Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

У процесі господарської діяльності кожне підприємство вступає у фінансові відносини з покупцями продукції, постачальниками виробничих   запасів   (міндобрива,   запасні   частини,   нафтопродукти,

отрутохімікати тощо), з бюджетом, банками, працівниками підприємства, організаціями і окремими особами. Внаслідок цих фінансових відносин виникає дебіторська і кредиторська заборгованість. Вона робить значний вплив на фінансовий стан підприємства. А тому проводять детальний аналіз стану розрахунків.

Для проведення аналізу на основі даних другого розділу активу і четвертого розділу пасиву, де відображені розрахунки з дебіторами та кредиторами, складають аналітичну таблицю, в актив якої вписують статті дебіторської заборгованості, а в пасив – статті кредиторської заборгованості.

Аналіз стану розрахунків доцільно проводити послідовно.

  1. Порівнюють загальну суму дебіторської заборгованості на початок і на кінець року. Зростання цієї суми, як правило, є негативним явищем, бо погіршує фінансовий стан підприємства. Частина оборотних активів підприємства тимчасово вилучається з обігу, ними користується інше підприємство.
  2. Порівнюють загальну суму кредиторської заборгованості на початок і на кінець року. В умовах міцної платоспроможності підприємства зростання цієї суми не є негативним явищем – підприємство тимчасово користується коштами інших підприємств. Але в сучасних умовах зростання кредиторської заборгованості в більшості підприємств є негативним явищем, бо погіршує фінансовий стан інших підприємств і є, як правило, наслідком поганого фінансового стану даного підприємства.
  3. Співставляють суми дебіторської і кредиторської заборгованості окремо на початок і на кінець року. Нормальним вважається такий стан розрахунків, коли ці суми приблизно рівновеликі і є мінімальними. Якщо дебіторська заборгованість перевищує кредиторську, то це є негативним явищем, бо впливає на погіршення фінансового стану підприємства.
  4. Визначають питому вагу дебіторської заборгованості у відсотках до вартості всіх оборотних активів. Значна питома вага й особливо її зростання є негативним явищем, бо впливає на погіршення фінансового стану підприємства.
  5. Визначають питому вагу кредиторської заборгованості у відсотках до вартості всіх оборотних активів. Велика питома вага є негативним явищем, бо є показником фінансової залежності підприємства від кредиторів і є ознакою поганого фінансового стану даного підприємства.
  6. Визначають склад дебіторської і кредиторської заборгованості

за строками виникнення, виявляють ненормальну, тобто прострочену заборгованість, вивчають причини затримки платежів і вживають заходи щодо їх сплати. Особливо негативним явищем є наявність сумнівних боргів. 7. Вивчають дебіторську заборгованість за такими показниками як її оборотність і період погашення. Оборотність дебіторської заборгованості характеризує коефіцієнт оборотності. Його визначають діленням суми виручки від реалізації продукції, робіт і послуг на середню суму дебіторської заборгованості. Період погашення дебіторської заборгованості характеризує коефіцієнт оборотності. Його визначають діленням суми виручки від реалізації продукції, робіт і послуг на середню суму дебіторської заборгованості. Період погашення дебіторської заборгованості визначають діленням тривалості аналізованого періоду (наприклад, 365 днів) на коефіцієнт оборотності. Період погашення визначають у днях. Збільшення коефіцієнта оборотності та зменшення періоду погашення є позитивним явищем, бо впливає на зміцнення фінансового стану підприємства. Стан розрахунків у СВК “Світанок” подано в табл. 60.

Загальна сума дебіторської заборгованості зменшилася за рік із 72 тис. грн. до 55 тис. грн., що є позитивним явищем, бо впливає на поліпшення фінансового стану підприємства. Розгляд складу дебіторської заборгованості показує, що це зменшення відбулося за рахунок зменшення суми іншої дебіторської заборгованості з 18 тис. грн. до 7 тис. грн. Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги зросла з 52 до 53 тис. грн., що є негативним явищем. Особливо негативним явищем є наявність резерву сумнівних боргів на суму 7 тис. грн.

Дебіторська заборгованість у складі оборотних засобів складала на початок року 6,6 %, а на кінець року – 4,6 %. Зменшення питомої ваги є позитивним явищем. Воно є ознакою поліпшення фінансового стану підприємства.

Загальна сума кредиторської заборгованості зменшилася за рік із 510 тис. грн. до 432 тис. грн., що є позитивним явищем. Розгляд складу кредиторської заборгованості показує, що це зменшення відбулося за рахунок зменшення заборгованості працівникам по оплаті праці, а також за рахунок ліквідації заборгованості з позабюджетних платежів, що є позитивним явищем. Але кредиторська заборгованість бюджету, а також   заборгованість    іншим    кредиторам    значно    зросла,    що    є

негативним явищем.

Питома вага кредиторської заборгованості в складі оборотних засобів зменшилась за рік із 46,4 % до 36,2 %, що є позитивним явищем. Але ця питома вага залишається ще досить значною, що є негативним явищем. Відсоток кредиторської заборгованості у формуванні оборотних засобів підприємства повинен бути значно нижчий.

Як на початок, так і на кінець року загальна сума кредиторської заборгованості перевищує загальну суму дебіторської заборгованості, але це перевищення зменшилось із 438 тис. грн. до 377 тис. грн., що є позитивним явищем. Потрібно прагнути до такого стану співвідно­шення між дебіторською і кредиторською заборгованістю, щоб ці суми були приблизно рівновеликими.

Таблиця 6 Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

_______________________________________________________

Сума, тис. Сума, тис.
Дебіторська Кредиторська
заборгованість на поч. на кін. заборгованість на поч. на кін.
року року Року року
1. Векселі одержані - - IV. Поточні зобов’язання
2. Дебіторська 1. Короткострокові
заборгованість за кредити банків - -
товари, роботи і 2. Поточна заборгованість
послуги: за довгостроковими
- чиста реалізаційна зобов’язаннями - -
вартість 52 46 3. Векселі видані - -
- первісна вартість 52 53 4. Кредиторська
- резерв сумнівних заборгованість за товари,
боргів - (7) роботи і послуги 196 225
3. Дебіторська 5. Поточні зобов’язання за
заборгованість за розрахунками:
розрахунками: - з одерж, авансів - -
- з бюджетом 2 2 - з бюджетом 44 65
- за виданими аванс - - - з позабюджетних
- з нарахов. доходів - - платежів 17 -
- із внутрішніх - зі страхування 62 61
розрахунків - - - з оплати праці 190 72
- інша поточна - з учасниками - -
дебіторська заборг. 18 7 - із внутрішніх розрахунків - _
Всього дебіторської
заборгованості 72 55 - інші поточні
У відсотках до зобов’язання 1 9
Всього кредиторської
оборотних активів 6,6 4,6 заборгованості

У відсотках до оборотних

510 432
Перевищення активів 46.4 36,2
кредиторської Перевищення дебіторської
заборгованості над заборгов. над
дебіторською 438 377 кредиторською _____ -
загрузка...