Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз поточної платоспроможності

Платоспроможність характеризує фінансовий стан підприємства на певну дату. Вона є важливим показником фінансової стійкості. Підприємство вважається платоспроможним, якщо воно має можливість своєчасно сплачувати свої платіжні зобов’язання наявними грошовими коштами.

Отже, платоспроможність визначають порівнянням платіжних засобів підприємства із поточними платіжними зобов’язаннями. Платіжні засоби відображені в другому розділі активу (оборотні активи), а платіжні зобов’язання – у четвертому розділі пасиву (поточні зобов’язання).

Для визначення показників платоспроможності потрібно спочатку статті оборотних активів згрупувати в залежності від ступеня їх ліквідності (тобто швидкості можливого перетворення їх на гроші), а статті поточних зобов’язань згрупувати в залежності від строків сплати зобов’язань.

Оборотні активи в залежності від ступеня їх ліквідності поділяють на три групи.

 1. Найбільш ліквідні активи - це суми грошових коштів на всіх рахунках, а також поточні фінансові інвестиції (фінансові вкладення в короткотермінові цінні папери).
 2. Активи, що швидко реалізуються - це активи, для перетворення в гроші яких потрібен певний час. Сюди відносять всі види дебіторської заборгованості (крім безнадійної), готову продукцію, що користується попитом, а також тварин на відгодівлі, готових до реалізації. Готову продукцію і тварин на відгодівлі включають у розрахунок по цінах можливої їх реалізації.
 3. Активи, що реалізуються повільно - це такі активи, реалізація яких потребує більш тривалого часу. Сюди відносять виробничі запаси, тварини на вирощуванні і відгодівлі (крім готових до реалізації) та незавершене виробництво.

Поточні зобов’язання в залежності від строків їх сплати поділяються на три групи.

 1. Прострочені зобов’язання та зобов’язання, строки сплати яких наступають негайно.
 2. Зобов’язання, строк сплати за якими наступить найближчим часом (наприклад, на протязі місяця).
 3. Зобов’язання, строк сплати за якими віддалений на більш тривалий час (наприклад, кредити банків терміном 3-4 місяці).

Платоспроможність визначають порівнянням певних елементів

активів з відповідними елементами пасивів. Підприємство вважається платоспроможним якщо:

 • найбільш  ліквідні  активи  рівні  або  більші  за  прострочені зобов’язання та зобов’язання, строк сплати яких наступає негайно;
 • активи,    що    швидко    реалізуються    рівні    або    більші    за зобов’язання, строк сплати яких наступить найближчим часом;
 • активи, що реалізуються повільно більші за зобов’язання, строк сплати яких більш віддалений на 3-4 місяці.

Таблиця 4  Аналіз поточної платоспроможності підприємства

_______________________________________________________

Платіжні засоби Сума тис, грн. Платіжні зобов’язання Сума тис, грн.   1
на на на на
поч. кін. поч. кін.
року року року року   1
1   1. Грошові кошти - 15 1. Поточні зобов’язання
2. Поточні фінансові (Усього за розділом IV 510 432
інвестиції______ - - ___ пасиву)._____
3. Всього (стр.1 + стр.2) г 15
4. Векселі одержані ‘- - КОЕФІЦІЄНТИ
5. Дебіторська ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ:
заборгованість за товари,
роботи і послуги
6. Дебіторська 52 46 1. Коефіцієнт абсолютної
заборгованість за (миттєвої)
розрахунками платоспроможності 0,0 0,035
7. Готова продукція 20 13
8. Товари 65 86 2. Коефіцієнт швидкої
- - платоспроможності 0,269 0,370
9. Всього (стр.І-8) 137 160
10. Виробничі запаси 629 655 3. Загальний коефіцієнт
11. Тварини на платоспроможності
вирощуванні і відгодівлі 158 131 (коефіцієнт покриття) 2,15 2,77
12. Незавершене
виробництво_____ 174 249
13. Всього оборотних
активів (підсумок другого 1098 1195
розділу активу)_

Для характеристики платоспроможності підприємства на основі даних другого розділу активу та четвертого розділу пасиву балансу визначають такі три коефіцієнти платоспроможності, які називають ще коефіцієнтами ліквідності чи покриття.

1. Коефіцієнт абсолютної або миттєвої платоспроможності (ліквідності). Визначають його діленням суми грошових коштів та поточних фінансових інвестицій на загальну суму поточних зобов’язань (на підсумок четвертого розділу пасиву).

Цей коефіцієнт показує частку платіжних зобов’язань, яку підприємство може сплатити найбільш мобільними коштами. Оптимальна величина його складає не нижче 0,2.

 1. Коефіцієнт швидкої платоспроможності (ліквідності). Визначають його діленням суми грошових коштів, поточних фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, готової продукції, що користується попитом, тварин на відгодівлі, готових до реалізації на загальну суму поточних зобов’язань (підсумок четвертого розділу пасиву). Оптимальна величина цього коефіцієнта не менша 1.
 2. Загальний коефіцієнт платоспроможності (ліквідності). Називають його ще коефіцієнтом покриття, коефіцієнтом поточної ліквідності. Визначають його діленням вартості всіх оборотних активів на загальну суму поточних зобов’язань (тобто ділять підсумок другого розділу активу на підсумок четвертого розділу пасиву балансу). Оптимальна величина цього коефіцієнта складає не нижче 2.

У практиці існує потреба визначати платоспроможність підприємства не лише на початок і на кінець року, а постійно, щоденно. Визначають її діленням суми грошових коштів на суму поточних зобов’язань, строк сплати яких уже наступив, або наступить на протязі кількох днів. Для підприємства важливо, щоб цей коефіцієнт постійно перебував на рівні 1.

У табл. 58 подано аналіз платоспроможності СВК “Світанок”.

загрузка...