Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз галузевої структури (спеціалізації) підприємства

Спеціалізація - це переважаючий розвиток кількох або однієї галузі з метою масового виробництва ряду чи одного виду продукції з урахуванням природо-економічних умов певної зони. Вона визначає напрям розвитку сільського господарства і сприяє концентрації певної продукції по природо-економічних зонах і певних підприємствах навіть по окремих виробничих підрозділах.

В Україні розвиток і розміщення сільського господарства, формування сільськогосподарських зон та їх спеціалізація здійснюється згідно з дією об’єктивних економічних законів і спрямовані на збільшення виробництва сільськогосподарської продукції з одиниці земельної площі, підвищення товарності виробництва, зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності виробництва.

Таким чином, спеціалізація – це форма суспільного поділу праці як між галузями і сферами суспільного виробництва, так і в середині галузі на всіх стадіях виробничого процесу. Наприклад, спеціалізація підприємств та їх підрозділів являє собою господарський, міжгосподарський, внутрішньогосподарський поділ праці.

Внутрішньогосподарська спеціалізація - це поділ праці за виробничими  підрозділами (цехами, бригадами, фермами, ланками).

Виробнича спеціалізація підприємства визначається за основними товарними галузями і продуктами, які забезпечують найбільшу виручку від реалізації. Отже, основним показником, що характеризує спеціалізацію підприємства, є структура товарної продукції, допоміжними – структура валової продукції, посівних площ, основних виробничих фондів, поголів’я худоби тощо.

Аналіз даних табл. 7 свідчить про те, що при визначенні середніх даних структури товарної продукції за останні роки, найбільшу питому вагу займає галузь тваринництва 41,2 %, а галузь рослинництва – 36 %. Детальний аналіз дозволяє визначити напрям розвитку господарства -м’ясо-молочний з розвинутим рослинництвом.

Структура товарної продукції Таблиця 7
Види

реалізованої

продукції

2001 р. 2002 р. 2003 Р- У серед затри ньому роки
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % га %
Рослинництво, всього 1321 40,05 1085 35,8 1169 32,4 1192 36
• цукровий буряк 313 9,5 297 9,8 368,9 10,2 325 9,8
• у т. ч. зернові і зернобобові 910 27,6 718,1 23,9 723,9 20 780 23,6
• соняшник 60 1,8 32,9 1 40,5 1,2 44 1,3
• ріпак 10 0,3 - - - - 10 0,3    1
• овочі 5 0,15 22 0,7 18.6 0.5 15 0,5    ,
• інша продукція ! рослинництва 23 0,7 15 0,4 17,7 0,5 18 0,5
Тваринництво, всього 1384 42 1239 40,9 1461,5 40,5 1361,5 41,2
• свиней 101 3,2 135,2 4,5 252,7 7,2 162,9 4,9
• приріст ВРХ 910 27,6 771 25,5 875,9 24,2 852,4 25,9
• у т. ч. молоко 342 10,3 310,5 10.2 291,7 8,0 314.7 9.5
• інша продукція 31 0,9 22,3 0,7 41,2 1,1 31,5 0,9
Промислова продукція 503 15,2 483 15,9 655,3 18,1 517,1 16,5
Реалізація робіт і послуг 89 2,3 218 7,4 326,1 9 211 6,3
Всього 3289 100 3025 100 3612 100 3308,6 100   1

Коефіцієнт спеціалізації визначає її рівень, за формулою: к=100/(п(2н-1)

де п – питома вага даної галузі в загальній вартості товарної

продукції;

н – порядковий номер галузі в ранжированому ряді, в якому галузі проставляються в послідовності по мірі спадання їх питомої ваги в структурі товарної продукції.

Перше місце за питомою вагою в товарній продукції займає яловичина (25,9 %), друге місце – зернові і зернобобові (23,6 %).

Якщо коефіцієнт спеціалізації Кс < 0,2, то рівень спеціалізації низький, при Кс (0,2 – 0,4) – середній, при Кс (0,4 – 0,6) – високий, при Кс > 0,6 – поглиблений. На підставі даних таблиці коефіцієнт спеціалізації на підприємстві становить:

_____________________________ 100_____________________________ =

29,5 1 + 23,6-3+16,5-5 + 9,8-4 + 9,5-9 + 6,3-11 + 4,9 13 +1,3 12

=——————————- 100—————————– = 0,21

25,9 + 70,8 + 82,5 + 68,6 + 85,5 + 69,3 + 63,7 +15,6

Отже, підприємство має низький рівень спеціалізації, прив’язуючись до кон’юнктури ринку, намагається надавати перевагу багатогалузевому характеру, витісняючи поступово збиткові галузі.

загрузка...