Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Умовою виживання підприємства в умовах ринкової економіки є його фінансова стійкість, тобто здатність розвиватись на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності.

Фінансову стійкість підприємства характеризує комплекс показників. Найголовніші з них.

1. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії, концентрації власного капіталу).

2.Коефіцієнт фінансової залежності (концентрації залученого капіталу).

  1. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів.

4.  Коефіцієнт забезпечення запасів і затрат власними коштами.

5.  Коефіцієнт маневреності власного капіталу.

6. Чистий прибуток і рівень рентабельності підприємства.

Коефіцієнт фінансової незалежності показує питому вагу власних і прирівняних до них коштів в активах підприємства. Визначають його діленням суми підсумків першого, другого і п’ятого розділів пасиву балансу на валюту балансу. Досвід країн з розвинутою ринковою економікою показує, що цей коефіцієнт має бути не нижчим за 0,5, тобто не менше 50 % активів повинні фінансуватись за рахунок власних джерел.

Коефіцієнт фінансової залежності (концентрації залученого капіталу) показує питому вагу залучених коштів в активах підприємства. Визначають його діленням суми підсумків третього і четвертого розділів пасиву на валюту балансу. Коефіцієнти фінансової незалежності і залежності в сумі складають 1. Зростання коефіцієнта фінансової залежності вище за 0,5 є небажаним.

Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів, як і приведені вище коефіцієнти, дає загальну характеристику фінансової стійкості підприємства. Визначають його діленням джерел залучених коштів на джерела власних коштів (тобто діленням суми підсумків третього і четвертого розділів пасиву на суму підсумків першого, другого і п’ятого розділів пасиву балансу). Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів показує, скільки залучених коштів підприємство використало на 1 грн. вкладених в активи власних коштів. Зростання цього показника свідчить про зростання залежності підприємства від кредиторів, про зниження фінансової стійкості підприємства.

Дуже важливим показником фінансової стійкості підприємства є коефіцієнт забезпечення запасів і затрат власними коштами. Визначають його діленням фактичної наявності власного оборотного капіталу на вартість запасів і затрат. Вартість запасів і затрат визначають на основі даних другого розділу активу балансу шляхом додавання вартості таких статей як виробничі запаси, тварини на вирощуванні і відгодівлі, незавершене виробництво і готова продукція. Наявність власного (і прирівняного до нього) оборотного капіталу визначають двома методами.

  1. Різниця між вартістю оборотних активів і поточними зобов’язаннями (тобто різниця між підсумком другого розділу активу і підсумком четвертого розділу пасиву).
  2. Різниця між сумою підсумків першого, другого, третього і п’ятого розділів пасиву і сумою підсумків першого та третього розділів активу балансу. Коефіцієнт забезпечення засобів і затрат власними

коштами показує, яку частину запасів і затрат сформовано за рахунок власних джерел. Оптимальна величина цього коефіцієнта складає 0,6-0,8.

Фінансову стійкість характеризує також коефіцієнт маневреності власного капіталу. Він показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку вкладено в оборотні активи, а яку капіталізовано. Визначають цей коефіцієнт діленням власного оборотного капіталу на підсумок першого розділу пасиву балансу. Оптимальна величина цього коефіцієнта складає 0,5.

Усі показники фінансової стійкості можуть утримуватись на оптимальному рівні лише за умови оптимальної прибутковості підприємства. Адже за рахунок прибутку зростає і вдосконалюється основний і оборотний капітал. Якщо підприємство збиткове або малорентабельне, то фінансова стійкість підприємства не може бути задовільною.

У табл. 57 наведено алгоритм визначення основних показників фінансової стійкості підприємства.

Перші три коефіцієнти говорять про те, що СВК “Світанок” має достатній запас фінансової стійкості. Коефіцієнт фінансової незалежності зріс за рік на 8 % і складає на кінець року 0,89. Отже, 89 % активів сформовано за рахунок власних джерел і лише 11 % (коефіцієнт фінансової залежності) за рахунок залучених джерел.

3097

Про це ж говорить і коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів. Він зменшився на 49 % (з 0,21 до 0,12). Якщо на початок року на кожну гривню власних активів припадає 21 копійка залучених, то на кінець року лише 12 копійок.

Але інші три показники говорять про те, що фінансова стійкість СВК “Світанок” знаходиться у великій небезпеці. Це зв’язано насамперед з тим, що підприємство залишається збитковим. Збитковість призвела до великої витрати власного оборотного капіталу. Коефіцієнт маневреності власного капіталу складає на початок року 0,20, а на кінець року 0,21 при нормативному значенні не менше 0,50. Лише 21 % власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності. Коефіцієнт забезпечення запасів і затрат власним капіталом зріс за рік на 19 % і складає 0,68 при нормативному значенні цього коефіцієнта 0,7-0,8. Забезпеченість недостатня, особливо коли врахувати, що наявність запасів і затрат значно нижча від нормативу.

Таблиця 3  Аналіз фінансової стійкості СВК “Світанок”

Перелік показників Показники Зміна

У відсотках

на

початок

року

на кінець року
1   1. Власний капітал (підсумок першого розділу пасиву балансу)

2.    Забезпечення наступних витрат і платежів
(підсумок другого розділу пасиву балансу)

3.    Доходи майбутніх періодів (п’ятий розділ пасиву
балансу)

4.   Разом власних і прирівняних до них джерел
(стр. 1+2+3)

5.   Валюта балансу

6. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії,
концентрації власного капіталу) (стр.4
: стр. 5)

2895

2895

3513

0,82

3662

3662

4094

0,89

126

126

116

108

7.    Довгострокові зобов’язання (підсумок третього
розділу пасиву)

8.    Поточні зобов’язання (підсумок четвертого розділу
пасиву)

9.   Разом залучених джерел (стр.7+стр.8)

10. Коефіцієнт фінансової залежності (концентрації
залученого капіталу), (стр. 9
: стр. 5)

і   11. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів (стр.9 : стр.4)

108

510

618

0.18

0.21

432

432

0.11

0,12

85

70

61

51

12.  Оборотні активи (підсумок другого розділу активу
балансу)

13.  Поточні зобов’язання (підсумок IV розділу пасиву
балансу)

14.  Власні і прирівняні до них оборотні кошти
(стр. 12-стр. 13)

15.  Запаси і затрати (виробничі запаси = тварини на
вирощуванні і відгодівлі + незавершене виробництво
+ готова продукція)

16.  Коефіцієнт забезпечення запасів і затрат власними
коштами (стр. 14 : стр. 15)

17.  Коефіцієнт маневреності власного капіталу
(стр. 14 : стр. 1)

18. Чистий прибуток (+), збиток (-)

1098

510

588

1026

0.57

0.20

-284

1195

432

763

1121

0.68

0.21

-59

109

85

130

109

119

105

21

Отже, основним питанням зміцнення фінансової стійкості СВК “Світанок” є збільшення власного оборотного капіталу. А зробити це можна лише забезпечивши високорентабельну роботу підприємства, бо збільшення власного оборотного капіталу відбувається за рахунок відрахувань від чистого прибутку.

загрузка...