Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз суми прибутку за видами реалізованої продукції

На суму прибутку по кожному виду реалізованої продукції впливають три фактори.

 1. Кількість реалізованої продукції.
 2. Середня реалізаційна ціна за 1 ц.
 3. Виробнича собівартість одиниці продукції.

Суму прибутку можна розглядати як добуток від множення першого фактора на різницю між другим і третім фактором, тобто на прибуток на одиницю продукції. Перший і другий фактори впливають на суму прибутку прямо пропорційно, а третій фактор обернено пропорційно. Це означає, що при зростанні кількості реалізованої продукції і підвищенні середньої реалізаційної ціни сума прибутку

збільшується, а при збільшенні собівартості продукції сума прибутку зменшується.

Вплив головних факторів на зміну суми прибутку можна визначити двома методами:

 • ланцюжних підстановок.
 • обчислення різниць.

Під час використання методу ланцюжних підстановок потрібно спочатку крім планової і фактичної суми прибутку визначити два додаткові показники – дві умовні суми прибутку.
Уп 1       –   умовний   прибуток   перший   при   фактичній   кількості реалізованої   продукції,    але    плановій    ціні    і    плановій собівартості (тобто фактичну кількість реалізованої продукції множать   на  різницю   між   плановою   ціною   і   плановою собівартістю).
Уп2      –   умовний   прибуток   другий   при   фактичній   кількості реалізованої   продукції   і   фактичній   ціні,   але   плановій собівартості (тобто фактичну кількість реалізованої продукції множать- на  різницю  між  фактичною  ціною  і   плановою собівартістю).

Різниця між прибутком Уп 1 і плановим показує зміну прибутку за рахунок зміни кількості реалізованої продукції.

Різниця між прибутками Уп 2 та Уп 1 показує зміну прибутку за рахунок зміни ціни.

Різниця між прибутками фактичним і Уп 2 показує зміну прибутку за рахунок зміни собівартості продукції.

Досить наочно і, як показує досвід, зручно для запам’ятовування процес Визначення впливу факторів на зміну суми прибутку можна зобразити у вигляді таблиці (табл. 2).

Таблиця 2 Визначення впливу факторів на зміну суми прибутку

Фактори та досліджуваний показник Прибуток плановий (базисний) Підстановки Прибуток

фактичний

(звітний)

перша друга

1. Кількість реалізованої продукції

2. Середня реалізаційна ціна

3. Виробнича собівартість 1 ц

п

п

п

Ф

П

п

Ф

Ф

п

Ф

ф

ф

Прибуток П Уп1 Уп2 ф

Уп 1 – П – зміна прибутку за рахунок зміни кількості реалізованої продукції.

Уп 2 – У 1 – зміна прибутку за рахунок зміни цін.

Ф – Уп 2 – зміна прибутку за рахунок зміни собівартості продукції.

Під час використання методу різниць вплив факторів на зміну суми прибутку визначають за правилами.

 1. 1. Різниця між фактичною і плановою кількістю реалізованої продукції помножена на плановий прибуток на одиницю продукції показує зміну прибутку за рахунок зміни кількості реалізованої продукції.
 2. 2. Різниця між фактичною і плановою середньою реалізаційною ціною помножена на фактичну кількість реалізованої продукції показує зміну прибутку за рахунок зміни цін.
 3. 3. Різниця між фактичною і плановою собівартістю продукції, помножена на фактичну кількість реалізованої продукції показує зміну прибутку за рахунок зміни собівартості продукції.

Отже, є три шляхи збільшення суми прибутку від реалізації окремих видів продукції:

 • збільшення кількості реалізованої продукції;
 • підвищення середньої реалізаційної ціни;
 • зниження собівартості продукції,

Збільшувати кількість реалізованої продукції можна шляхом збільшення обсягів її виробництва. У рослинництві цього досягають шляхом збільшення посівної площі та підвищення врожайності, а в тваринництві – шляхом збільшення поголів’я і підвищення продуктивності тварин. Але збільшення кількості реалізованої продукції веде до збільшення прибутку лише при тій умові, що виробництво цієї продукції є прибутковим. Збільшення реалізації збиткової продукції веде до збільшення суми збитку підприємства, що є негативним явищем, бо веде до втрати оборотних активів, знижує платоспроможність підприємства.

В умовах ринкової економіки ціну на товар встановлює ринок. Вона включає такі дві обов’язкові складові частини, як середні витрати і прибуток. Але підприємство може робити певний вплив на підвищення середньої реалізаційної ціни шляхом поліпшення якості продукції, вдосконалення структури реалізації (збільшення кількості реалізації продукції по тих каналах, де ціна вища), врахування строків реалізації (особливо по овочевих культурах).

Таблиця 3

Аналіз суми  прибутку від реалізації окремих видів продукції
Ним продукції Кількість реалізованої продукції, ц Середня реалізаційна ціна 1 ц., грн. . Виробнича собівартість 1 ц. грн.
Минулий рік Звітний рік Відхилення (+;-) (2-І) Минулий рік Звітний рік Відхилення ‘ (+:-) (5-І) Минулий рік Звітний рік Відхилення (*;-) (8-7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Озима пшениця

2. Приріст ВРХ

3. Молоко

11894

702

6281

10114

967

7098

-1780 +263 +817 41.53

477.21 71,80

29,27 387,80 58.89 -12,26 -89,41 -12.91 20,93 400,28 44,90 23.04 382.63 43,96 +2,11

-17,65

-0,94

Назва

продукції

Прибуток 4а 1 ц, грн. Сума прибутку всього, грн. Відхилення звітного року від минулого
Минулий рік (4-7) Звітний рік (5-8) Відхилення (+;-) (11-Ю) Минулий рік (1×10) -

Звітний рік (2×11)

Загальне (14-13) у т. ч. за рахунок ЗМІНИ
Кількості  реалізованої  продукції Ціни (2×6) Собівартості (2×9)
10 II 12 ІЗ 14 15 їв 17 18
1. Озима
пшениця

2. Приріст
ВРХ

3. Молоко

+20,60

+76,93

+26,90

+6.23

+•5,17-

+14.93

-14,37

-71,76

-11,97

245016

54005

168959

63010

4999

105973

-182006

-49006

-62986

-36668

+20385 +21977

-123998

-86459

-91635

-21340

+17068

+6672

Підприємство повинне також враховувати кон’юнктуру ринку-стан попиту і пропозиції на товар, рівень конкуренції. Іноді підприємству вигідно дещо знизити ціну на товар, якщо попит на цей товар є еластичним. Тоді зменшення прибутку за рахунок зменшення ціни буде компенсовано збільшенням прибутку за рахунок збільшення кількості реалізованої продукції.

Великий вплив на збільшення прибутку робить зниження собівартості продукції. У рослинництві вона залежить від суми затрат на 1 га рівня врожайності, а в тваринництві – від суми затрат на 1 голову та рівня продуктивності однієї голови.

В умовах ринкової економіки підприємству дуже важливо утримувати такі два лідерства:

 • в якості товарів;
 • у собівартості продукції.

Висока ціна і низька собівартість забезпечує високий прибуток на одиницю продукції, високий рівень рентабельності. Це створює дуже сприятливі умови в боротьбі з конкурентами, забезпечує лідерство в охопленні ринку, максимізує прибуток.

З розрахунків видно, що порівняно з минулим роком сума прибутку зменшилась по всіх видах реалізованої продукції.

о озимій пшениці на зменшення прибутку впливали всі три фактори, бо і реалізували пшениці менше, і за ціною нижчою, і собівартість 1 ц підвищилась: Але особливо високе зменшення (68 %) відбулося за рахунок зниження цін.

За приростом ВРХ і молока були створені умови для зростання прибутку, бо і реалізували продукції більше, і собівартість продукції знизилась. Але втрати прибутку за рахунок зниження ціни були такі значні, що загальний результат виявився негативним.

загрузка...