Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки

В залежності від обліку активів, капіталу чи зобов’язань рахунки бувають активні, пасивні та активно-пасивні.

Активні рахунки - це рахунки, які призначені для обліку наявності і змін активів (наприклад: 10″Основні засоби”, 30″Каса” і т.д.).

Пасивні рахунки – це рахунки, які призначені для обліку наявності і змін власного капіталу і зобов’язань (наприклад 40 “Статутний капітал”, 66’Тозрахунки з оплати праці” і т. д).

Активно-пасивні рахунки - це рахунки, які поєднують ознаки активних і пасивних рахунків одночасно (Наприклад: 44″Нерозподілені прибутки (непокриті збитки”). Характеристик активно-пасивних рахунків іноді набувають рахунки розрахунків.

В відповідності з розміщенням статей в лівій стороні балансу (активі) чи в правій (пасиві) записуються початкові залишки (сальдо) по сторонам рахунків – або по дебету або по кредиту. В активних рахунках залишки (сальдо) записуються в лівій стороні рахунку – по дебету, в пасивних – в правій стороні (по кредиту).

На тій стороні рахунку, де показується залишок, відображується його збільшення, а на протилежній — зменшення. В активних рахунках збільшення відображають по Д – у, а зменшення — по К-ту. В пасивних, навпаки, збільшення відображають по К-у, а зменшення — по Д-ту.

В кінці місяця виводять дебетові і кредитові обороти по рахункам та визначають кінцеве сальдо, яке обраховують наступним чином:

початковий залишок + оборот по тій стороні рахунку, де відображається початковий залишок (збільшення по рахунку) – оборот, обрахований на протилежній стороні рахунку (зменшення по рахунку).

В активних рахунках сальдо може бути тільки дебетовим або дорівнювати нулю, в пасивних – тільки кредитовим або дорівнювати нулю.

Активні і пасивні рахунки мають наступну будову:

Д-т     Активний рахунок        К-т

Початкове сальдо Зменшення (-)
Збільшення (+)
Д-й оборот К-й оборот
Кінцеве сальдо

26

Д-т  Пасивний рахунок     К-т

Початкове  сальдо

Зменшення (-) Збільшення (+)
Д-й оборот К-й оборот
Кінцеве сальдо

В активно-пасивних рахунках залишок може бути або дебетовим, або кредитовим, або одночасно дебетовим і кредитовим (розгорнуте сальдо).

загрузка...