Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції

Використання цього показника зумовлене:

  • по-перше, тим, що він усуває неоднакові підходи до старої та нової продукції й уможливлює встановлення єдиного завдання для зниження собівартості, яке охоплює як порівняну, так і непорівнянну продукцію;
  • по-друге, він забезпечує зв’язок собівартості з плановим прибутком, утворюючи з ним органічну єдність;
  • по-третє, він дає змогу простежити динаміку зниження собівартості за кілька років.

Витрати на одну гривню продукції визначаються як відношення планових чи фактичних витрат на виготовлення продукції до її вартості в оптових цінах підприємства.

• Для аналізу облікові дані систематизують у табл. 43.

Таблиця 5  Витрати на одну гривню продукції

Показники План Фактичний випуск продукції Факт.
Планові

норми і

планові

ціни

У плано­вих цінах Чинні ціни ■

на матеріали і планові на

1. Обсяг продукції 8400 8470 8470 8470 8500
2. Собівартість 6783 6864 6958 7145 7145
3. Витрати на 1 грн. продукції 80,75 81,04 82,15 84,36 84,06

Наведені в табл. 43 дані показують, що на підприємстві – об’єкті аналізу собівартість продукції. проти плану зросла. на_ 3.62. тис. грн. (7145-6783), або на 5,1 %. Витрати на- І грн. продукції зросли на 3,31 коп. (84,06-80,75), або на 4,10 % [(84,06-80,75) 100] : 80,75. Темпи зростання витрат значно випереджали темпи зростання обсягу продукції (5,1 % проти 1,19 %). Це свідчить про великі непродуктивні витрати. На відхилення фактичних витрат від планових впливають такі чинники:

  • зміна структури асортименту виготовленої продукції;
  • зміна рівня витрат (норм витрат) у собівартості окремих її видів;
  • зміна оптових цін на спожиті матеріали, паливо, зміна транспортних тарифів;
  • зміна цін на продукцію.

Промислові підприємства випускають вироби з різним рівнем рентабельності. Підвищення питомої ваги виробів з нижчим (ніж у середньому на підприємстві) рівнем рентабельності призводить до підвищення витрат на 1 грн. товарної продукції і навпаки. Щоб визначити розмір впливу зміни структури асортименту випущеної продукції, необхідно від планових витрат на .1 грн. продукції за фактичної структури асортименту відняти витрати за планом. На підприємстві вплив цього чинника становить 0,29 коп. (81,04-80,75), « тобто підвищення питомої ваги менш рентабельних виробів призвело до збільшення витрат на 1 грн. товарної продукції на 0,29 коп.

Для виявлення впливу зміни норм витрат матеріалів на кожний виріб необхідно з витрат на 1 грн. продукції, що їх розраховано за фактичними витратами і плановими цінами, відрахувати планові витрати на фактичний випуск і асортимент продукції. Наше підприємство під впливом цього фактора збільшило витрати на кожну гривню продукції на 1,11 коп. (82,15-81,04).

Вплив зміни оптових цін на матеріали і тарифів на вантажні перевезення визначається як різниця між фактичними витратами на 1 грн. продукції за цінами, що реально існують у звітному році, і тими, що їх було закладено в план. За рахунок зміни оптових цін на спожиті матеріальні цінності і тарифів на вантажні перевезення підприємство допустило зростання витрат на 2,25 коп. (84,36-82,15).

Зниження витрат на 1 грн. продукції за рахунок оптових цін на продукцію визначаємо так: із витрат на 1 грн. продукції, обрахованих у чинних цінах, відраховуємо витрати в чинних цінах на матеріали і в планових цінах – на продукцію. Підвищення ціни на продукцію зменшило витрати на 1 грн. продукції на 0,30 коп. (84,06-84,36), або на 0,37 %.

Аналіз показав, що підприємство підвищило собівартість продукції за рахунок безгосподарності (зайві витрати) і зростання цін на матеріали. Ці перевитрати воно частково покрило за рахунок підвищення цін на свою продукцію. Отже, підприємство – об’єкт аналізу є наочним прикладом поганого господарювання.

Таблиця 44

Розрахунок впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції
Фактор Витрати на 1 грн. продукції Виробнича собівартість продукції
розрахунок

впливу

факторів

величина впливу, коп. розрахунок впливу факторів величина

впливу, тис.

грн.

1 2 3 4 5
1. Зміна обсягу випуску продукції X X 80,75-(8500 — 8400) +80.7
2. Зміна структури асортименту продукції 81,04-80,75 0,29 0,29 • 8500 +25
3.   Зміна   собівартості виробів > 82,15-81,04 +1,11 1,11-8500 +94.3
4. Зміна оптових цін на матеріали та тарифів 84,36-82,15 +2,21 2,21-8500 +188
5. Зміна цін на продукцію 84,06-84,36 -0,30 -0,30 • 8500 -26
Усього 84,06-80,75 +3,31 7145-6783

3,31 • 8500

+362 +281,3

Нині багато фірм в Україні змушені постійно підвищувати ціни, вони роблять це, усвідомлюючи, що зростання цін спричиняє незадоволення споживачів, дистриб’юторів та торгового персоналу. Однією з голових причин цього є стійке зростання витрат, зумовлене стійкою інфляцією. Зростання витрат, що перевищує темп зростання продуктивності праці, призводить до зниження норм прибутку та змушує фірми регулярно збільшувати ціни. Часто до підвищення цін призводять постійні інфляційні очікування або побоювання запровадження державного контролю над цінами. Іншою причиною цього є наявність надмірного попиту. Коли фірма не може повністю задовольнити потреби своїх замовників, вона може підняти ціни, увести нормований розподіл товару або зробити і те, і те одночасно. Ціни
можна збільшити практично непомітно, скасувавши знижки та поповнивши асортимент дорожчими видами товару, а можна зробитице і не маскуючись.                                                                                 ,

На наступному етапі аналізу виявляється вплив кожного фактора на абсолютне відхилення повної фактичної собівартості всієї продукції від планової. Для цього абсолютні відхилення витрат на 1 грн. продукції кожного фактора множимо на фактичний випуск продукції в

оптових цінах підприємства. Але треба, пам’ятати, що на абсолютне відхилення фактичної собівартості всієї продукції від планової, крім перелічених вище факторів, впливає зміна обсягу випуску продукції. Цей вилив визначається як добуток планової собівартості гривні продукції та абсолютного відхилення фактичного обсягу випуску від планового (табл. 44).

Отже, надпланове зростання собівартості продукції на підприємстві склалось під впливом позитивних і негативних факторів. Якщо надпланова собівартість виробів цілком залежить від незадовільної роботи підприємства, то зміна оптових цін на матеріали і зміна тарифів не залежать від нього. Зростання обсягу виробництва за інших однакових умов об’єктивно веде до абсолютного збільшення собівартості всієї продукції, тому це явище не розглядається як недолік у роботі спеціалістів підприємства.

загрузка...