Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз ефективності використання сільськогосподарських угідь. Резерви її підвищення

Для оцінки ефективності використання земельних ресурсів застосовується система узагальнюючих, індивідуальних і допоміжних показників.

Узагальнюючі показники - це вартість виробленої продукції (у тому числі рослинництва), вихід кормових одиниць, розмір прибутку на 100 га сільськогосподарських угідь (за 100-бальною кадастровою оцінкою).

Індивідуальні показники — це врожайність культур, вихід продукції в кормових одиницях з 1 га окремих угідь, обсяг виробництва молока, м’яса на 100 га порівняльних сільгоспугідь. Порівняльна (кадастрова) площа визначається множенням площі кожного виду угідь на бал грунту та діленням отриманого результату на 100.

Допоміжні показники — це собівартість продукції, фондомісткість, трудомісткість, прибутковість 1 га землі, окупність витрат (відношення вартості продукції, отриманої з 1 га, до середніх витрат на 1 га).

У процесі аналізу спочатку вивчається динаміка перерахованих показників, виконання плану за їхнім рівнем, проводиться міжгосподарський порівняльний аналіз (табл. 6). Потім виявляють фактори і резерви підвищення ефективності використання земельних ресурсів.

Таблиця 6
Показники ефективності використання землі___________________

Показник Аналізоване господарство Передове господарст­во району Відхилення
базисний рік звітній рік звітного

року до

базисного

звітного року до передового господар.  1
Вихід на 100 га

сільськогосподарських угідь,

тис. грн.:

• валової продукції 142,5 162,7 164,4 +20,2 -1,7
• товарної продукції 107,9 128,9 131.9 +21,0 -3,0
• прибутку 11,6 15,8 14,6 +4,2 + 1.2
Врожайність, ц/га:
• зернових культур 32,5 37,1 38,0 +4,6 -0,9
Виробництво на 100 га

сільськогосподарських угідь,

ц:

• молока 468,0 479,7 420.5 + 11,7 +59,2
• м’яса 48,4 69,1 75.0 +20,7 -5,9

За результатом аналізу даних таблиці 6, можна зробити висновок, що в звітному році показники ефективності використання землі поліпшились. Про це свідчать плюсові відхилення по всіх показниках. Аналізоване господарство навіть у порівнянні з передовим господарством району має кращі показники. Так, прибуток на 100 га сільськогосподарських угідь більший на 1,2 тис. грн. та виробництво молока є більшим на 59,2 ц у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь. Усі інші показники є дещо нижчими, тому необхідно використати всі можливі резерви для підвищення ефективності використання землі.

Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності використання земель є розширене відтворення родючості грунту. Науці і практиці відомі засоби швидкого (регулювання вологості грунтів, внесення швидкодіючих мінеральних добрив, її розпушування) і довгострокового впливу на ґрунт (систематичне збагачення ґрунту органічними добривами, вапнування кислих ґрунтів, меліорація земель, Що мають несприятливі природні властивості).

Головне джерело поповнення гумусу в грунті – органічні добрива і  пожнивні залишки. При  внесенні тільки  мінеральних добрив  без

органічних вміст гумусу в грунті знижується щорічно. Для підтримки в грунті оптимальної концентрації гумусу варто щорічно вносити не менше 13-15 т органічних добрив на 1 га ріллі. Для забезпечення позитивного балансу гумусу (0,01 % у рік) необхідно щорічно вносити по 20 т/га органічних добрив, у тому числі в травопільних сівозмінах -10-12, плодозмінних – 14-18, просапних – 70-80 т.

Для підтримки бездефіцитного та створення позитивного балансу гумусу необхідно розширювати посіви багаторічних трав, сидератів, покривних і пожнивних культур. Після оранки багаторічних трав уміст гумусу в орному шарі підвищується на 0,2-0,3 %. Продуктивність земель за рахунок посіву сидеральних культур у сполученні з внесенням гною підвищується на 18-20 %. Сидерати збагачують грунт легкорозчинними органічними речовинами, є діючим засобом боротьби з бур’янами і шкідниками рослин. Цьому сприяють також чисті пари, при використанні яких врожайність зернових культур збільшується на 20-30 %.

Істотним фактором підвищення продуктивності земель є регулювання водного режиму: відвід фільтраційних вод у вологі роки і зрошення в посушливу пору. Меліорація – невід’ємний і могутній засіб підвищення стійкості і продуктивності землеробства.

Важливою умовою охорони і раціонального використання землі є система заходів щодо захисту грунту від водної і вітрової ерозії: мінімальна і безвідвальна обробка ґрунту, ґрунтозахисні сівозміни із стрічковим розміщенням посівів і парів.

Одним із факторів підвищення продуктивності земель є боротьба з переущільненням грунтів. Під впливом важких колісних тракторів, збиральної і транспортної техніки рівень ущільнення значної частини орних земель перевищує оптимальний. У таких умовах коренева система рослин слабко функціонує, у результаті чого погіршується їхня життєдіяльність, підвищується засміченість полів, що призводить до значного недобору врожаю. Ущільнення земель зменшується при використанні більш легкої техніки, широкозахватних ґрунтообробних машин.

Великий вплив на підвищення продуктивності земель робить боротьба з бур’янами і шкідниками сільськогосподарських культур. За оцінкою фахівців, потенційні втрати врожаю з цієї причини складають до 35 %. Основні способи захисту рослин – біологічні, механічні і хімічні. Перші два – екологічно безпечні. Однак останнім часом стає все більш очевидним нахил убік застосування хімічних засобів, небезпечних для людини і природи. їх бажано застосовувати

тільки в тих випадках, коли вичерпані альтернативні варіанти, зокрема біологічні методи.

Підвищенню ефективності використання земельного фонду сприяє вапнування кислих і гіпсування засолених грунтів. За п]драхунками фахівців, через несприятливу кислотність грунту втрати врожаю щорічно складають близько 10 %.

Подальше підвищення продуктивності угідь тісно пов’язане з кардинальним поліпшенням природних кормових угідь-косовиць і пасовищ, що займають значну питому вагу в загальній площі сільськогосподарських угідь. Як свідчить досвід передових господарств, інтенсивні форми луківництва, створення багаторічних культурних пасовищ можуть дати не менший ефект, чим перетворення їх у ріллю.

Підвищенню ефективності використання земель сприяють також застосування інтенсивних технологій вирощування культур, використання більш врожайних районованих сортів, удосконалювання структури посівів, проведення всіх польових робіт в оптимальний термін, підвищення кваліфікації працівників, культури землеробства тощо.

загрузка...