Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

7. Система ведення обслуговуючих і підсобних промислових виробництв

В аграрних формуваннях усіх форм власності виникає необхід­ність організації діяльності обслуговуючих і підсобних промисло­вих виробництв, які доповнюють основну діяльність підприємства. Організація обслуговуючих і підсобних промислових виробництв сприяє ефективному розвитку галузей сільськогосподарського виробництва, зменшенню сезонності використання робочої сили, Зокрема більш повному і рівномірному використанню її протягом року, особливо в пізньоосінній, зимовий та ранньовесняний періоди. Діяльність обслуговуючих і підсобних промислових вироб­ництв дає можливість запобігти втратам сільськогосподарської Продукції, забезпечити ЇЇ власну переробку та зберігання. Обслуговуючі та підсобні промислові виробництва дають також певні додаткові доходи сільськогосподарським підприємствам за рахунок реалізації продукції переробки, будівельних матеріалів, предметів побуту, надання послуг та інше.

За видами діяльності обслуговуючі та підсобні промислові  підприємства поділяються на:

  • з переробки сільськогосподарської продукції (консервні заводи і цехи, млини, комбікормові заводи, олійні цехи та інші);
  • із зберігання сільськогосподарської продукції (овоче- і фруктосховища, картоплесховища, холодиль­не обладнання);
  • із виробництва будівельних матеріалів (це­гельні та черепичні заводи, лісопилки, кам’яні кар’єри);
  • з виго­товлення керамічних і скляних виробів, тари, предметів побуту (меблів, столярних виробів, кошиків, віників та інше);
  • надан­ня послуг (розпиловування деревосировини, подрібнення зерна, технічне і сервісне обслуговування, ветобслуговування тощо).

Допоміжні виробництва аграрних підприємств - це ремонтні майстерні, вантажний автотранспорт, жива тяглова сила, електро- і водозабезпечення, газове господарство тощо. Розміри допоміжних виробництв визначають залежно від потреби в них підприємства і послуг населення. В умовах формування ринкових відносин, ре­формування аграрного сектору економіки спостерігається тенденція розвитку дрібнотоварних господарств і особистих селянських госпо­дарств з відносно невеликими земельними ділянками. Тому розви­ток обслуговуючих і підсобних промислових підприємств в крупних підприємствах повинен орієнтуватись на співпрацю і надання послуг цим господарствам. Звичайно, за потребами господарства, завдання­ми розвитку його галузей та соціальної сфери організують роботу ін­ших допоміжних та обслуговуючих виробництв.

Технологія

Виробничий процес

□—–□—–□

Функціональні підсистеми:

Виробничих процесів;

Складу елементів;

Виробничої

інфраструктури;

Підготовки виробництва

Управління

Виробнича

структура

Елементні складові:

Засоби праці

Праця

Предмети праці

Комплекси елементів:

Робочі місця

Бригади,

ланки

виробництво

Вхід

Замовлення споживачів на продукцію за:

Номенклатурою

Асортиментом

Якістю

Кількістю

Законодавчі обмеження.

Виробничі ресурси:

Обладнання

Техніка

Сировина

Матеріали

Енергія

Кваліфіковані кадри

Вимоги міжнародних та державних стандартів

Рис. 2.1. Схема виробничої функції як процес перетворення вкладених ресурсів у кінцевий продукт

Класифікація систем ведення господарства залежно від принципів побудови

За факторно-технологічним

принципом

система машин

• система оплати праці

• система землеробства

• система удобрення

• система відтворення стада

• система годівлі тварин

Рис. 2.2. Класифікація систем ведення господарства

Рис. 2.3.Класифікація факторів впливу на формування систем ведення господарства

Рослинництво Система удобрення
Система обробітку ґрунту та догляду за посівами
Система насінництва
Система захисту рослин від хвороб, шкідників та бур’янів
Система меліоративних заходів
Система сівозмін
Система збирання та зберігання врожаю

Встановлення форм поділу і кооперації праці

Структура оборотних засобів
Тваринництво Система вдосконалення племінної роботи
Система утримання тварин
Система захисту тварин від хвороб
Система кормової бази
Система зберігання продукції
Система організації відтворення стада

Нормування праці
Допоміжне і промислове виробництво Система обслуговування виробництва
Система технологічних параметрів виробництва
Система заходів з комплектування виробництв
Система визначення якості продукції
Система зберігання продукції

2.4. схема класифікації системи ведення виробництва в галузях

Рис.2.5. Схема класифікації систем тваринництва

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.Що таке система?

2.Дайте характеристику сільськогосподарського підприємства, як системи.

3.Назвіть основні властивості системи.

4.Перелічіть основні функції сільськогосподарського підприємс­тва, як системи.

5.Перерахуйте та дайте характеристику основним законам за якими працюють виробничі системи.

6.Наведіть класифікацію систем ведення господарства.

7.Дайте характеристику факторів впливу на формування систем ведення господарства.

8.Назвіть основні складові виробничих систем по галузях сільсь­когосподарського виробництва.

9.Від яких факторів залежить класифікація виробничих систем і на які типи вони поділяються?

загрузка...