Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз суми виручки від реалізації продукції

Аналіз суми чистої виручки від реалізації продукції проводять по кожному виду реалізованої продукції окремо. На суму виручки впливають такі фактори:

  • кількість реалізованої продукції;
  • середня реалізаційна ціна.

Сума виручки - це добуток від множення першого фактора на другий. Обидва фактори впливають на суму виручки прямо пропорційно. При збільшенні факторів сума виручки збільшується і навпаки.

Вплив факторів на суму виручки визначають двома методами:

  • ланцюгових підстановок;
  • обчислення різниць.

Під час використання першого методу потрібно крім планової і фактичної суми виручки визначити додатковий показник – умовну суму виручки при фактичній кількості реалізованої продукції і плановій середній реалізаційній ціні. Різниця між умовною і плановою сумою виручки показує зміну суми виручки за рахунок зміни кількості реалізованої продукції. Різниця між умовною і фактичною виручкою показує зміну суми виручки за рахунок зміни ціни (табл. 49).

Таблиця 49 Різниця між умовною і фактичною виручкою показує зміну суми виручки за рахунок зміни ціни

Фактори та досліджуваний показник Виручка за планом Підстановка: умовне виручки Виручка фактична
1. Кількість реалізованої продукції

2.  Середня реалізаційна ціна

п

п

Ф п Ф Ф
Чиста виручка від реалізації продукції П У Ф

У – її – зміна виручки під впливом зміни кількості реалізованоїпродукції.

Ф – У – зміна виручки під впливом зміни середньої реалізаційної ціни.

Під час використання методу обчислення різниць вплив зміни факторів на зміну суми виручки визначають за правилами.

  1. 1. Різниця між фактичною 1 плановою кількістю реалізованої продукції помножена на планову середню реалізаційну ціну показує зміну суми виручки за рахунок зміни кількості реалізованої продукції.
  2. 2. Різниця між фактичною і плановою ціною помножена на фактичну кількість реалізованої продукції показує зміну виручки за рахунок зміни середньої реалізаційної ціни.

Таблиця 50 Аналіз суми чистої виручки від реалізації продукції

Назва Кількість реалізованої продукції, ц Середня реалізашйна ціна 1 ц, грн.
план фактично відхилен- план фактично ‘ відхилен-
продукції (базисний (звітний ня (+;-) (базисний {звітний ня (+;-)
період) період) (2-1) період) період) (5-4)
1 2 3 4 5 6
1. Озима
пшениця 11894 10114 -1780 41,53 29,27 -12,26
2. Приріст
ВРХ 702 967 +265 477,21 387,80 -89,41
3. Молоко 62,81 7098 +817 71,80 58,89 -12,91

Назва продукції Сума чистої виручки всього, грн. Відхилення від базисного періоду (+;-)
план (базисний період) (1×4)     • фактично

(звітний

період)

(2×5)

умовна (2×4) загальне у т. ч. за рах. зміни
кількості

реал із.

продукції

(9-7) або

(3×4)

ціни (9-8) або (6×2)
7 8 9 10 11 .   12
.Озима пшениця 2.  Приріст ВРХ З.Молоко 493958

335001 450976

296037

375003 418001

420034

461462 509636

-197921

+40002 -32975

-73924

+126461 +58660

-123997

-86459 -91635

Із трьох основних видів продукції сума чистої виручки зросла лише по привісу ВРХ на 40002 грн. Ціна за 1 ц привісу ВРХ знизилась на 89,41 три. і за рахунок цього виручка зменшилась на 86459 грн. Але ці втрати було компенсовано збільшенням реалізації привісу ВРХ, бо реалізували привісу на 265 ц більше, за рахунок чого сума чистої виручки зросла на 126461 грн.

По озимій пшениці і молоку сума виручки зменшилась відповідно на 197921 грн. і на 32975 грн. По озимій пшениці це зв’язано як із зменшенням кількості реалізованої продукції, так і особливо із зниженням середньої реалізаційної ціни.

По молоку втрати за рахунок зменшення ціни були такими значними (91635 грн.), що не були компенсовані навіть збільшенням кількості реалізованого молока на 817 ц. Для збільшення суми виручки від реалізації продукції потрібно збільшувати кількість реалізованої продукції і підвищувати середню реалізаційну ціну.

загрузка...