Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1.  Конституція України // Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.-К.:Українська правнича фунда­ція, 1996.-64с.

2. Земельний кодекс України // Голос України, 5 травня 1992р.

3. Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про се­лянське (фермерське) господарство”: Закон України // Голос Ук­раїни, 12 вересня 1993р.

4.  Про власність: Закон України// Голос України, 24 квітня 1991р.

5. Про господарські товариства: Закон України // Відомості Верховної Ради України.-1991.-№49.-С.1403-1420.

6. Про заходи щодо реформування аграрних відносин: Указ Президента України // Урядовий кур’єр, 21 січня 1995р.

7.  Про колективне сільськогосподарське підприємство: За­кон України // Голос України, 20 березня 1992р.

8. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної ре­форми у сфері сільськогосподарського виробництва: Указ Пре­зидента України // Урядовий кур’єр, 15 листопада 1994р.

9. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформуван­ня  аграрного  сектора  економіки:  Указ  Президента  України №1529/99 від 3 грудня 1999р. // Інформаційний тижневик.-№7.

10.   Про оплату праці: Закон України // Відомості Верховної Ради України.-1995.-№17.-С121.

11.   Про особливості приватизації майна в агропромислово­му комплексі: Закон України // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№41.-С.188.

12.  Про підприємства в Українській РСР: Закон Української РСР // Відомості Верховної Ради Української РСР.-1991.-№24.-С.611-629.

13.   Про підприємництво: Закон Української РСР // Відо­мості Верховної Ради Української РСР- 1991.-№14.-С.361-367.

14.   Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України // Відомості Верховної Ради України.-1997.-№39.-С.683-695.

15.   Про кооперацію: Закон України.// Економіка АПК, 2003.-№9. с. 142-149.

16.   Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003р. Економіка АПК. №9. ст.. 150-155

17.   Про   фермерське   господарство:    Закон    України   від 19.06.2003.- Економіка АПК, 2003, №9.

18.  Аграрна реформа в Україні 1990-1996: Законодавчі акти і нормативно-методичні документи / За ред. М.В. Зубця.- К., 1996.-334 с.

19.   Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств. Під-ручник.-К.: ІЗМН, 1996. – 512 с.

20.  Берегівський  П.С.   Ефективність  виробництва  і  фор­мування ринку продукції скотарства в Карпатському регіоні.-Львів:Українські технологіі’,1998.- 256с.

21.   Березівський П.С. Економічна ефективність скотарства та шляхи її підвищення. – Львів: Українські технології, 1998.- 158с.

22.  Березівський П.С, Більський Б.В., Дудаш Я.Я., Березівсь­кий З.П. Організаційно-економічні параметри ресурсоощадних технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва.-Львів: Українські технології, 2000.- 223 с.

23.  Березівський П.С, Березівський З.П. Скотарський під-комплекс АПК Львівщини: стан, проблеми та перспективи роз­витку.-Львів: Українські технології, 2000. – 140с.

24.  Березівський П.С, Більський Б.В., Дудаш Я.Я., Андрушко М.І. Організація і планування виробництва в аграрних форму­ваннях. Практикум.-Львів: Українські технології, 2000.- 218 с.

25.  Березівський П.С. Приватний сектор у сільському гос­подарстві: роль у виробництві та постачанні на ринок продукції скотарства.-Львів:ЛДАУ, 1998.-36с.

26.  Бойчук М.І. Економіка підприємства: Навчальний посіб­ник. – К.: Атіка, 2002.- 480с.

27.   Васільков В.Г.  Організація виробництва:  Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

28.  Власність у сільському господарстві / За ред. В.В. Юрчишина, П.Т. Саблука. – К.: Урожай. 1993. – 352 с.

29.  Гайдуцький П.І., Лобас М.Г. Приватизація власності в аг­ропромисловому комплексі.- К.: Агроінком, 1994. – 203 с.

30.  Даниленко А.С Розвиток підприємництва в АПК Украї­ни (теоретико-прикладні аспекти) – Львів: ІРД НАІІ України, 1997.-224с.

31.   Дієсперов В.С Економіка сільськогосподарської прані КЛАЕУААН, 2004.-488с.

32.  Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навчальний посібник -К.: КНЕУ, 2000. -200 с.

33.  Зінь В.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. .’520с

34.  Економіка, організація і планування сільськогосподарсько го виробництва. ГрінчукЛ.К.- К.: Вища школа, 1974.    4 Кіс

35.  Економика, организация и планирование агропромышленного комплекса. / Под  ред. д.з.н. Нелепа В.Н.- К.: Вища шко­ла, 1999. – 528 с.

36.  Збірник нормативних актів по реформуванню власності. / За ред. В.Д. Гревцова. – К.: Урожай, 1993. – 416с.

37.   Зіновчук В.В. Кооперативна ідея в сільському господарс­тві України і СІЛА.- К.: Логос, 1996. – 224с.

38.  Лесик Б.В., Трисв’ятський Л.А., Сабуров М.В., Сніжко В.Л. Зберігання і технологія сільськогосподарських продуктів.-К.: Вища школа, 1973.- 404 с.

39.  Лобас М.Г., Македонський А.В., Беляєв Д.Є., Грищенко О.В. Організація селянських (фермерських) господарств.- К., 1998.-288 с.

40.  Мотивація праці та формування ринку робочої сили / За ред. П.Т. Саблука, О.А.Бугуцького.- К.: Урожай, 1993. – 416 с.

41.   Онищенко О., Спунер Н., Осташко Т. Сільське господарс­тво в країнах з перехідною економікою: структурна реформа // Економіка України. – 1996. -№3.- С. 74-82.

42.  Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Нав­чальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти. Бідзюра І.П., Збарський В.К., Ільчук М.М.- К., 2001. – 320 с.

43.  Організація виробництва в радгоспах і колгоспах. Грінчук Л.К. – К.: Вища школа, 1971. – 435 с.

44.  Организация    производства   в   сельскохозяйственних предприятиях. 2-е изд. перераб. и доп. Григорович Д.А. – К.: Вища школа, 1978 . – 320 с.

45.  Организация   производства   в   сельскохозяйственных предприятиях. Грінчук Л.К.- К.: Вища школа, 1982. – 400 с.

46.  Организация   производства   в   сельскохозяйственных предприятиях. З-е изд. перер. и доп. / Под ред. проф. М.И. Синюкова.- М.: Колос, 1983. – 496 с.

47.   Организация и планирование производства продукции животноводства / А.С.Смирнов., А.К.Пастухов, М.Ф. Овсийчук., Н.А.Колосова / Под. ред. А.С.Смирнова. – М.: Агропромиздат, 1986. -352 с.

48.  Организация и планирование производства продукции растениеводства / Под ред. В.В. Ерошкина.- М.: Агропромиздат, 1987.- 351 с.

49.   Організація виробництва в сільськогосподарських під­приємствах / М.М.Савенко.- К.: Вища школа, 1987. – 327 с.

50.   Организация   производства   на   сельскохозяйственних предприятиях / Под ред. Б.И. Яковлева. -3-є изд. перер. и доп.-М.:Агропромиздат, 1989. – 413 с.

51.   Организация   производства   на   сельскохозяйственных предприятиях. / Под ред. М.И. Синюкова. -4-е изд. перер. и доп.-М.: Агропромиздат, 1989.- 512 с.

52.   Организация   производства   на   сельскохозяйственних предприятиях. Альбом наглядних пособий / Под. ред. М.И.Синюкова, Ф. К. Шакирова. – М.: Агропромиздат, 1990. – 312 с.

53.  Організація і планування виробництва на сільськогос­подарських підприємствах / За ред. ЛЯ. Зрібняка.- К.: Урожай, 1999.-352 с.

54.  Організація сільськогосподарського виробництва / За ред. Г.С. Тарасенка та ін. – К.: ФАДА ЛТД, 2000. – 446 с.

55.  Перехід   до    ринкового    госпрозрахунку   /    За   ред. П.Т.Саблука, М.П.Вітковського. – К.: Урожай, 1993. – 136 с.

Бібліографічних список

56.  Підприємництво: основи, особливості механізму.-Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2000.- 369 с.

57.   Посібник по реформуванню сільськогосподарських та пе­реробних підприємств (друге доповнене видання) / За ред. І І.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка . – К.: ІАЕ, 2000. – 660 с.

58.  Розвиток форм господарювання на селі / За ред. 11 .Т. Саблука. В.Я., Месель-Веселяка. – К.: Урожай, 1993. – 376 с.

59.  Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва, (посібнику питаннях і відповідях) / За ред П.Т. Саблука. – К.: ІАЕД999.- 532с.

60.  Сизоненко В. Підприємництво. Навч. посібник. К.: 1>ікар, 1999.-438 с.

61.   Титов Н. Фермерство в Україні: основні правові засади. Питання та відповіді.- Львів: Атлас,1998.- 182 с.

62.  Технологія виробництва овочів і плодів:  Підручник. / О.Ю. Барабаш, В.С.Федоренко, Б.К. Гапоненко, В.Л. Сніжко.    К\: Вища школа, 1993.-326 с.

63.  Хеджес Т.  Организация хозяйства на фермах.  (Пер.с англ.) – М.: Прогресе, 1966 – 606 с.

64.  Хорунжий М.Й., Організація агропромислового комп­лексу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 382с.

65.  Формування виробничого потенціалу та ринку засобів виробництва. / За ред. П.Т. Саблука, В.Г. Більського.- К.: Уро­жай, 1993.- 264 с.

66.  Шкільов О.В., Здоровцов О.І., Лобас М.Г., Барабаш С.С. Аг­рарні соціально-трудові відносини: Підручник.- Київ 1997.- 304 с.

67.   Adair, Jonh. Management Decision Making. – Aldershot; England: Gower Publishing Company Ltd, 1985

68.  Воgdаn    Кlераскі.    Екоnоmіка   і    огgаnizасjа    гоlnісtwa. Роdгесznік dlа liceum ekonomicznego і skoly роlісеаlnеj – \Wагszаwа, 1990. – 184р.

69.  Christopher Ritson. Agricultural Есоnоmісs Principles аnd Роlісу. – Westview  Press, Boulder, Соlогаdо, 1977.- 409р.

70.  Jan Fегеnіес. Екоnоmіка і огgаnіzасіа гоlnісtwа. -1999.- 496р.

загрузка...