Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз ефективності використання активів (капіталу)

Економічну ефективність використання активів характеризує система ресурсних і затратних показників рентабельності. Загальний зміст цих показників полягає у визначенні суми прибутку, одержаного на 1 грн. вкладеного капіталу.

У залежності від мети аналізу найчастіше використовують такі ресурсні показники ефективності використання активів:

 • рентабельність активів;
 • рентабельність власного капіталу;
 • строк окупності власного капіталу.

Рентабельність активів - найбільш узагальнюючий показник ефективності використання капіталу. Визначають його діленням суми чистого прибутку на середньорічну вартість активів. Рентабельність активів показує скільки прибутку підприємство одержало на 1 грн., вкладену в активи, тобто на 1 грн. всього авансового капіталу (власного і залученого).

Рентабельність власного капіталу характеризує ефективність використання активів, зменшених на суму довгострокових і поточних зобов’язань. Рентабельність власного капіталу визначають діленням суми чистого прибутку на середньорічну вартість власного капіталу, тобто на підсумок першого розділу пасиву балансу. Рентабельність власного капіталу показує скільки прибутку підприємство одержало на 1 грн. власного капіталу.

Важливим показником ефективності використання капіталу підприємства є строк окупності власного капіталу. Цей показник є обернений до показника “Рентабельність власного капіталу”. Визначають його діленням середньорічної вартості власного капіталу на суму чистого прибутку. Строк окупності власного капіталу показує, за скільки років підприємство одержить суму чистого прибутку, рівну величині власного капіталу.

Зростання рентабельності активів та рентабельності власного капіталу, а також зменшення строку окупності власного капіталу характеризує підвищення ефективності використання капіталу підприємства.

Для характеристики ефективності використання капіталу підприємства крім ресурсних показників рентабельності викорис­товують також затратні показники рентабельності.

 • Рентабельність реалізації продукції.
 • Рентабельність продажу.
 • Рентабельність витрат діяльності.

Рентабельність реалізованої продукції визначають діленням суми валового прибутку від реалізації продукції на собівартість реалізованої продукції. Рентабельність реалізованої продукції показує скільки прибутку підприємство одержало на 1 грн. виробничих затрат.

Рентабельність продажу визначають діленням суми валового прибутку на суму виручки від реалізації продукції. Рентабельність продажу показує скільки прибутку підприємство одержало на 1 грн. виручки від реалізації продукції.

Національними стандартами бухгалтерського обліку введено поняття “витрати діяльності підприємства”. До витрат діяльності (звичайної і надзвичайної) відносять:

 • собівартість реалізованої продукції;
 • адміністративні витрати;
 • витрати на збут;
 • інші операційні витрати;
 • фінансові витрати;
 • втрати від участі в капіталі;
 • інші витрати;
 • надзвичайні витрати.

Рентабельність витрат діяльності визначають діленням суми чистого прибутку на витрати діяльності. Рентабельність діяльності показує скільки прибутку приносить кожна гривня всіх витрат, які були зроблені підприємством за звітний період.

Зростання затратних показників рентабельності означав поліпшення ефективності використання поточних витрат і впливає на підвищення ресурсних показників рентабельності.

Основним шляхом підвищення ефективності ресурсних і затратних показників рентабельності є зростання суми прибутку від всіх видів діяльності і насамперед від реалізації продукції (шляхом

збільшення  кількості  реалізованої продукції,   підвищення  середньої реалізаційної ціни і зниження собівартості продукції).

Що стосується другого фактора, активів підприємства, то необхідно дбати за підвищення інтенсивності використання основного й оборотного капіталу шляхом підвищення фондовіддачі та прискорення швидкості обертання оборотного капіталу.

Порівняно з минулим роком забезпеченість СТОВ “Гостинне” виробничими ресурсами значно поліпшилось. Вартість активів (майна) зросла за рік на 243 тис. грн., тобто на 10 %. Особливо позитивним є той факт, що прискореними темпами йшло зростання власного капіталу, який зріс за рік на 255 тис. грн. або на 18,6 %.

Підприємство використовує активи (капітал) досить ефективно. Так, у минулому році на 1 грн. активів одержали 24 коп. чистого прибутку, а на 1 грн. власного капіталу – 42 коп. Це досить високі показники. Строк окупності прибутком власного капіталу склав лише 2,4 року.

Дуже високі показники ефективності використання поточних витрат. Рентабельність реалізованої продукції складала 64 %, рентабельність продажу – 39 %, рентабельність витрат діяльності -45%.

У звітному році порівняно з минулим роком ефективність використання активів і витрат знизилась, але її збережено на оптимальному рівні. Рентабельність активів складає 10 %, власного капіталу – 16 %, строк окупності власного капіталу 6,4 року, рентабельність реалізації продукції – 29 %, рентабельність продажу -22 %, рентабельність витрат діяльності – 20 %.

Зменшення показників рентабельності пояснюється значним (у 2,25 разу) зменшенням суми прибутку. Основна причина цього -значне зменшення реалізаційних цін на продукцію.

Таблиця 8   Аналіз ефективності використання активів СВК “Гостинне”

Перелік показників Показники
минулий рік звітний рік зміни   І
1 2 3 4
1. ВИХІДНІ ДАНІ
|  1. Середня вартість активів, тис. грн. 2374 2617 +243
1 2. Середня вартість власного капіталу, тис. грн. 1368 1623 +255
3. Чистий дохід (виручка від реалізації продукції, тис. грн.) 1762 1456 -306
| 4. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 1072 1138 +66
| 5. Валовий прибуток (+), збиток (-) 690 328 -362
1 6. Витрати діяльності, тис. гри. 1274 1299 +25
7. Чистий прибуток (+), збиток (-) 575 255 -320
II. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
8. Рентабельність активів (7:1) • 100 24 10 -14
9. Рентабельність власного капіталу (7:2) ■ 100 42 16 -26
1  10. Строк окупності власного капіталу – років (2:7) 2,4 6,4 +4
1 11. Рентабельність реалізованої продукції (5:4) • 100 64 29 -35
1  12. Рентабельність продажу (5:3) • 100 39 22 -17
1  13.  Рентабельність витрат діяльності  (звичайної і 1 надзвичайної) (7:6) • 100 45 20 -25

Підприємства, матеріали яких використано в розрахунках, кредитами банків не користуються. Але потрібно пам’ятати, що використання банківських кредитів може робити як позитивний, так і негативний вплив на ефективність використання власного капіталу. Позитивний вплив буває тоді, коли ціна банківського кредиту нижча, ніж рентабельність сукупного капіталу. Тоді використання залучених коштів забезпечує збільшення норми прибутку на вкладений капітал. При таких умовах підприємству вигідно збільшувати частку залученого капіталу.

Але якщо ціна банківського кредиту вища, ніж рентабельність сукупного капіталу, тоді використання банківських кредитів є негативним явищем, бо впливає на зменшення власного капіталу і може бути однією з причин банкрутства підприємства.

Правило доцільності використання залученого капіталу дістало назву ефекту фінансового важеля. Визначають його за формулою:

ЕФВ =(РСК -СВ)(1-К()П)*зк/вк

де ЕФВ - ефект фінансового важеля; РСК – рентабельність сукупного капіталу; СВ – ставка відсотка за кредит; Коп- коефіцієнт оподаткування; ЗК – залучений капітал; ВК – власний капітал.

загрузка...