування вертикально скоординованих відносин в еко­номіці (накази, директиви доводяться «згори»);
 • підприємства перетворюються на простих виконавців наказів;
 • використовуються в основному адміністративні, прямі методи.

Наслідки використання директивного плану на практиці:

 • знищення конкуренції, створення умов для монополізму;
 • диктат виробника;
 • не вмотивованість результатів праці;
 • ігнорування НТП;
 • зниження ефективності виробництва, якості товарів, зву­ження їх асортименту;
 • виникнення постійного товарного дефіциту;
 • породження бюрократизму, волюнтаризму, паразитизму та корупції.

Індирективне планування має багато рис директивного планування, але, на відміну від нього, використовує не тіль­ки адміністративні, а й економічні важелі: ціни, процентні ставки, податки, валютні курси тощо. План також не пере­дбачає адміністративних покарань за невиконання плану. Проте відсутні й переваги (насамперед матеріальні премії, першочергове виділення ресурсів тощо), пов’язані з переви­конанням планових завдань.

Цей тип планування є ефективнішим, ніж директивне пла­нування, оскільки дає більше свободи суб’єктам економіки, але він не сумісний з ринком і тільки імітує конкуренцію. Йому при­таманні ті самі недоліки, що і директивному плануванню.

Регулятивне планування схоже на індикативне планування. Йому відповідає змішана економіка (передбачає рівноправну частку державної та приватної власності), ґрунтується на вико­ристанні економічних методів. Головна функція РП — координа­ція діяльності суб’єктів економіки: управління державним сек­тором (за допомогою прямих, адміністративних, економічних методів) і активний вплив на роботу приватних підприємств (насамперед стимулювання їхньої діяльності щодо виконання плану за допомогою економічних важелів).

Індикативне планування — спосіб регулювання економічних процесів за допомогою постановки певних цілей, визначення пріоритетів розвитку національної економіки і застосування де­ржавних фінансових та інших стимулів для їх реалізації.

Основні ознаки індикативного планування:

 • базується на змішаній економіці;
 • планові документи окреслюють загальні контури майбут­нього економічного розвитку (план-прогноз);
 • завдання мають орієнтовний, рекомендаційний характер (обов’язкові тільки для державних підприємств);
 • головне завдання  плану —  координація господарської діяльності суб’єктів економіки;
 • для стимулювання виконання завдань використовуються економічні, прямі, опосередковані та адміністративні методи.

Функції індикативного планування:

 • визначення цілей і пріоритетів розвитку національної еко­номіки.
 • координація економічної діяльності суб’єктів (забезпечен­ня інформацією, орієнтація і стимулювання);
 • прогнозування макроекономічного розвитку та ринкової кон’юнктури;
 • з’ясування сфер найефективнішого вкладення капіталу;
 • виявлення неперспективних у майбутньому галузей і під­приємств.

Рис.7.1. Класифікація принципів планування в умовах ринкових відносин.

Рис. 7.2. Класифікація методів планування

Рис.7.3. Основні норми для планування в аграрних підприємствах.

Рис. 7.4. Класифікація техніко-економічних нормативів

Рис. 7.5. Класифікація механізму планування.

Рис. 7.6. Система планів підприємства.

Рис. 7.7- Система внутрішньогосподарського планування в аграрних формуваннях

Рис. 7.8. Класифікація планів за ознаками.

Рис.7.9.Орієнтовна типова структура бізнес-плану.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. 1. Назвіть основні завдання планування.
 2. 2. Дайте характеристику основних принципів планування.
 3. 3. Дайте характеристику основних методів планування, та наведіть їх класифікацію.
 4. 4. Перерахуйте основні норми для планування в аграрних формуваннях.
 5. 5. Охарактеризуйте техніко-економічні нормативи, які ви­користовуються при плануванні.
 6. 6. У чому полягає суть механізму планування.
 7. 7. Дайте характеристику системи планів діяльності сільсь­когосподарського підприємства.
 8. 8. Наведіть класифікацію планів за ознаками.
 9. 9. Дайте характеристику перспективному плануванню.
 10. 10. Дайте характеристику річному плануванню.
 11. 11. Дайте характеристику оперативному плануванню.
загрузка...