Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналітичний облік матеріальних запасів

Приймаючи звіт про рух матеріальних цінностей (табл. 5.4), бухгалтер здійснює ретельну перевірку правильності його скла­дання.

Перевірка правильності відображення записів матеріалів на початок місяця здійснюється шляхом зіставлення з даними попе­реднього звіту або сальдової відомості.

У звіті особливо чітко потрібно перевірити прибуткову части­ну, звертаючи увагу, чи всі первинні документи подані і чи всі Цінності з них записані у звіті. При цьому використовують журнал реєстрації довіреностей, в якому зафіксовано видані Довіреності на одержання цінностей і є інформація про їх вико­ристання.

Прибуткову частину звіту також звіряють з документами по обліку виходу продукції із власного виробництва.

Видаткову частину звіту перевіряють відповідно до доданих первинних документів. Слід пам’ятати, що тут матеріально відповідальна особа має прямий інтерес, а тому буде намагатися додати всі видаткові документи. Адже якщо видаток не підтвер­джено документом, то його відносять на відповідальну особу.

Перевіривши правильність вступних залишків матеріалів, прибуткову і видаткову частини звіту, простим арифметичним підрахунком контролюють визначені кінцеві залишки.

Облік наявності цінностей ведуть у сальдових відомостях. Вони мають два варіанти. Перший варіант сальдової відомості (форма № 41) передбачає відкриття окремого бланка відомості на кожну матеріально відповідальну особу. В колонках під за­гальною назвою «Залишок на початок місяця» проставляють залишки цінностей за кількістю і сумою на початок кожного місяця.

Другим варіантом сальдової відомості (форма № 41 а) перед­бачено у вільних колонках вказувати прізвища матеріально відповідальних осіб та наявність у них кожного виду ма­теріалів у натуральних і грошовому вимірниках. Тут же перед­бачено робити підрахунок залишків цінностей у цілому по підприємству.

Кожний з варіантів сальдової відомості має переваги і не­доліки. Яким із них користуватися в конкретних умовах вирішує головний бухгалтер підприємства.

При користуванні першим варіантом зручно контролювати за­лишки цінностей за кожною матеріально відповідальною особою, але відсутні зведені дані по господарству. Другий варіант сальдо­вої відомості дає зведені дані по господарству, але ускладнює контроль залишків матеріалів по відповідальних особах.

Записи в сальдові відомості здійснюють зі звітів про рух ма­теріальних цінностей після їх перевірки. Якщо в звіті відсутні дані про наявність певного виду цінностей, тобто протягом звітно­го періоду не було їх руху, а тому вони не відображені в звіті з ме­тою зменшення його обсягу, то в сальдовій відомості записують той залишок, який був на початок минулого місяця. Для цього ви­користовують графу залишків у сальдовій відомості за попередній місяць.

Назву матеріалів у сальдових відомостях потрібно розміщува­ти в такій послідовності, в якій відкрито відповідні картки (листи в книзі) складського обліку. Це полегшує звірку складського обліку з даними сальдових відомостей.

При використанні комп’ютерів інформацію з первинних доку­ментів вводять в комп’ютер і одержують в автоматизованому ре­жимі оборотні відомості з обліку руху матеріалів, які і є аналітич­ним обліком. На комп’ютері також одержують сальдові відомості.

загрузка...