Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз собівартості за елементами та статтями витрат

Для виявлення першопричин, які зумовили невиконання (перевиконання) плану собівартості, аналізують статті витрат (табл. 40).

При поглибленому аналізі, необхідно мати на увазі, що причинами перевитрат за окремими статтями може бути оплата праці: дотримання норм виробітку, зокрема, якщо вони знижуються безпідставно, перехід на підвищені тарифні ставки, приписки і допущені ненавмисні помилки при нарахуванні основної і додаткової оплати праці, заміна частини механізованих робіт ручними, пересів культур тощо. У тваринництві, аналогічно, зниження норм обслуговування худоби, якщо вона розміщена не в типових, а в пристосованих приміщеннях.

Таблиця 2 Аналіз структури собівартості молока в звітному році

Стаття затрат План Фактично Відхилення

(+;-) на 1 ц

молока

Всього затрат

на

молоко,

грн.

Струк­тура затрат, % Затрати

на 1 ц

молока,

грн.

Всього затрат

на молоко,

грн.

Струк­тура затрат, % Затрати

на 1 ц

молока,

грн.

% Грн,
Оплата праці 185720 34,7 11,23 200308 35,1 12,42 +0,4 +1,19
Засоби захисту тварин 2675 0,5 1,95 3424 0,6 2,21 +0,1 +0,26
Корми 166988 31,2 11,18 204873 35,9 13.36 +4,7 +2,18
Роботи і послуги 31042 5,8 • 2,70 2283 0,4 1,69 -5,4 -1,01
Утримання

основних

засобів

82958 15,5 5,55 105575 18,5 8,77 +3,0 +3,22
Організація виробництва і управління 35860 6,7    ,

2,97 35953 6,3 3,85 -0,4 +0,88
Інші витрати 29977 5,6 2,65    _, 18262 3,2 2,18 -2,4 -0,47
Всього 535220 100 38,23 570678 100 44,48 - +6,25

Тому доцільно проводити за цією статтею факторний аналіз з використанням кількісного фактора, зокрема затрат людино-годин на 1  ц продукції, який характеризує рівень продуктивності праці та

цінового фактора, який характеризує розмір оплати праці на 1 люд-год, тобто рівень оплати праці (табл. 41).

Аналіз впливу кількісного і цінового фактора на собівартість молока за статтею “Оплата праці” призводить до висновку, що оплата праці на 1 ц фактично становить 12,42 грн., що на 1,19 грн. більше, ніж було заплановано.

За рахунок зниження продуктивності праці (збільшення затрат людино-годин на 1 ц) на 0,35 люд-год, оплата праці на 1 ц молока підвищилась на 0,51 грн. Підвищення рівня оплати праці операторів машинного доїння і скотарів на 0,08 грн., сприяло збільшенню оплати праці на 1 ц на 0,64 грн.

Таблиця 3 Аналіз впливу кількісного і цінового фактора на собівартість

Затрати людино-годин на 1 ц молока Оцінка 1 люд-год, грн. Оплата праці в

розрахунку на 1 ц

молока, грн.

Відхилення від плану

(+;-)

План Фак­тич­но (+;-) План Фак­тично (+;-) план Фак­тич­но Умов­но Всьо­го ут. ч. за рах.

зміни

продук-

тивн.

праці

рівня опла­ти праці
1 2 3 4 5 6 7 8=2×4 9 10= 8-7  . 11 = 9-7 12= 9-8
7,64 7,99 +0,35 1,47 1,55 +0,08 11,23 12,42 11,75 +1,19 +0,51 +0,64

Добрива, насіння (корми в тваринництві): перевитрати можуть пояснюватися як збільшенням норм висіву насіння, внесенням добрив, так і підвищенням цін за 1 ц насіння чи добрив. При цьому перевитрати насіння будуть оправданими, якщо це є наслідком зниження його якості, а підвищення ціни може бути результатом заміни власного насіння купленим, дорожчим Збільшення внесення добрив у натурі не можна вважати негативним явищем, оскільки це окупиться підвищеною врожайністю. Причинами перевитрати кормів можуть бути неякісність їх, що супроводжується зниженням окупності, а можливо безгосподарським використанням їх. Підвищення ціни 1 ц кормів є результатом невиконання плану зниження собівартості власних кормів чи заміни їх ‘ купленими, дорожчими. Подібно до оплати праці доцільно визначити вплив якісних і цінових факторів за цими статтями. Такими статтями будуть норма висіву, внесення добрив та ціна 1 ц, а по кормах – витрати ц к. од. на 1 ц продукції, які характеризують зоотехнічну окупність кормів та ціну 1 ц к. од.

Таблиця 4 Аналіз впливу кількісного і цінового фактора на собівартість молока за статтею “Корми”, грн.

Затрати ц к. од. на 1 ц молока Вартість 1 ц к. од. в

раціоні для корів, грн.

Вартість кормів у

розрахунку на 1 ц

молока, грн.

Відхилення від плану
план фак­тич­но від-

хи-

лен-

ня

(+;-)

план фак­тично від-

хи-

лен-

ня

(+;-)

план фак­тич­но умов­но Всьо­го ут. ч. за рах. зміни
окуп­ності кор­мів ціни

1 Ц

к.

од.

1 2 3 4 5 б 7 8=2-4 9 10» =8-7 11= =9-7 12= =9-8
1,4 1,6 +0,2 7,99 8,35 +0,36 11,18 13,36 12,78 +2,18 +0,58 +1,6

У результаті аналізу впливу кількісного і цінового фактора на собівартість молока за статтею “Корми” (табл. 42), виявлено наступне: за рахунок зниження зоотехнічної окупності коренів на виробництво молока на 0,2 ц к. од., його собівартість підвищилась на 0,58 грн.

У результаті підвищення ціни 1 ц к. од. у раціонах корів на 0,36 грн., собівартість 1 ц молока підвищилась на 1,6 грн. Сума відхилень дає загальну перевитрату по статті “Корми” в сумі 2,18 грн.

Засоби захисту рослин та тварин: необхідно дотримуватись норм внесення пестицидів, витрат медикаментів на 1 голову. Якщо ж розповсюджені інфекційні захворювання, масове поширення шкідників, то доводиться норми витрачання засобів захисту рослин і тварин збільшувати.

Роботи і послуги включають послуги автотранспорту, живої тяглової сили, електропостачання тощо. їх розмір залежатиме від обсягу наданих послуг та собівартості одиниці послуг.

Утримання основних засобів: розмір витрат може залежати, зокрема по пальному, не від підприємства, якщо має місце підвищення відпускних цін. Але на підприємстві не слід допускати перевитрати пального на один умовний гектар. З підвищенням цін на пальне і введенням “нових норм амортизаційних відрахувань витрати на утримання основних засобів у цілому зростають.

Витрати на управління й обслуговування виробництва будуть залежати як від розміру їх на 1 грн. прямих затрат, так і від загальної суми накладних витрат, тобто якщо накладні витрати перевитрачаються, то їх питома вага підвищується.

Згідно з даними аналізу структури собівартості 1 ц молока (табл. 40) виявлено перевитрати по оплаті праці (0,4 %), засобах захисту тварин (0,1 %), кормах (4,7 %), утриманню основних засобів (3,0 %).

Причини цих перевитрат обґрунтовані вище. Використовуючи кількісні й цінові фактори, можна конкретніше обґрунтувати відхилення за основними статтями.

загрузка...