Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції.

Витрати на одну гривню продукції визначаються як відношення планових чи фактичних витрат на виготовлення продукції до її вартості в оптових цінах підприємства.

Використання цього показника зумовлене:

  • він дозволяє оцінити і порівняти порівняну і непорівнянну продукцію;
  • він забезпечує зв’язок собівартості з плановим прибутком;
  • він дає змогу простежити динаміку зниження собівартості за кілька років.

На відхилення фактичних витрат від планових впливають такі чинники:

  • • зміна структури асортименту виготовленої продукції;
  • • зміна рівня витрат (норм витрат) у собівартості окремих її видів;
  • • зміна оптових цін на спожиті матеріали, паливо, зміна транспортних тарифів;
  • • зміна цін на продукцію.

Промислові підприємства випускають вироби з різним рівнем рентабельності. Підвищення питомої ваги виробів з нижчим (ніж у середньому на підприємстві) рівнем рентабельності призводить до підвищення витрат на 1 грн. товарної продукції і навпаки. Щоб визначити розмір впливу зміни структури асортименту випущеної продукції, необхідно від планових витрат на 1 грн. продукції за фактичної структури асортименту відняти витрати за планом.

Для виявлення впливу зміни норм витрат матеріалів на кожний виріб необхідно з витрат на 1 грн. продукції, що їх розраховано за фактичними витратами і плановими цінами, відрахувати планові витрати на фактичний випуск і асортимент продукції. Вплив зміни оптових цін на матеріали і тарифів на вантажні перевезення визначається як різниця між фактичними витратами на 1 грн. продукції за цінами, що реально існують у звітному році, і тими, що їх було закладено в план.

Зниження витрат на 1 грн. продукції за рахунок оптових цін на продукцію визначаємо так: із витрат на 1 грн. продукції, обрахованих у чинних цінах, відраховуємо витрати в чинних цінах на матеріали і в планових цінах – на продукцію.

На наступному етапі аналізу виявляється вплив кожного фактора на абсолютне відхилення повної фактичної собівартості всієї продукції від планової. Для цього абсолютні відхилення витрат на 1 грн. продукції кожного фактора множимо на фактичний випуск продукції в оптових цінах підприємства. Але треба, пам’ятати, що на абсолютне відхилення фактичної собівартості всієї продукції від планової, крім перелічених вище факторів, впливає зміна обсягу випуску продукції. Цей вилив визначається як добуток планової собівартості гривні продукції та абсолютного відхилення фактичного обсягу випуску від планового .

загрузка...