Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз забезпечення підприємства основними засобами та ефективності їх використання

Під терміном “основні фонди” розуміють вартість основних засобів у їх вартісному виразі.

Забезпеченість підприємства основними фондами визначають за вартістю засобів з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь і на одного працюючого. Аналіз проводять за первісною (балансовою) вартістю основних засобів.

Виконання плану виробництва сільськогосподарської продукції залежить від рівня використання основних виробничих засобів, структура яких різна залежно від фондозабезпеченості підприємства.

Фондозабезпеченість визначають діленням наявних основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення до площі сільськогосподарських угідь або площі орних земель.

Для оцінки впливу структури основних виробничих фондів на ефективність їх використання обчислюють показник фондоозброєності праці працівників підприємств.

Під фондоозброєністю праці розуміють вартість основних виробничих засобів, що припадає на середньорічного працівника підприємства. Обчислюють її відношенням вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення до середньорічної кількості працівників.

Фондозабезпеченість та фондоозброєність підвищується в першу чергу за рахунок збільшення основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення і невиробничих основних фондів.

При аналізі забезпеченості основними фондами обчислюють їх розмір і структуру, визначають зміну структури фондів і відповідність їх виробничій спеціалізації.

Аналіз даних табл. 10 свідчить про те, що забезпеченість підприємства  основними       засобами поліпшилась.         Так фондозабезпеченість підприємства зросла на 200 грн., тобто на 3 %, а фондоозброєність праці на 2,6 тис. грн. (4,7 %). Підвищенню цих показників сприяло збільшення середньорічної вартості основних виробничих фондів у звітному році на 541 тис. грн.

В умовах ринкових відносин особливої актуальності набуває питання підвищення економічної ефективності використання основних виробничих фондів. Аграрним підприємствам важливо знати, якою ціною виробляється валовий продукт, скільки основних фондів брало участь у його створенні.

Таблиця 10 Аналіз забезпечення підприємства основними засобами та ефективності їх використання

Перелік показників Показники Зростан­ня, відсотки
Базис­ний рік Звіт­ний рік Від­хилен­ня,
ВИХІДНІ ДАНІ
1. Вартість товарної продукції (виручка), тис.
грн. 4762,0 4715,0 -47 -1,0
2. Середньорічна вартість основних
виробничих фондів сільськогосподарського
призначення, тис. грн. 18760 19301 +541 +2,9
3. Площа сільськогосподарських угідь, га 2803 2803 - -
4. Середньорічна кількість працівників,
зайнятих у сільськогосподарському
1 виробництві, осіб 340 334 -6 -1,8
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ОСНОВНИМИ
ЗАСОБАМИ
5. Фондозабезпеченість підприємства,
тис. грн. 6,7 6,9 +0,2 +3,0
6. Фондоозброєність праці, тис. грн. 55,2 57,8 +2,6 +4,7
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
7. Фондовіддача 0,25 0,24 -0,01 -4,0
8. Фондомісткість 3,9 4,1 +0,2 +5,1      1

Відповідь можна дістати, визначивши економічні показники.

Фондовіддача - відношення вартості виробленої с.-г. продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення.

В умовах інфляції, коли швидкими темпами зростають ціни на знаряддя праці, а також вартість ‘капітального будівництва, цей показник доцільно визначати товарною продукцією, оціненою в поточних цінах реалізації. Розрахована таким способом фондовіддача, хоч і не повністю, але все ж об’єктивніше характеризує економічну ефективність використання основних виробничих фондів, ніж валова продукція, що оцінюється в порівняних цінах.

По аграрних підприємствах фондовіддача основних виробничих фондів істотно коливається, що пов’язано з різним рівнем господарювання, неоднаковою оснащеністю їх цим ресурсом, різним співвідношенням його складових елементів, ступенем придатності тощо. Шукаючи резерви зростання фондовіддачі слід пам’ятати, що з економічного погляду вона знижується тоді, коли темпи збільшення продукції нижчі за темпи підвищення фондозабезпеченості виробництва. При цьому зниження фондовіддачі завжди супровод­жується перевищенням темпів підвищення фондоозброєності над темпами зростання річної продуктивності праці. Із цього випливає, що фондовіддача зростає лише тоді, коли темпи підвищення продуктивності праці випереджають темпи збільшення її фондоозброєності.

Фондомісткість - це зворотний показник фондовіддачі. Він указує, скільки було використано основних виробничих фондів для виробництва однієї гривні продукції. Із завершенням комплексної механізації й автоматизації виробництва, що можливо за стабільного розвитку економіки, будуть створені об’єктивні передумови для зниження фондомісткості виробництва, а значить, і для підвищення фондовіддачі.

Показники ефективності використання основних засобів погіршились, так як фондовіддача знизилась на 1 коп. (4 %), а фондомісткість збільшилась на 20 коп. Це означає, що в звітному році на 1 грн. основних засобів вартість товарної продукції зменшилась на 1 коп., а для одержання 1 грн. товарної продукції затрачається на 20 коп. більше вартості основних засобів.

Далі необхідно провести факторний аналіз фондовіддачі і виявити вплив головних факторів, які сприяли її зниженню.

Вплив вартості товарної продукції:

0,24 – (4762,0 : 19301) = 0,24 – 0,247 = – 0,007 грн. Вплив вартості основних виробничих фондів:

(4762,0 : 19301) – 0,25 = 0,247 – 0,25 ± – 0,003 грн. У    результаті    зменшення    вартості    товарної   продукції   на 47 тис. грн., фондовіддача зменшилась на 0,7 коп.

Збільшення    середньорічної    вартості    основних    виробничих фондів на 541 тис. грн., сприяло зниженню фондовіддачі на 0,3 коп. Шляхи підвищення фондовіддачі:

  • збільшення вартості продукції за рахунок підвищення врожайності і продуктивності худоби, впровадження інтенсивних технологій тощо;
  • оскільки забезпеченість фондами сільськогосподарських підприємств недостатня, то скорочення їх вартості не бажане, а необхідно формувати їх раціональну структуру.
загрузка...