Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз використання тракторного парку

Після вивчення узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів необхідно більш детально проаналізувати ступінь завантаження окремих машин, механізмів, устаткування, будинків і споруд, виявити фактори і резерви підвищення ефективності їх використання. Особлива увага при цьому повинна приділятись аналізу використання тракторного парку, що займає значну частку в загальній сумі основних засобів виробництва на сільськогосподарських підприємствах. Підвищення ефективності використання наявних тракторів дозволить без додаткових інвестицій збільшити обсяг механізованих робіт, скоротити терміни їхнього виконання, підвищити рівень механізації трудомістких процесів, знизити собівартість продукції. Тому аналіз використання тракторного парку в кожному господарстві має велике значення.

Основні показники, які характеризують роботу тракторного парку:

  • коефіцієнт використання річного фонду часу, який визначають відношенням кількості відпрацьованих днів усіма тракторами до кількості днів перебування їх у господарстві;
  • загальний рівень виконання плану тракторних робіт, який визначають відсотковим відношенням обсягу виконаних робіт тракторним парком в еталонних гектарах до планового завдання;
  • середньорічний виробіток на трактор кожної марки, який обчислюють діленням виконаного обсягу робіт в еталонних гектарах тракторами даної марки на кількість тракторів цієї марки;
  • середньорічний виробіток на еталонний трактор, який обчислюють діленням виконаного обсягу робіт усіма тракторами (або тракторами кожної марки) на кількість еталонних тракторів;
  • середньоденний і середньозмінний виробіток на еталонний трактор, який обчислюють діленням виконаного обсягу робіт в еталонних гектарах на кількість відпрацьованих машино-днів і машино-змін. Такі показники обчислюють і з розрахунку на фізичний трактор за марками;
  • коефіцієнт змінності, який визначають відношенням кількості відпрацьованих    змін    до    кількості    відпрацьованих    днів.    Його

обчислюють на еталонний і за марками на фізичний трактор.

Аналіз виконання плану тракторних робіт за звітний рік краще починати з вивчення динаміки виробітку тракторів різних марок за кілька років. Це покаже, які зміни сталися в роботі тракторного парку за досліджуваний період, а також недоліки і невикористані резерви.

Аналіз проводять порівнянням .з іншими господарствами та середніми даними району. Для прикладу наведемо динаміку виробітку тракторів.

Таблиця 12 Динаміка показників використання тракторного парку

Роки Звітний
Показник базисний звітний більше (+), менше (-) у відношенні до

базисного,

відсотки

Середньорічна    кількість еталонних тракторів 19,6 20,43 +0,83 104,2
Планове   завдання, еталонних га 24253 31330 + 7077 129,1
Виконано    тракторних робіт, еталонних га 33603 41514 + 7911 123,5
1 Виконання плану, відсотки 138,5 132,5 -6,0
Виробіток на еталонний трактор, еталонних га 1714 2032 +318 1 18,6
Відпрацьовано   всіма тракторами: машино-днів 4269 5018 + 749 117,5
машино-змін 4269 5625 + 1356 131,7
Коефіцієнт змінності 1,0 1,121 +0,121 112,1
Відпрацьована   на

еталонний трактор:

машино-днів

217,8 245,6 +27,8 112,8
машино-змін 217,8 275,5 +57,7 126,5
Вироблено   на  трактор, еталонних га: за машино-день 7,87 8,27 +0,40 105,1
за зміну 7,87 7,38 - 0,50 93,8
Коефіцієнт   використання
____ річного фонду часу
0,697 0,805 +0,108 115,5

Дані табл. 12 свідчать про те, що за аналізований період тракторний парк підприємства збільшився тільки на 4,2 %, а обсяг виконаних тракторних робіт – на 7911  га, або на 23,5 %, причому

збільшене за цей період планове завдання на 7077 га перевиконано на 29,1 %. З аналізу даних можна зробити висновок, що такого результату підприємство досягло завдяки кращій організації й раціональнішому використанню тракторного парку, що виявилося в повнішому використанні річного фонду часу – коефіцієнт підвищився на 15,5 %, кількість відпрацьованих машино-днів збільшилася на 749 (на 17,5 %), а машино-змін – на 1356 (на 31,7 %). Це дало змогу збільшити річний виробіток на еталонний трактор на 318 еталонних гектарів, або на 18,6%.

Якби підприємство використовувало свій тракторний парк у звітному році на рівні базисного, йому для виконання обсягу робіт звітного року треба було б мати 24 = (41514 : 1714) еталонних тракторів, або на 4 одиниці більше фактичної кількості.

Аналіз виконання плану тракторних робіт провадять за марками машин із розрахунку на еталонний трактор, по бригадах і господарству.

Обсяг тракторних робіт залежить безпосередньо від середньорічної кількості тракторів і середньорічного виробітку одного трактора.

Таблиця 13Аналіз використання тракторів_________________________________

Середньорічна кількість Виробіток на 1 трактор, ум. ет.
Марки тракторів тракторів га
минулий звітний відхилен- минулий звітний відхилен- І
рік рік ня (+;-) рік рік ня (+;-)
1 2 3(2-1) 4 5 6 (5-4)
МТЗ-80 3 4 + 1 1500 1610 + 110
ЮМЗ-6 4 5 + 1 1430 1380 -50
Т-150 3 3 - 1940 2130 + 190
Марки тракторів Всього виконано робіт, ум. ет. га Відхилення (+;-)
мину/і ий

рік

звітний рік умовне Загальне За рахунок
кількості виробітку
7(1×4) 8(2×5) 9(2×4) 10(8-7) 11 (9-7) 12(9-8)
МТЗ-80 ЮМЗ-6 Т-150 4500 5720 5820 6440 6900 6390 6000 7150 5820 +1940 + 1180 +570 +1500 + 1430′ +440 -250 +570

Аналіз даних табл. 13 свідчить про збільшення обсягу тракторних робіт по всіх марках тракторів. При поглибленні аналізу видно, що по МТЗ-80 позитивний вплив на обсяг ум. ет. га склали обидва фактори, по Т-50 кількість тракторів залишилась сталою, але завдяки збільшенню виробітку на 190 ум. ет. га обсяг виробництва збільшився на 570 ум.  ет.  га. При дослідженні роботи ЮМЗ слід відмітити,   що   збільшення   обсягу   виконаних  робіт  забезпечено  за рахунок збільшення кількості тракторів на 1 трактор, це в деякій мірі згладило зменшення виробітку на 1 трактор на 50 га, що призвело до зменшення обсягу виробництва на 250 ум. ет. га.

Виробіток на 1 трактор у свою чергу залежить від кількості відпрацьованих днів за рік одним трактором і середньоденного виробітку.

Середньоденний виробіток трактора можна розглядати множенням коефіцієнта змінності і змінного виробітку. Рівень останнього являє собою добуток тривалості зміни і середньогодинного виробітку. Якщо виключити взаємозалежні фактори, то їхній взаємозв’язок з обсягом тракторних робіт може бути представлений у такий спосіб:

О=К=Д*К*Ч*В

де О- обсяг тракторних робіт;

К- середньорічна кількість тракторів;

Д - кількість днів роботи;

КЗМ - коефіцієнт змінності;

Чзл< - тривалість зміни;

Вг- середньогодинний виробіток.

Для розрахунку впливу даних факторів на обсяг робіт тракторного парку можуть бути використані всі способи детермінованого факторного аналізу.

Результати аналізу показують, які фактори зробили позитивний, а які негативний вплив на обсяг тракторних робіт і в якій мірі. Це треба враховувати при оцінці роботи тракторного парку і визначенні резервів підвищення ефективності його використання.

Подальший аналіз повинен бути спрямований на вивчення причин щоденних і внутрізмінних простоїв, зміни коефіцієнта змінності і середнього денного виробітку тракторів.

Причини простоїв (поломка тракторів і сільгоспмашин, несвоєчасна доставка технологічних матеріалів, відсутність роботи тощо) встановлюються на основі оперативного аналізу використання робочого часу за марками тракторів і в цілому по тракторному парку. При цьому повинен бути добре організований облік причин простоїв тракторів.

До заходів щодо скорочення простоїв тракторів можна віднести поліпшення організації технічного обслуговування тракторних агрегатів, організації праці, попереднє комплектування робочих машин, збільшення чисельності трактористів, вдосконалення системи роботи тракторного парку.

Величина коефіцієнта змінності в основному залежить від ступеня забезпеченості механізаторами й організації роботи, а середньо-денний виробіток тракторів – від їхньої потужності, терміну служби, наявності достатньої кількості робочих машин, кваліфікації трактористів, організації праці, розміру полів, механічного складу грунтів, рельєфу місцевості тощо.

загрузка...