Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз складу витрат за всіма видами діяльності.

У процесі господарської діяльності аграрні підприємства несуть різні витрати. Проте не всі вони включаються у виробничу собівартість продукції. У економічному розумінні витрати звітного періоду визначаються або як зменшення активів, або як збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власникам).

Витрати, які несуть підприємства в процесі здійснення всіх видів своєї діяльності за характером виникнення та функціональним призначенням поділяються на такі групи:

  1. 1. Операційні витрати, до них входять:
  • прямі матеріальні витрати включають вартість тих матеріальних ресурсів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат (продукції, робіт, послуг або виду діяльності підприємства).
  • загально виробничі витрати охоплюють досить широке коло витрат, зокрема витрати на управління виробництвом, амортизацію, орендну плату, витрати на опалення, освітлення, водопостачання та ін. Загальновиробничі витрати між окремими об’єктами витрат розподіляються пропорційно до суми прямих витрат (без витрат основних матеріалів: кормів, насіння, сировини).
  • Адміністративні витрати - це такі загально виробничі витрати, які спрямовані на управління підприємством у цілому та його обслуговування, їх не включаються до виробничої собівартості продукції.
  • Витрати на збут продукції (робіт, послуг)- формується за рахунок не лише традиційних витрат, таких як витрати на пакування і затарювання готової продукції, транспортування, перевалку і страхування, на утримання основних засобів, пов’язаних з реалізацією товару, а й витрат, що відіграють важливу роль у просуванні готової продукції на ринок: витрат на рекламу і дослідження ринку, комісійні винагороди торговим агентам, продавцям фірмових магазинів тощо.
  • До інших операційних витрат, що не включаються у виробничу собівартість продукції, відносять суми безнадійної дебіторської заборгованості, втрати від операційної курсової різниці (зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов’язаннями, пов’язаними з операційною діяльністю підприємства); витрати від знецінення запасів; визнані штрафи, пеня, неустойка; витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення, собівартість реалізованих виробничих запасів і деякі інші витрати.

2. Фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків за користування кредитами і відсотків за випущені облігації та витрати за фінансовою орендою.

Також відносять собівартість реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів за їх залишковою вартістю та реалізованих майнових комплексів, втрати від переоцінки курсових різниць, суми оцінки необоротних активів і фінансових інвестицій та деякі інші витрати звичайної діяльності.

3. Надзвичайні витрати виникають у результаті появи надзвичайних подій, які  не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному наступному періоді.

загрузка...