Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз рівня рентабельності підприємства

Доходність підприємства характеризується не лише абсолютними, а й відносними показниками. Абсолютний показник – це сума прибутку. Відносний показник – це рівень рентабельності. Рівень рентабельності – це відсоткове відношення прибутку до затрат, що забезпечили отримання цього прибутку. Рівень рентабельності показує, скільки прибутку підприємство отримало на 1 грн. затрат. Отже, рівень рентабельності є одним із головних факторів, від яких залежить сума прибутку підприємства. Потрібно детально досліджувати цей показник, відшукуючи резерви його зростання.

Починають аналіз із визначення загальних показників рівня рентабельності підприємства. Спочатку на основі звіту про фінансові результати діяльності підприємства визначають чотири узагальнюючі показники рівня рентабельності.

1. Рентабельність реалізації продукції, робіт і послуг – це відношення валового прибутку (різниця між чистим доходом (виручкою) і собівартістю реалізованої продукції”) до собівартості реалізованої продукції, робіт і послуг.

  1. Рентабельність операційної діяльності – це відношення прибутку від операційної діяльності до операційних витрат (собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати + витрати на збут + інші операційні витрати).
  2. Рентабельність звичайної діяльності – це відношення прибутку від звичайної діяльності до витрат звичайної діяльності (операційні витрати + фінансові та інвестиційні витрати).

4; Рентабельність витрат діяльності – це найзагальніший результативний показник рівня рентабельності. Визначають його діленням чистого прибутку на суму витрат діяльності (звичайної і надзвичайної). Рентабельність витрат діяльності і рентабельність звичайної діяльності доцільно визначати в двох вимірах – до оподаткування і після оподаткування.

У базисному періоді рівень рентабельності всіх видів діяльності був досить високий (4!М)4 %). У звітному році він значно знизився, але для цього року він є оптимальним (20-29 %).

Аналіз рівня рентабельності кожного виду діяльності потрібно поглибити, деталізувати.

Найбільший вплив на рівень рентабельності підприємства робить рентабельність реалізованої продукції, робіт і послуг. Цю діяльність досліджують особливо детально. Роблять факторний аналіз рівня рентабельності кожного виду реалізованої продукції.

На рівень рентабельності кожного виду продукції впливають фактори:

  • прибуток від реалізації продукції;
  • собівартість реалізованої продукції.

Рівень рентабельності – виражена у відсотках частка від ділення першого фактора на другий. Перший фактор впливає на рівень рентабельності прямо пропорційно, а другий – обернено пропорційно. При збільшенні суми прибутку рівень рентабельності збільшується, а при збільшенні собівартості реалізованої продукції – зменшується.

Вплив факторів на зміну рівня рентабельності визначають методом ланцюгових підстановок. Спочатку крім планового і фактичного рівня рентабельності визначають додатковий показник – умовний рівень рентабельності при фактичній сумі прибутку і плановій собівартості реалізованої продукції. Різниця між умовним і плановим рівнем рентабельності показує зміну рівня рентабельності за рахунок зміни суми прибутку. Різниця між умовним і фактичним рівнем рентабельності показує зміну рівня рентабельності за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції.

Для збільшення рівня рентабельності потрібно насамперед збільшувати суму прибутку, який залежить від кількості реалізованої продукції, середньої реалізаційної ціни і собівартості 1 ц.

Що стосується собівартості реалізованої продукції, то вона залежить від двох факторів:

  • кількості реалізованої продукції;
  • собівартості одиниці продукції.

Зростання собівартості реалізованої продукції за рахунок збільшення кількості реалізованої продукції не є негативним явищем. Негативним є її ріст за рахунок зростання собівартості одиниці продукції.

Таблиця 5  Аналіз рівня рентабельності окремих видів продукції

Назва продукції Прибуток (+;-) тне. гри. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
план фактич­но відхи­лення

(+;-)

(2-1)

план фактич­но відхи­лення

(+;-)

(5-4)

1 2 3 4 5 6
Озима пшениця Приріст ВРХ Молоко 245 54 169 63

5

106

182 -49

-63

249 281 282 233

370′

312

-16 +89 +30
Назва продукції Рівень рентабельності, % Відхилення (+;-)
план фак­тичний умов­ний загаль­не у т. ч. за рахунок зміни
при­бутку (9-7) собі­вартості (9-8)
7 8 9 10 11 12
Озима пшениця Приріст ВРХ Молоко 98 19 60 27

1 34

25

2

38

-71

‘    -18

-26

-73    .

-17

-22

+2 -1

-4

Аналіз рівня рентабельності окремих видів продукції спрощується коли головними факторами рівня рентабельності вважати:

  • прибуток від реалізації одиниці продукції;
  • собівартість одиниці продукції.

Прибуток від реалізації одиниці продукції – це різниця між ціною і собівартістю. Отже, для збільшення рівня рентабельності продукції потрібно дбати про підвищення ціни і зниження собівартості.

Рівень рентабельності за всіма видами продукції різко знизився: по озимій пшениці з 98 % до 27 %, приросту ВРХ з 19 до 1 %, молоку з 60 % до 34 %. По приросту ВРХ і молоку на це впливали обидва фактори – при значному зменшенні прибутку затрати зросли.

По озимій пшениці зменшення рівня рентабельності пояснюється значним зменшенням прибутку – майже в чотири рази. Незначне скорочення затрат (на 6,5 %) не змогло істотно виправити становище.

загрузка...