Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз звіту про фінансові результати

Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є прибуток. Його визначають під час складання звіту про фінансові результати. А тому аналіз суми прибутку доцільно почати з вивчення звіту про фінансові результати, де дано алгоритм формування суми чистого прибутку.

Звіт про фінансові результати підприємства побудований з урахуванням видів діяльності. Вона поділяється на звичайну і надзвичайну. Звичайна діяльність у свою чергу поділяється на операційну, фінансову та інвестиційну. Операційна діяльність поділяється на основну операційну й іншу операційну.

Відповідно до класифікації доходів і витрат звіт про фінансові результати підприємства поділяється на п’ять частин.

Таблиця1 Аналіз звіту про фінансові результати ______

Перелік показників Показники, тис.
минулий звітний зміни
рік рік (+;-)
1 2 3 4
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції 1964 1597 -367
(товарів, робіт, послуг) 202 141 -61
2. Податок на додану вартість
3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 1762 1456 -306
(товарів, робіт, послуг)
4. Собівартість реалізованої продукції (товарів, 1072 1128 +56
робіт, послуг)
5. Валовий прибуток (+), збиток (-) +690 +328 -362
6. Інші операційні доходи 87 98 +11
7. Адміністративні витрати 81 60 -21
8. Витрати на збут   ‘ - - ‘
9. Інші операційні витрати 82 74 -8
10. Фінансовий результат від операційної
діяльності (прибуток +, збиток -) +614 +292 -322
11. Доходи від участі в капіталі - - -
12. Інші фінансові доходи - - -
13. Інші доходи - - -
14. Фінансові витрати 33 37 +4
15. Втрати від участі в капіталі - - -
16. Інші витрати - - -
17.    Фінансовий    результат    від    звичайної
діяльності   до   оподаткування   (прибуток   +, 581 255 -326
збиток -)
18. Податок на прибуток від звичайної діяльності - - “-
19.    Фінансовий    результат    від    звичайної
діяльності (прибуток +, збиток •) 581 255   ; -326
20. Надзвичайні: • доходи -
• витрати 6 -6
21. Податок з надзвичайного прибутку -
22. Чистий  прибуток(+), збиток (-) 575 255 -320

У першій частині звіту визначають валовий прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг (різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції, робіт і послуг та собівартістю реалізованої продукції, робіт і послуг).

У другій частині звіту визначають фінансовий результат від операційної діяльності (до валового прибутку від реалізації продукції,

робіт і послуг додають інші операційні доходи та віднімають інші операційні витрати, адміністративні витрати і витрати на збут).

У третій частині звіту визначають фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (до фінансового результату від операційної діяльності додають доходи від фінансової та інвестиційної діяльності і віднімають витрати від фінансової та інвестиційної діяльності).

У четвертій частині звіту відображено фінансовий результат від звичайної діяльності після оподаткування (фінансовий результат від звичайної діяльності за мінусом податку на прибуток).

Сільськогосподарські підприємства четвертого розділу звіту про фінансові результати підприємства не заповнюють у зв’язку з особливістю визначення прибуткового податку. Сільськогосподарські товаровиробники сплачують фіксований сільськогосподарський податок (ФСП) у склад якого входить і податок на прибуток. Нарахована сума ФСП є одним із видів загально виробничих витрат. У кінці звітного року ФСП розподіляється між об’єктами обліку витрат продукції рослинництва пропорційно до площі угідь, зайнятих відповідними культурами.

У п’ятій частині звіту відображено надзвичайні доходи і витрати та податок з надзвичайного прибутку.

У підсумку звіту про фінансові результати визначають суму чистого прибутку підприємства (до фінансового результату від звичайної діяльності після оподаткування додають прибуток від надзвичайної діяльності за мінусом податку з надзвичайного прибутку).

Основний прибуток підприємство одержує від реалізації
продукції, робіт і послуг, але інші види діяльності можуть робити
значний вплив на суму чистого прибутку, збільшуючи або зменшуючи

З урахуванням цього зробимо аналіз звіту про фінансові результати СВК “Гостинне” (табл. 1).

У минулому році СВК “Гостинне” одержало 575 тис. грн. чистого прибутку, а в звітному році лише 255 тис. грн. Прибуток зменшився на 320 тис. грн., або в 2,25 разу.

Головною причиною було зменшення прибутку від реалізації продукції на 362 тис. грн.(690-328).

І якщо при зменшенні валового прибутку від реалізації продукції на 362 тис. гри. чистий прибуток зменшиться значно менше – на 320 тис. гри., то причиною цьому насамперед Позитивні наслідки іншої операційної діяльності. По-перше, адміністративні витрати зменшились на 21 тис. грн. (81-60). По-друге, інші операційні доходи перевищили суму інших операційних витрат у минулому році на 5 тис. грн. (87-82), а в звітному році на 24 тис. грн. (98-74). Детально вивчити ці суми можна на основі даних аналітичного і синтетичного обліку до рахунків 71 “Інший операційний дохід” та 94 “Інші витрати операційної діяльності”.

Із звіту видно, що в СВК “Гостинне” відсутня інвестиційна діяльність – немає ні доходів ні втрат від участі в капіталі. Фінансова діяльність виразилась лише в сумі фінансових витрат, які зросли на 4 тис. грн. (37-33). Детальну розшифровку цих витрат можна отримати з даних аналітичного і синтетичного обліку до рахунка 95 “Фінансові витрати”. Це головним чином відсотки за кредит та деякі інші витрати. Відсутні інші фінансові доходи – дивіденди, відсотки, та деякі інші доходи від фінансових операцій.

У звітному році відсутня надзвичайна діяльність. У минулому році витрати надзвичайної діяльності склали 6 тис. грн.

Найбільший вплив на загальний фінансовий результат підприємства робить фінансовий результат (валовий прибуток) від реалізації продукції. Так у СВК “Гостинне”, як видно із звіту про фінансові результати, валовий прибуток зменшився на 362 тис. грн. (690-328). Це трапилося під впливом дії двох факторів:

  • на 306 тис. грн. зменшилась сума виручки від реалізації продукції, робіт і послуг (1762-1456);
  • на 56 тис. грн. зросла собівартість реалізованої продукції, робіт і послуг (1128-1072).

Під час поглиблення аналізу детально досліджують суми прибутку по всіх видах реалізованої продукції зокрема.

загрузка...