Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз показників ефективності інвестицій.

У процесі сільськогосподарського виробництва відбувається по¬ступовий знос, а потім і вибуття з нього діючих основних засобів, що викликає необхідність в їх відтворенні – простому або розширеному. Джерелом відтворення основних засобів є капітальні інвестиції.
Капітальними інвестиціями в сільське господарство називають грошові кошти, спрямовані на відновлення, розширення та рекон¬струкцію діючих основних засобів. Капітальні інвестиції поділяють на виробничі і невиробничі. До виробничих капітальних інвестицій відносять затрати, пов’язані з виробництвом продукції. Це затрати на придбання тракторів, сільськогосподарських машин, робочої і продуктивної худоби, на спорудження приміщень для тварин, будівництво доріг тощо. До капітальних інвестицій виробничого призначення відносять також затрати на формування основного стада і капітальний ремонт основних засобів. Однак за діючою системою обліку в склад капітальних інвестицій ці затрати не включаються і враховуються окремо. Капітальні інвестиції в основне стадо здій¬снюються частково за рахунок коштів, виручених від реалізації вибракуваної робочої та продуктивної худоби. Затрати на капітальний ремонт, призначені для часткового відновлення основних засобів, формуються за рахунок амортизаційних відрахувань. До невиробничих капітальних інвестицій відносять затрати на будівництво житла, будівель культурно-побутового призначення й охорони здоров’я. Капітальні інвестиції — це потенціальні основні кошти, вони пере¬творюються в основні засоби після введення в експлуатацію відповід¬них об’єктів.
Сума всіх капітальних інвестицій за будь-який період називається сукупними капітальними вкладеннями. Питомими капітальними інвестиціями називають суму капітальних інвестицій, що припадають у розрахунку на один гектар земельних угідь (сільгоспугідь, ріллі) або одне скотомісце.
Основними напрямами використання капітальних інвестицій у сільськогосподарське виробництво вважають:
• капітальне будівництво та реконструкцію виробничих приміщень рослинництва і тваринництва, майстерень, житла, культурно-побутових об’єктів тощо;
• придбання знарядь виробництва (машин, обладнання), робочої худоби, а також формування стада продуктивних тварин;
• капітальний ремонт основних засобів виробничого і невиробни¬чого призначення;
• меліорація земель, закладання та вирощування багаторічних на¬саджень тощо.
Загальний розмір капітальних інвестицій у кожному сільськогос¬подарському підприємстві залежить від обсягу виробництва і перспек¬тив розвитку. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій і колективних та фермерських (селянських) господарствах є власні кошти. До них відносять амортизаційні відрахування, виручку від реалізації дорослої продуктивної і робочої худоби, відрахувань, від чистого доходу тощо.
Будь-які виділені кошти вимагають поглибленого аналізу їх використання за цільовим призначенням, тому завданнями економічного аналізу є:
• контролювати ефективність використання коштів, виділених на капітальні вкладення;
• досліджувати, як змінюється породний склад основного стада худоби в результаті виконання плану капітальних вкладень на його формування;
• встановлювати, як змінюється структура основних засобів за рахунок введення в дію нових об’єктів, виробничих приміщень;
• контролювати, як виконуються графіки освоєння коштів на капітальні інвестиції та введення в дію нових будівель і споруд.
Джерелами аналізу є: кошториси витрат на будівництво, титульні списки, а також дані синтетичного й аналітичного обліку тощо. Використовують “Зведений фінансовий план”, “Баланс підприємства” і дані статистичної звітності.
Аналіз капітальних інвестицій по формуванню основного стада. Поповнення основного стада може здійснюватись як за рахунок переведення в основне стадо власного ремонтного молодняку, так і за рахунок купівлі племінного молодняку на стороні. При наявності необхідних даних користуються прийомом елімінування, зокрема, виявляють, як вплинули на суму капітальних інвестицій для формування основного стада поголів’я ремонтного молодняку на вартість 1 голови ремонтного молодняку.
Якщо дають економічну оцінку показника виконання плану з формування основного стада у вартісному виразі, то виходять з того, що для підприємства вигідніше забезпечувати виконання плану за рахунок поголів’я при одночасному зниженні собівартості однієї голови. Тому для поглиблення аналізу необхідно додатково виявити вплив факторів на вартість однієї голови ремонтного молодняку. Такими факторами будуть: жива маса 1 голови молодняку, собівартість 1 ц живої маси.
Методика аналізу капітального будівництва. Серед загальної суми капітальних інвестицій основну питому вагу при стабільній економіці становили, як правило, капітальні інвестиції на будівництво, яке може здійснюватись як господарським, так і підрядним способом. Оскільки будівництво окремих об’єктів особливо великої вартості може тривати декілька років, то рівень виконання плану капітального будівництва характеризують за двома показниками:
• діленням кошторисної вартості фактичного обсягу будівництва на планову вартість будівництва за рік;
• діленням фактичної вартості будівництва на планову вартість будівництва за рік.
Під кошторисними витратами розуміють середні витрати при середніх умовах будівництва, з якими фактичні витрати на підприємстві, як правило, не співпадають. Якщо будівництво здійснюється підрядним способом, то бухгалтер-економіст контролює лише якість і строки будівництва. А якщо будівництво здійснюється господарським способом, то виникає можливість аналізувати вартість будівництва за головними статтями:
• будівельні матеріали – причинами перевитрат можуть бути як збільшення затрат на їх доставку до об’єкта будівництва, так і низька якість будівельних матеріалів, а також підвищення відпускних цін на будівельні матеріали;
• оплата праці – перевитрати можуть бути за рахунок підвищення питомої ваги ручних робіт, перенесення частини обсягу
будівництва на зимовий період, при якому розцінки оплати праці будуть вищими, ніж влітку, приписки при нарахуванні оплати праці тощо;
• при правильному, чіткому обліку перевитрати накладних витрат будуть відсутні.
Щодо капітального будівництва значним недоліком вважається наявність незавершеного будівництва. Об’єктивною причиною його наявності с значна вартість будівельного об’єкта, а тому за рік його здійснити практично неможливо. Причиною росту його вартості можуть бути підвищення відпускних цін на будівельні матеріали, підвищення вартості послуг. Суб’єктивною причиною є будівництво незапланованих об’єктів, що супроводжується так званим “розпоро¬шенням” коштів. Потрібно дотримуватись черговості будівництва, спрямовувати його в першу чергу на реконструкцію діючих основних засобів, які швидше скуповуються.
Крім контролю за якістю, строками і вартістю будівництва, при аналізі розраховують планові і фактичні показники продуктивності праці: об’єм будівельно-монтажних робіт на одного працівника та на одну відпрацьовану людино-годину в будівництві. Одночасно визначається і розмір фонду оплати праці на 1 працівника та 1 людино-годину з дотриманням, як і за основним виробництвом, переважаючих темпів росту продуктивності праці над темпами росту її оплати.
Аналіз капітальних інвестицій для придбання основних засобів і закладання багаторічних насаджень.
Сільськогосподарські підприємства серед основних засобів при¬дбають техніку, тобто трактори, комбайни, автомашини, причіпні машини тощо. Це вимагає значних коштів капітальних інвестицій, то зростає і роль економічного аналізу капітальних вкладень для придбання основних засобів.
Тому під час аналізу виділяють три етапи:
• перевіряють об’єктивність запланованої потреби придбання техніки, так як надлишок і недостача техніки для підприємства небажані;
• визначають ступінь виконання плану для придбання техніки, види і марки машин, порівнюють планові та фактичні дані як за кількістю машин, так і за їх вартістю та розраховують ступінь виконання плану;
• виясняють, обґрунтовують причини невиконання плану з придбання техніки.
У сучасних умовах основною з них є відсутність коштів на при¬дбання, тоді як раніше це могло пояснюватись відсутністю замовленої техніки на складах постачальників, а також придбанням інших марок машин, більш продуктивних.
Щодо зернозбиральних комбайнів, то слід враховувати квартал їх придбання, так як комбайни, придбані в четвертому кварталі, у звітному році не будуть використовуватись.
Під час аналізу виконання плану із закладання багаторічних перелічують види насаджень (зерняткові, кісточкові, горіхоплідні, ягідники та шляхом зіставлення планової площі закладки з фактичною розраховують рівень виконання плану й обґрунтовують причини відхилень від плану.
Ними можуть бути: відсутність саджанців для посадки (якщо власні плодорозсадники відсутні), непідготовленість площі до закладання (витрати на підготовку площі є занадто капіталомісткими), внесення термінових змін у розвиток даної галузі (у сторону звуження під впливом кон’юнктури ринку) тощо.
Заходи для підвищення ефективності капітальних інвестицій.
• Для скорочення вартості незавершеного будівництва не допускати випадків будівництва не запланованих об’єктів, скорочувати витрати на доставку будівельних матеріалів і забезпечувати чіткий облік їх списання на будівництво, контролювати якість і строки введення в експлуатацію збудованих об’єктів.
• Дотримуватись законоположень щодо списання з балансу зношених основних засобів, аналізувати протягом року виконання плану придбання машин, забезпечуючи об’єктивне планування потреби в купівлі основних засобів.
• Поліпшити формування ремонтних груп молодняку з урахуванням віку і ваги, забезпечуючи належний догляд за ремонтним молодняком, що сприятиме поліпшенню породної якості худоби тощо.
Для вибору найефективніших напрямів капітальних інвестицій у сільське господарство, обгрунтування найкращих варіантів будів¬ництва нових, розширення і реконструкції діючих підприємств і об’єднань, впровадження нових технологій, машин і устаткування необхідно проводити детальний аналіз показників економічної ефективності інвестицій. У практиці сільськогосподарського виробництва визначають та аналізують загальну (абсолютну) і відносну
(порівняльну) ефективність капітальних інвестицій.
Загальна – це відношення ефекту до капітальних вкладень, які його зумовили.
Відносна – відношення економії поточних витрат до різниці вкладень по більш і менш капіталомістких варіантах. Розрахунки загальної і відносної ефективності вкладень доповнюють один одного. По окремих сільськогосподарських підприємствах ефектом капітальних інвестицій у сільське господарство є приріст прибутку (чистого доходу). Ефективність же визначається як відношення його до вкладень, що зумовили цей приріст.
Загальну економічну ефективність капітальних інвестицій у сільське господарство на рівні господарств розраховують на всіх етапах розробки бізнес-планів розвитку, при проектуванні окремих будов і об’єктів, оцінці результатів виконання планів капітального будівництва та виборі першочергових напрямів капітальних вкладень.
Категорія ефективності капітальних інвестицій у сільське госпо¬дарство складна й багатогранна. Для її всебічної характеристики необхідно застосовувати систему економічних показників.
По сільськогосподарських підприємствах (організаціях), зокрема по цільових комплексних програмах будівництва на селі, окремих техніко-економічних проблемах чи заходах визначають відношення приросту річного обсягу чистої продукції (валового доходу) до ка¬пітальних інвестицій, які зумовили цей приріст, і відношення приросту річного обсягу валової продукції в порівняльних цінах до зазначених вкладень.
По окремих сільськогосподарських об’єктах, будовах, заходах чи техніко-економічних проблемах ефективність характеризується по¬казником рентабельності вкладень,, який обчислюють за формулою:
Е=(Ц-С)/К
Е -показник рентабельності капітальних вкладень;
Ц- середньорічна вартість продукції по закупівельних ці¬нах, грн.;
С- серельорічна собівартість продукції, грн.;
К – кошторисна вартість об’єкта, будови (заходу), грн.
Крім того, розраховують й аналізують відношення приросту ва¬лової продукції (у натуральному виразі і в порівняльних цінах) до капітальних вкладень (у відсотках).
Показники загальної економічної ефективності капітальних інвестицій порівнюють з планово-нормативними і з аналогічними
показниками за попередній період, а також з досягнутими в передових однотипних господарствах, на підприємствах, в об’єднаннях.
Капітальні вкладення вважають економічно ефективними, якщо коефіцієнти загальної ефективності не нижчі планових нормативних і аналогічних показників за попередній період.
Згідно з Типовою методикою визначення ефективності капіталь¬них інвестицій норматив загальної ефективності для сільського госпо¬дарства становить 0,07, тобто нормативний строк окупності вкладень дорівнює 14,3 року.
До основних показників загальної економічної ефективності ка¬пітальних вкладень у сільськогосподарське виробництво на рівні господарства відносять підвищення продуктивності живої праці, яке припадає на 1 грн. капітальних інвестицій, що його зумовили, а також строки окупності загальних обсягів капітальних вкладень за рахунок приросту чистого доходу (прибутку).
Якщо капітальні вкладення забезпечують підвищення якості сільськогосподарської продукції, то їх ефективність виражається відношенням одержаного ефекту до вкладень, що його зумовили:
Е=(Ц2-Ц1)*р/К1
де Ц2 і Ці – реалізаційна ціна одиниці продукції підвищеної та попередньої якості, грн.;
р – кількість продукції підвищеної якості, ц;
К1 – додаткові капітальні вкладення, пов’язані з підвищенням якості продукції, грн.
Оскільки в сільському господарстві – земля – головний засіб виробництва, на підвищення родючості витрачаються великі кошти, то при розрахунках та аналізі загальної ефективності капітальних вкладень сільськогосподарських підприємств обов’язково визначають продуктивність земельних угідь, що характеризується розмірами валової продукції, валового та чистого доходу (прибутку), одержаних з одиниці земельної площі.
Додатковими показниками загальної економічної ефективності капітальних інвестицій у сільськогосподарське виробництво на рівні господарства є: збільшення розмірів валової продукції, приросту валового та чистого доходу (прибутку) на 1 грн. приросту основних виробничих фондів; підвищення фондовіддачі та зниження фондо¬місткості продукції; зниження собівартості продукції; питомі капітальні інвестиції (на одиницю земельних угідь, на одиницю потужностей, що вводяться в дію, або на одиницю приросту продукції); підвищення рентабельності виробництва.
Для повного аналізу загальної ефективності капітальних інвестицій до розрахунку включають сукупні капітальні інвестиції, спрямовані як на розширене, так і на просте відтворення основних засо¬бів виробництва. Проте необхідно визначити й аналізувати також ефективність чистих капітальних інвестицій, спрямованих лише на розширене відтворення основних засобів. При цьому з суми усіх ка¬пітальних інвестицій в об’єкт сільськогосподарського призначення вираховують вартість основних фондів, які вибули.
Відносну економічну ефективність капітальних інвестицій визна¬чають та аналізують на стадії планування чи проектування для вибору найкращого з кількох можливих варіантів вирішення господарських або технічних завдань, будівництва нових, розширення і реконструкції діючих підприємств, впровадження нової технології, техніки, досконалих способів організації виробництва, формування основного стада тварин і багаторічних насаджень тощо.
Основним показником відносної ефективності капітальних інвестицій є мінімум приведених витрат (Пз, і Пз), який визначають за формулою:
П3 = С, + Ен * К{ —> мінімум,
або
П3 = Кі + Тн * С1, —> мінімум,
де Кі – капітальні вкладення по першому варіанту, грн.; Сі – собівартість по першому варіанту, грн.; Ен – нормативний коефіцієнт відносної ефективності капіталь¬них вкладень у сільське господарство;Тн – нормативний строк окупності капітальних вкладень у сільське господарство, років.
Нормативний коефіцієнт відносної ефективності в цілому по сільському господарству може прийматися в розмірі 0,12, а по вкладеннях у сільськогосподарську техніку – 0,15.
При визначенні й аналізі економічної ефективності капітальних вкладень у сільськогосподарське виробництво враховують розрив у часі між здійсненням капітальних вкладень і одержанням ефекту. При капітальних вкладеннях у техніку такого розриву (лагу) немає або він незначний і його можна не враховувати, у будівництво ж сільськогосподарських об’єктів необхідно враховувати. Це розрив може бути приблизно визначений на основі нормативних строків освоєння проектних потужностей об’єктів. Більш ефективними є такі вкладення, лаг між якими та часом одержання розрахункового ефекту мінімальний.

загрузка...