Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Баланс, його характеристика та структура

Згідно П(С)БО 2 “Баланс” баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. Зобов’язання і власний капітал об’єднуються поняттям пасив.

Тобто, бухгалтерський баланс – це система показників про стан об’єктів обліку (активів і пасивів), що відображені в грошовому вимірнику.

Метою складання балансу – є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

В обов’язковому порядку баланс складають на останній день звітного періоду — кварталу чи року.

Зміст, форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються в П(С)БО 2 “Баланс”.

За зовнішнім виглядом баланс являє собою таблицю, яка складається з двох частин:

1) активу (ліва частина балансу підприємства, в якій відображають ресурси, контрольовані  підприємством  в результаті  минулих  подій,  використання яких, як очікується,  призведе до отримання економічних вигод в майбутньому);

2) пасиву (права частина балансу,  в якій знаходить відображення  власний капітал  і зобов’язання підприємства).

Тобто, в активі і пасиві балансу відображаються одні і ті ж суми, але вони розглядаються з різних точок зору:

– в активі наводяться дані про конкретні засоби підприємства за їх видами (основні засоби, виробничі запаси, грошові кошти тощо);

– в пасиві вказується, кому ці засоби належать або за рахунок кого сформувались (власні чи залучені).

Тому, актив завжди дорівнює пасиву, що є важливою особливістю балансу.

Актив і пасив балансу розділені на окремі розділи і статті.

Стаття балансу - окремий елемент балансу, який означає вид активів, власного капіталу чи зобов’язань (наприклад: виробничі запаси, статутний капітал тощо).

Кожна стаття має цифрове означення або код статті (рядка), а також грошовий вираз, що називається оцінкою статті балансу. Оцінка будь-якої статті в балансі приводиться на початок та на кінець звітного періоду.

Статті балансу об’єднані в економічно однорідні розділи. Актив балансу має 3 розділи: необоротні активи; оборотні активи; витрати майбутніх періодів.

Пасив балансу має 5 розділів:

власний капітал;

19

забезпечення наступних витрат і платежів; довгострокові зобов’язання; поточні зобов’язання; доходи майбутніх періодів.

При складанні балансу обов’язково підраховують підсумки по кожному розділу і суму і балансу в цілому.

Загальний підсумок активу чи пасиву балансу називається валютою балансу.

2.Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями

Господарські операції, які відбуваються на підприємстві призводять до змін в структурі активів та зобов’язань чи власному капіталі підприємства. Залежно від характеру цих змін господарські операції поділяють на 4 типи:

Господарські операції першого типу

Це операції, під впливом яких зміни відбуваються тільки в активах. При цьому одна стаття активу балансу збільшується, а інша зменшується на одну й ту саму суму. Підсумок активу і пасиву не змінюється. Наприклад.

Одержані кошти в касу з поточного рахунку в сумі — 5 000грн. Під впливом даної операції гроші в касі (актив) збільшуються, на поточному рахунку (також актив) – зменшуються.

Позначимо підсумок активу літерою А, пасиву — літерою — П, суму за операцією літерою — 3. Зміни, які відбулись під впливом операції можна відобразити у вигляді формули:

А+3-3=П

А + 5 000грн. – 5 000грн. = П

Господарські операції другого типу

Це операції, під впливом яких зміни відбуваються тільки в зобов’язаннях чи власному капіталі підприємства (пасивах). При цьому одна стаття пасиву балансу збільшується, а інша зменшується на одну й ту саму суму. Підсумок активу і пасиву не змінюється.

Наприклад.

За рахунок прибутку збільшено резервний капітал на 3 000 грн. Під впливом даної операції резервний капітал (пасив) збільшується, розмір прибутку (також пасив) – зменшуються.

Позначимо підсумок активу літерою А, пасиву – літерою – П, суму за операцією літерою -3. Зміни, які відбулись під впливом операції можна відобразити у вигляді формули:

А=П+3-3

А = П + 3 000грн. – 3 000грн.

Господарські операції третього типу

Це операції, під впливом яких зміни відбуваються і в активі і в зобов’язаннях чи власному капіталі підприємства (пасивах). При цьому збільшується на одну й ту саму суму одна стаття активу балансу та одна стаття пасиву. Підсумок активу і пасиву також збільшується на одну й ту саму суму.

Наприклад.

На поточний рахунок зараховано позику банку в сумі 20 000 грн. Під

20

впливом даної операції кошти на поточному рахунку (актив) збільшились, розмір позики (пасив) — також збільшився на одну й ту саму суму.

Позначимо підсумок активу літерою А, пасиву – літерою – П, суму за операцією літерою -3. Зміни, які відбулись під впливом операції можна відобразити у вигляді формули:

А+3=П+3

А + 20 000 грн. = П + 20 000 грн.

Господарські операції четвертого типу

Це операції, під впливом яких зміни відбуваються і в активі і в зобов’язаннях чи власному капіталі підприємства (пасивах). При цьому зменшується на одну й ту саму суму одна стаття активу балансу та одна стаття пасиву. Підсумок активу і пасиву також зменшується на одну й ту саму суму.

Наприклад.

Видано з каси заробітну плату в сумі 15 000 грн. Під впливом даної операції кошти в касі (актив) зменшились, заборгованість перед працюючими по заробітній платі (пасив) – також зменшилась на одну й ту саму суму.

Позначимо підсумок активу літерою А, пасиву — літерою — П, суму за операцією літерою — 3. Зміни, які відбулись під впливом операції можна відобразити у вигляді формули:

А-3=П-3

А – 15 000 грн. = П – 15 000 грн.

Висновок

Будь-яка господарська операція завжди стосується 2-х об’єктів обліку.

Залежно   від  того,   які  зміни   відбуваються   з  даними  об’єктами   під   впливом  операції,   всі  господарські операції розділяють на 4 типи.

Не залежно від змін, які відбуваються під впливом операцій, рівність активу і пасиву ніколи не порушується.

21

Підприємство                                                      за  ЄДРПОУ

Територія                                                             за  КОАТУУ

Орган Державного управління                         за  СПОДУ

Галузь (вид діяльності)                                      за  ЗКГНГ

Вид економічної діяльності:                             за  КВЕД

Одиниця виміру:   тис.грн.

БАЛАНС на «»

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010
первинна вартість 011
Знос 012
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030
первинна вартість 031
знос 032
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі    інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100
тварини на вирощуванні та відгодівлі ПО
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізацшна вартість 160
первинна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного

періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом І 380
II. Забезпечення наступних витрат платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440
Довгострокові фінансові зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом III 480
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом IV 620
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640

Керівник _______________________        Головний  бухгалтер __________

Підпис                                                                                                        Підпис

загрузка...