Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

БЛОЧНО-МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ

СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Програмно-методологічні питання плану спостереження визначають:

а) місце, час, вид та спосіб спостереження;

б) мету, об’єкт, одиницю та програму спостереження;

в) систему контролю даних спостереження.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б, в.

2. Здійснюється моніторинг продажу на аукціоні держоблігацій внутрішньої позики. Об’єктом спостереження є:

а) аукціон; б) держоблігації.

Одиницею сукупності є: в) аукціон; г) держоблігація.

3. Складається картотека органів страхування безробітних. Об’єктом спостереження є:

а) картотека органів страхування; б) органи страхування.

Одиницею сукупності є: в) орган страхування безробітних; г) безробітний.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

4. Під час реєстрації автомобільних вантажів на всіх пунктах митного контролю одиницею спостереження є:

а) одиниця вантажу; б) пункт митного контролю.

Одиницею сукупності є:

в) вантажний автомобіль; г) вантаж кожного автомобіля.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

5. Цензом у статистиці називають:

а) орган, що здійснює спостереження;

б) особу, котра здійснює спостереження;

в) набір кількісних і якісних обмежувальних ознак.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б, в.

6. Реєстрація новонароджених здійснюється не пізніше місяця від дня народження. Об’єктивним часом є:

а) день народження; б) місяць.

Суб’єктивним часом є: в) день народження; г) місяць.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

7. Звіт про підсумки сівби ярих культур подається раз на рік не пізніше 5 днів після закінчення сівби. Суб’єктивним часом є:

а) 5 днів; б) день закінчення сівби.

Критичним моментом є: в) 5 днів; г) день закінчення сівби.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

8. Складаються списки виборців регіональних виборчих округів.

За ступенем охоплення одиниць це спостереження:

а) суцільне; б) основного масиву.

За часом реєстрації даних: в) одноразове; г) періодичне.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

9. Проводиться телефонне опитування споживачів рекламної продукції. За ступенем охоплення одиниць це спостереження:

а) вибіркове; б) анкетне.

За часом реєстрації даних: в) поточне; г) одноразове.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

10. Організаційною формою перепису земельного фонду є:
а) звітність; б) спеціально організоване спостереження.

Організаційною формою укладання списків платників податків є: в) реєстр; г) спеціально організоване спостереження.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

11. Помилки реєстрації притаманні спостереженню:

а) суцільному; б) вибірковому.

Помилки репрезентативності притаманні спостереженню:
в) суцільному; г) вибірковому.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

12. Під час анкетного опитування респондент вказав, що має вчений ступінь кандидата наук, а в пункті «освіта» зазначив «неповна вища». Допущена помилка є: а) випадковою; б) систематичною;

в) навмисною; г) ненавмисною.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ

1. Зведення статистичних даних — це підсумовування:

а) кількості елементів сукупності;

б) значень притаманних їм ознак.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) —.

2. Розподіл неоднорідної сукупності на якісно однорідні групи здійснюється за допомогою групування:

1) типологічного; 2) структурного; 3) аналогічного; 4) атрибутивного.

3. Розподіл інвестицій по транспортним підприємствам регіону характеризується даними:

Вид транспорту Обсяг інвестицій, млн грн.
Державні Іноземні Разом
Залізничний

Автомобільний

4,0

0,7

1,6

0,5

5,6

1,2

Це групування:

а) типологічне; б) аналітичне; в) просте; г) комбінаційне.

Відповіді: 1) а, в; 2) а; 3) б, в; 4) б, г.

4. Розподіл автомобілів за роками випуску характеризується даними, %:

Типи автомобілів Усього У тому числі з моменту випуску заводом-виготовлювачем
до 3 років 3—5 років 5—10 років 10 і більше
Вантажні

Легкові

Спеціальні

100

100

100

9

14

8

7

23

16

43

42

42

47

21

24

Це групування:

а) структурне; б) аналітичне; в) просте; г) комбінаційне.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

5. Атрибутивним рядом розподілу є:

а) розподіл вантажообороту за видами транспорту;

б) розподіл залізничного транспорту за типом локомотиву.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) —.

6. У формі дискретного ряду доцільно подати розподіл домогосподарств:

а) за кількістю дітей;

б) розміром житлової площі на одного члена домогосподарства.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) —.

7. У формі інтервального ряду доцільно подати розподіл малих підприємств:

а) за видом діяльності; б) за розміром прибутку.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) —.

8. Рівень споживання молока і молочних продуктів за матеріалами обстеження домогосподарств характеризується даними:

Середньодушовий сукупний дохід на місяць, грн. Рівень споживання за рік, кг
у міських поселеннях у сільській місцевості
До 30

30—60

60—90

90—120

120 і більше

59,9

103,3

140,6

167,9

198,6

90,5

212,9

294,0

376,0

458,1

За структурою підмета ця таблиця: 1) проста; 2) групова; 3) комбінаційна; 4) аналітична.

СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

1. Вкажіть відносні величини інтенсивності:

а) на 10 000 населення припадає 240 осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах;

б) серед студентів вищих навчальних закладів кожен четвертий вчиться в державному закладі.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) — .

2. На кінець кожного року кількість безробітних становила, тис. осіб: 1998 — 1010, 1999 — 1175; кількість вакансій, тис. місць відповідно: 34 та 50. Навантаження на одне вакантне місце:

1) зросло; 2) скоротилось; 3) не змінилось; 4) висновок зробити неможливо.

3. Вкажіть відносні величини порівняння зі стандартом:

а) біржові ціни на пшеницю перевищують світові у 1,32 раза;

б) співвідношення закупівельних та біржових цін на пшеницю становить 73 %.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) — .

4. На початок року в регіоні проживало 2,5 млн осіб, у тому числі в містах — 1,5. Частка сільського населення становить:

а) 0,6; б) 0,4.

На 100 сільських мешканців припадає міських :

в) 150; г) 67.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

5. На країни близького зарубіжжя припадає 56 % експорту та 70 % імпорту. Коефіцієнт збалансованості експортно-імпорт­них операцій становить для країн близького зарубіжжя: а) 0,8; б) 1,25;

для країн далекого зарубіжжя: в) 0,68; г) 1,47.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

6. Кількість рекламних повідомлень, що друкувалися в бізнесовій газеті протягом кварталу, була такою: у липні — 186; у серпні — 200; у вересні — 235.

Середньомісячна кількість рекламних повідомлень становить: 1) 210; 2) 207; 3) 136; 4) 205.

7. Кредитні ресурси комерційного банку за місяцями кварталу становили, млн грн.:

1.01. – 32,2; 1.02 — 30,9; 1.03 — 34,3; 1.04 — 36,0.

Визначте середньоквартальний розмір кредитних ресурсів.

Відповіді: 1) 33,4; 2) 34,1; 3) 33,1; 4) 24,8.

8. Ділова активність 20 підприємств визначається шляхом самооцінки за 3-бальною шкалою в порядку зростання активності:

Оцінка ділової активності, балів 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Разом
Кількість підприємств 4 7 6 3 20

Визначте середній бал ділової активності підприємств.

Відповіді: 1) 2,2; 2) 4,4; 3) 2,0; 4) 2,5.

9. Несплачена кредиторська заборгованість становить:

Кредитор Сума короткострокових кредитів, млн грн. Частка несплаченої заборгованості в сумі короткострокових кредитів, %
Акціонерні підприємства 40 25
Малі підприємства 20 10

Визначте середню частку несплаченої заборгованості.

Відповіді: 1) 21,4; 2) 21; 3) 17,5; 4) 20,0.

10. Результати перевірки консервів на якість характеризу­ються даними:

Група
консервів
Забраковано
Усього тис.
умовних банок
Частка загальної кількості
перевірених банок, %
М’ясні 6 3
Рибні 28 7
Плодоовочеві 20 5

Визначте середній процент забракованого товару.

Відповіді : 1) 5,0; 2) 5,4; 3) 4,5; 4) 5,8.

АНАЛІЗ РЯДІВ РОЗПОДІЛУ

1. Закономірність розподілу характеризується:

а) межами варіації ознаки; б) кількістю груп, складових сукуп­ності; в) частотами груп; г) співвідношенням варіантів і частот.

2. Мода в ряду розподілу — це:

а) найпоширеніше значення ознаки; б) найбільша частота.

Значення моди: в) залежить від крайніх значень ознаки; г) не залежить від цих її значень.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

3. Медіана в ряду розподілу — це:

а) найпоширеніше значення ознаки; б) значення, яке поділяє ряд пополам.

Значення медіани збігається зі значенням середньої: в) у симетричному розподілі; г) в асиметричному розподілі.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

4. Розподіл підприємств за оцінками інвестиційної привабливості характеризується даними:

Оцінка 0,6—0,8 0,8—1,0 1,0—1,2 1,2 і більше Разом
Кількість підприємств 3 6 9 2 20

Визначте середнє лінійне відхилення оцінок інвестиційної привабливості.

Відповіді: 1) 0,2; 2) 0; 3) 0,75; 4) 0,15.

5. За результатами контрольні перевірки жирності молока, що надійшло на молокозавод, визначте дисперсію.

Жирність молока, % 3,6—3,8 3,8—4,0 4,0—4,2 Разом
Кількість проб 12 6 2 20

Відповіді: 1) 0,028; 2) 0,004; 3) 0,018; 4) 0,12.

6. За даними проведених досліджень у середньому в 30 % форвардних біржових угод порушувалися зобов’язання. Визначте дис­персію частки біржових угод, зобов’язання яких порушувалися.

Відповіді: 1) 0,3; 2) 0,7; 3) 0,21; 4) 0,79.

7. Технічний аналіз шихти дав такі результати:

Рівень, % Вологість Сірка
Мінімальний 8,2 1,88
Середній 8,5 1,93
Максимальний 9,1 2,04

Менша варіація: 1) вологості; 2) сірки; 3) варіація обох складових однакова; 4) порівняти варіацію неможливо.

8. Рівень рентабельності підприємств легкої та харчової промисловості характеризується даними, %:

Показник Легка промисловість Харчова промисловість
Модальний рівень 21 19,6
Середній рівень 22,8 16
Середньоквадратичне відхилення 6 8

Ступінь варіації рівня рентабельності вищий: а) у легкій промисловості; б) у харчовій промисловості. Ближчий до симетричного розподіл підприємств за рівнем рентабельності: в) у легкій промисловості; г) у харчовій промисловості.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

8. Структура зайнятих в малому бізнесі за регіонами характеризується даними:

Регіон % до підсумку
підприємств зайнятих
А 30 4
Б 35 7
В 18 13
Г 12 32
Д 5 44
Разом 100 100

Коефіцієнт концентрації зайнятих у малому бізнесі становить: 1) 0,59; 2) 1,18; 3) 0; 4) 0,44.

9. Технологічна структура капіталовкладень в галузь характеризується даними:

Стаття витрат % до підсумку
1995 2000
Будівельно-монтажні роботи 58 46
Устаткування, інструмент 35 42
Інші витрати 7 12

Лінійний коефіцієнт структурних зрушень становить:

1) 8; 2) 0; 3) 24; 4) 50.

ВИБІРКОВИЙ МЕТОД

1. Метою вибіркового спостереження є визначення узагальнюючих характеристик:

а) для тієї частини генеральної сукупності, яка відібрана для обстеження;

б) для всієї генеральної сукупності.

При формуванні вибіркової сукупності дотримання принципу випадковості добору є:

в) обов’язковим; г) не обов’язковим.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

2. При вибірковому обстеженні доходів домогосподарств у деяких з них не враховано субсидії на житлово-комунальні послуги, дивіденди на акції. Результати обстеження містять:

а) систематичну похибку реєстрації;

б) систематичну похибку репрезентативності.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) —.

3. а) З метою визначення витрат часу на обробку деталі проводиться хронометраж роботи кожного десятого токаря; б) з метою оцінки ступеня використання виробничого устаткування цеху через кожні 90 хв в картці спостереження фіксується стан кожної одиниці устаткування: робота чи простій. Яке з цих спостережень є моментним?

Відповіді: 1) — ; 2) а; 3) б; 4) а, б.

4. За даними вибіркового опитування 46 % респондентів вважають рекламу основним джерелом інформації про товарний ринок. Стандартна похибка вибірки цього показника — 2,5 %. З імовірністю 0,954 можна стверджувати, що рекламою користуються:

1) не менш як 43,5 % споживачів; 2) не більш як 48,5 %; 3) не менш як 41 і не більш як 51 %; 4) не менш як 51 %.

5. За даними вибіркового обстеження 64 підприємств малого бізнесу середня окупність витрат становить 27 % при середньоквадратичному відхиленні 7,2 %. Визначіть граничну похибку вибірки середнього рівня окупності з імовірністю 0,954.

Відповіді: 1) 0,90; 2) 0,85; 3)1,8; 4) 0,67.

6. За даними опитування 100 підприємців (19 %-на вибірка) 20 з них оцінюють економіко-правові умови їхньої діяльності як несприятливі. З імовірністю 0,954 визначіть похибку вибірки для частки респондентів, не задоволених умовами діяльності.

Відповіді, %: 1) 4; 2) 8; 3) 7,2; 4) 3,6.

7. За даними вибіркового обстеження втрат зерна озимої пшениці через несвоєчасне збирання врожаю середній рівень втрат становив 3 ц/га, коефіцієнт варіації — 30 %. Обстежено 100 ділянок. З імовірністю 0,954 визначіть відносну похибку вибірки для середнього рівня втрат врожаю.

Відповіді,%: 1) 0,3; 2) 3; 3) 5; 4) 6.

8. За даними обстеження 100 домогосподарств середньодушове споживання поживних речовин за добу становить 3200 ккал за стандартної похибки вибірки — 25,6 ккал, а білків — 90 г за стандартної похибки 1,35 г. Відносна похибка вибірки:

1) більша для поживних речовин; 2) більша для білків; 3) похибки вибірки однакові; 4) висновок зробити неможливо.

9. Вибіркові психометричні обстеження дітей у двох навчальних закладах дали такі результати:

Навчальний заклад Кількість
обстежених дітей
Рівень інтелектуального розвитку
Середній Коефіцієнт варіації
А 25 110 20
Б 36 120 30

Відносна похибка вибірки більша в навчальному закладі:

1) А; 2) Б; 3) в обох закладах однакова; 4) порівняти похибки вибірки неможливо.

10. Обчисліть мінімально достатній обсяг вибірки вкладників Ощадбанку, щоб при визначенні середнього розміру вкладу гранична похибка вибірки з імовірністю 0,954 не перевищила 10 грн. Орієнтовна дисперсія вкладів 2500.

Відповіді: 1) 50; 2) 1000; 3) 25; 4) 100.

11. За даними попередніх вибіркових обстежень частка нестандартної плодоовочевої продукції становила 0,10. Скільки треба провести перевірок, щоб гранична похибка вибірки частки з імовірністю 0,954 не перевищила 4 %?

Відповіді: 1) 250; 2) 225; 3) 112; 4) 9.

12. Скільки треба опитати респондентів, оцінюючи якість роботи органів місцевого самоврядування (задовольняє / не задовольняє), щоб гранична похибка вибірки часток з імовірністю 0,954 при цьому не перевищила 5 %?

Відповіді: 1) 400; 2) 100; 3) 20; 4) 200.

13. Скільки необхідно перевірити проб вугілля, яке надійшло на електростанцію, щоб похибка вибірки для середнього рівня золь­ності з імовірністю 0,954 не перевищила 5 %? За даними попередніх перевірок коефіцієнт варіації зольності вугілля становив 20 %.

Відповіді: 1) 16; 2) 32; 3) 64; 4) 320.

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ

1. З наведених пар ознак факторними є:

а) сума виплачених дивідендів; б) розмір акціонерного капіталу; в) ціни на товар; г) попит на товар.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

2. З наведених залежностей кореляційними є:

а) плата за кредит від проценту за користування ним; б) молочна продуктивність корів від рівня їх годівлі.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) —.

3. Залежність між зростом дорослих людей (см) та їх масою (кг) описана лінійним рівнянням регресії: Y = 70 + 25x. Помилково обчислені параметри:

1) a; 2) б; 3) a, б; 4) —.

4. Лінійний коефіцієнт кореляції між середньодушовим доходом сім’ї та бажаною кількістю дітей становить 0,4. Це означає, що варіація результативної ознаки пояснюється варіацією факторної, %:

1) на 40; 2) на 60; 3) на 16; 4) на 84.

5. За результатами вибіркового обстеження виявлена залежність успішності студентів від якості викладання спецкурсу:

Оцінка якості викладання спецкурсу Кількість
студентів, осіб
Середній бал
успішності студентів
Висока 10 4,5
Середня 25 4,1
Низька 15 3,5
У цілому 50 4,0

Визначте міжгрупову дисперсію середнього балу успішності студентів.

Відповіді: 1) 0,65; 2) 0,85; 3) 0,35; 4) 1,17.

6. Продаж річних облігацій державної внутрішньої позики на первинному та вторинному ринках характеризується даними:

Ринок Кількість проданих
облігацій, тис. шт.
Середній термін обертання облігацій, міс. Дисперсія терміну обертання
Первинний 8 10 2
Вторинний 2 5 3
У цілому 10 9 х

Визначте середню з групових дисперсій терміну обертання облігацій.

Відповіді: 1) 2,5; 2) 2,2; 3) 5,6; 4) 6,5.

7. Аналітичне групування 66 комерційних банків характеризує зв’язок між розміром капіталу та рівнем його прибутковості. Загальна дисперсія прибутковості капіталу — 25, міжгрупова — 16, кількість груп — 6.

Кореляційне відношення становить: а) 0,36; б) 0,64.

За умови, що критичне значення  (5,60) = 0,165, істот­ність зв’язку:

в) доведена; г) не доведена.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

8. Аналітичне групування 30 фермерських господарств характеризує залежність між м’ясною продуктивністю птиці та забезпеченістю фуражним зерном. Виділено 4 групи, середня з групових дисперсій становить 27, міжгрупова дисперсія — 81.

Кореляційне відношення дорівнює: а) 0,75; б) 0,33.

За умови, що критичне значення (3, 26) = 0,256, істот­ність зв’язку:

в) доведено; г) не доведено.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

9. Розподіл пацієнтів приватної клініки характеризується даними:

Антигрипозне вакцинування Захворіли Не захворіли Разом
Не пройшли 26 39 65
Пройшли 2 30 32
Разом 28 69 97

Відношення шансів становить:

1) 13; 2) 10; 3) ; 4) .

Відповіді: 1); 2); 3); 4).

10. Результати контрольної перевірки денного надою молока від 10 корів порідного стада наведено далі:

Стадо корів Денний надій молока, кг
Чистопорідне 10 14 9 11
Племінне 12 9 10 7 13 9

Визначте міжгрупову дисперсію денного надою молока.

Відповіді: 1) 10,4; 2) 0,24; 3) 0,36; 4) 1,44.

11. Дані, зареєстровані районною службою зайнятості, свідчать про зв’язок між рівнем освіти безробітних та терміном перер­ви у роботі:

Рівень освіти Кількість
безробітних, осіб
Середній термін
перерви у роботі, міс.
Середня 50 3
Середня спеціальна 65 6
Вища 85 8
У цілому 200 6,1

Загальна дисперсія терміну перерви в роботі становить 5,8. Визначте кореляційне відношення.

Відповіді: 1) 0,56; 2) 0,68; 3) 0,76; 4) 0,32.

РЯДИ ДИНАМІКИ

1. Моментним рядом динаміки є: а) склад населення за віком станом на 1.01.1999; б) капітал комерційного банку на початок кожного місяця поточного року.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) —

2. Темп зростання кількості безробітних у країні показує: а) на скільки відсотків збільшилось безробіття; б) у скільки разів збільшилось безробіття. Темп приросту безробітних в країні показує: в) на скільки відсотків збільшилось безробіття;

г) у скількі разів збільшилось безробіття.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

3. Кількість малих підприємств у країні на кінець року становила, тис.:

1994 — 14,5; 1997 — 15,7; 1999 — 17,8. Абсолютний приріст малого підприємництва за 1995—1999 рр. становить: а) 1,2; б) 3,3.

Прискорення процесу розвитку малого підприємництва: в) 2,1; г) 0,9.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

4. За минулий рік обсяги видобутку нафти зросли на 2,5 %, а оптові ціни — у середньому на 3,4 %.

Темп зростання обсягів видобутку нафти становить, %: а) 102,5; б) 97,5.

Темп зростання цін, % : в) 103,4; г) 96,6.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

5. За 1997—1999 рр. податкові надходження від власників транспортних засобів зросли на 20 %, абсолютне значення 1 % приросту — 12 тис. грн.

Визначте суму податкових платежів у 1999 р.

Відповіді: 1) 720; 2) 1440; 3) 2400; 4) 1200.

6. Інвестиції в нафтопереробну промисловість у поточному році зросли в 1,25 раза; у минулому році на 80 %.

Визначте темп зростання інвестицій за два роки.

Відповіді: 1) 1,00; 2) 2,25; 3) 3,0; 4) 2,05.

7. За 1997 р. в регіоні було працевлаштовано 200 осіб. За 1998 р. цей показник збільшився на 36, а за 1999 р. — на 52 особи.

Визначте середньорічний темп приросту працевлаштування населення в регіоні протягом 1998—1999 рр.

Відповіді: 1) 22; 2) 10; 3) 44; 4) 20.

8. На закупівлю молока і молочних продуктів у господарствах усіх форм власності в 1997 р. витрачено 40 тис. грн. За 1998 р. рівень закупівлі зріс на 14 %, за 1999 р. — на 25 %.

Визначте середньорічний абсолютний приріст закупівлі молока та молочних продуктів за 1998—1999 рр.

Відповіді: 1) 3,9; 2) 8,5; 3) 19,5; 4) 17,0.

9. За два роки продуктивність праці в галузі зросла на 7,5 %, середня заробітна плата зменшилась на 3 %. Коефіцієнт еластичності заробітної плати від рівня продуктивності праці становить:

1) 3,0; 2) 1,04; 3) 0,40; 4) 0,96.

10. Середньорічні темпи приросту кредитів Всесвітнього банку за секторами економіки становили, %: промисловість — 5; енергетика — 7,1; фінансовий сектор — 9,2. Порівняно з промисловістю коефіцієнт випередження кредитування для енергетики дорівнює : а) 1,42; б) 1,02; для фінансового сектору: в) 1,04; г) 1,84.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

11. Надходження торговельного прибутку до каси Ощадбанку за 8 місяців поточного року описується трендовим рівнянням
Yt = 90 + 8t, де t = 1,2,… n. Визначте очікуваний обсяг надходжень торговельного прибутку в січні наступного року.

Відповіді: 1) 186; 2) 194; 3) 178; 4) 138.

12. За минулий рік викиди шкідливих речовин у повітря від стаціонарних джерел досягли рівня 1665 т. Помісячна статистика така, т:

січень — 195, лютий — 164, березень — 153, квітень — 136, травень — 136, червень — 123, липень — 126, серпень — 121, вересень — 118, жовтень — 126, листопад — 129, грудень — 138. Визначте індекси сезенності та амплітуду сезонних коливань.

Відповіді: 1) 77; 2) 56; 3) 138,75; 4) 313.

ІНДЕКСИ

1. Який з названих далі індексів є зведеним: а) обсяг переробленої нафти в Україні в 1998 р. становив 104 % щодо 1997 р.; б) обсяг імпорту товарів в Україну в 1999 р. становив 80,7 % щодо 1998 р.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) —.

2. Який з названих раніше індексів є індивідуальним: а) зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг в Україні в 1999 р. щодо до минулого року становив 86,2 %; б) ціни на борошно, крупи та бобові зросли в Україні в 1999 р. порівняно з 1998 р. в 1,5 раза.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, в; 4) —.

3. Ціна на соняшникову олію, реалізовану в приватній торгівлі міста як у базисному, так і в поточному періоді, перевищувала ціну олії, проданої через мережу державної торгівлі.

За кожним із видів торгівлі ціна на олію протягом року не змінювалась, але на 5 процентних пунктів зросла частка олії, проданої в державній торгівлі.

Як за цих умов змінилася середня ціна на олію в цілому по торговій мережі?

Відповіді: 1) підвищилась; 2) не змінилась; 3) знизилась; 4) визначити не можливо.

4. Обсяг товарообороту у фактичних цінах по одному з продовольчих магазинів міста збільшився в поточному періоді порівняно з базисним на 21,5 %, а ціни на продані товари підвищились у середньому на 35 %. Визначте, як змінився фізичний обсяг товарообороту, %.

Відповіді: 1) +13,5; 2) – 38,6; 3) +21,5; 4) – 10,0.

5. Ціни на споживчі товари підвищились 1999 р. в середньому на 19,2 %. Як змінилась при цьому купівельна спроможність гро­шової одиниці, %?

Відповіді: 1) знизилась на 6,1 %; 2) підвищилась на 19,2 %;
3) знизилась на 83,9 %; 4) визначити не можливо.

6. Трудомісткість виготовлення здобних виробів на булочно-кондитерському комбінаті знизилась у поточному періоді на 5 %, а фізичний обсяг виробництва цієї продукції зріс на 14 %. Визначте індекс загальних витрат на виготовлення здобних виробів, %.

Відповіді: 1) 109,0; 2) 108,3; 3) 120,0; 4) 119,7.

7. Середня собівартість однієї тонни цементу марки «400» та марки «500» зросла в поточному періоді на 14 %. За рахунок зміни собівартості цементу окремих марок середня собівартість підвищилась на 20 %.

Визначте індекс середньої собівартості структурних зрушень.

Відповіді: 1) 1,06; 2) 1,34; 3) 0,95; 4) 1,37.

8. Ціни на автомобільний бензин та дизельне паливо зросли в поточному періоді в середньому на 8 %, а фізичний обсяг їх реалізації збільшився на 12 %.

Визначте зведений індекс товарообороту у фактичних цінах.

Відповіді: 1) 1,04; 2) 1,50; 3) 1,21; 4) 0,96.

9. Загальні витрати на виготовлення цементу різних марок на акціонерному підприємстві збільшились у поточному періоді порівняно з базисним на 62 %, а собівартість однієї тонни підвищилась на 20 %. Визначте індекс фізичного обсягу виготовленого цементу, %.

Відповіді: 1) 142; 2) 80; 3) 135; 4) 82.

10. Наведені дані характеризують обсяг виробництва та витрат часу на вироблення одиниці продукції:

Шифр продукції Виготовлено
в поточному
періоді, тис. шт.
Трудомісткість виробництва
(людино-год) у періоді
базисному поточному
МС-1 300 30 28
КМ-1 400 24 20

Визначте загальний індекс трудомісткості виробництва.

Відповіді: 1) 0,889; 2) 1,134; 3) 0,882; 4) 1,125.

Динаміка загальних витрат на виробництво та собівартість одиниці продукції характеризується даними:

Вид
продукції
Грошові витрати на виробництво, тис. грн. у періоді Індивідуальні індекси собівартості
базисному поточному
А 320,0 364,5 0,96
Б 679,2 744,0 1,2

Визначте зведений індекс собівартості одиниці продукції.

Відповіді: 1) 1,113; 2) 1,121; 3) 2,160; 4) 1,109.

Динаміка експорту продукції окремих галузей характеризується даними:

Галузі
промисловості
Торговельний оборот експорту, млн дол. США Темпи приросту
фізичного обсягу
реалізації, %
базисному поточному
Харчові 30 45 – 4
Хімічна 60 72 + 8

Визначте абсолютний приріст торговельного обороту експорту за рахунок зміни фізичного обсягу реалізації.

Відповіді: 1) 3,3; 2) 27,0; 3) 3,4; 4) 1,04.

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

КЛАСИФІКАЦІЯ

1. Класифікація відрізняється від групування:

а) ступенем деталізації об’єктів;

б) характером ознаки, яка лежить в основі;

в) можливістю ідентифікувати об’єкти.

Відповіді: 1) а, б; 2) а, в; 3) а, б, в.

2. В основу КВЕД у покладено:

а) види економічної діяльності;

б) галузі економіки;

в) сектори економіки.

Відповіді: 1) а, б; 2) а, в; 3) а, б, в; 4) а.

3. Серед запропонованого переліку виділити інституціональні одиниці.

1. Державне будівельне підприємство.

2. Акціонерне товариство «Запорожсталь».

3. Ремонтний цех машинобудівного заводу.

4. Студент Петренко А. Р.

5. Маркетингове бюро концерну.

6. Філія виробничого об’єднання.

Відповіді: 1) 1, 2; 2) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 3) 1, 6; 4.

4. Серед запропонованого переліку виділити суб’єкти господарювання, що відносяться до сектору нефінансових корпорацій.

1. Колективне підприємство.

2. Укрсоцбанк України.

3. Державне машинобудівне підприємство.

4. Перукарня.

6. Магазин.

Відповіді: 1) 1, 2; 2) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 3) 1, 6; 4) 1, 4, 6.

5. Серед запропонованого переліку виокремити суб’єкти господарювання, що належать до сектору фінансових корпорацій.

1. Науково-дослідний інститут.

2. Національний банк України.

3. Міжнародний фінансовий університет.

4. Комерційний банк.

5. Страхова компанія.

Відповіді: 1) 1, 2; 2) 1, 2, 3, 4, 5; 3) 1; 4) 1, 4, 5.

6. Визначити, які з перелічених установ входять до сектору державних установ:

1. Районні органи управління.

2. Державна організація соціального страхування.

3. Національний банк України.

4. Школа.

5. Київський Національний університет.

6. Державна поліклініка.

Відповіді: 1) 1, 2; 2) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 3) 1, 6; 4) 4.

СНР

1. Що з переліченого включається до складу ВВП?

а) послуги домашньої господарки;

б) придбання в сусіда автомобіля, який був у експлуатації;

в) придбання нових акцій у брокера;

г) вартість нового підручника в місцевому книжковому магазині;

д) придбання облігацій у корпорацій.

2. Відрахування на споживання капіталу — це:

а) чисті інвестиції;

б) чисті іноземні інвестиції;

в) амортизація;

г) фонди, що можуть бути використані на закупівлю товарів споживання.

3. Трансфертні платежі — це:

а) виплати домашнім господарствам, не зумовлені наданням з їхнього боку товарів та послуг;

б) тільки урядові виплати окремим індивідуумам;

в) компонент доходу, що не включається до національного доходу;

г) все перелічене в пунктах а), б), в);

д) всі попередні відповіді неправильні.

4. Наявний дохід — це:

а) особистий дохід мінус індивідуальні податки та неподаткові платежі;

б) сума, що включає зарплату, ренту та дохід у формі відсотка на капітал;

в) зарплата, дохід у формі відсотка на капітал мінус податок на особистий дохід;

г) усе перелічене в пунктах а), б), в);

д) усі попередні відповіді неправильні.

5. Національний дохід — це:

а) C + T + G – Трансфертні платежі + Непрямі податки;

б) інвестиції мінус заощадження;

в) вартість предметів тривалого користування та послуг;

г) особистий дохід плюс індивідуальні податки мінус чисті субсидії державним підриємствам;

д) рента, заробітна плата, відсоток на капітал, доходи від вартості та прибуток корпорацій.

6. Яка з цих агрегатних величин не включається до ВВП, розрахованого за сумою витрат:

а) валові інвестиції;

б) витрати на споживання, інвестиції, державні витрати;

в) чистий експорт товарів та послуг;

г) державна закупівля товарів та послуг;

д) заробітна плата.

7. Якщо обсяг реального ВВП знизився на 6 % , а чисельність населення в тому ж році скоротилась на 3 %, то:

а) реальний ВВП на душу населення знизився;

б) реальний ВВП на душу населення підвищився;

в) реальний ВВП підвищився, а номінальний знизився;

г) номінальний ВВП не змінився;

д) ціни впали на 3 %.

8. Припустимо, що ВВП збільшився з 500 млрд грн. до 600 млрд грн., а дефлятор ВВП з 125 до 150. За яких умов розмір реального ВВП:

а) не зміниться;

б) збільшиться;

в) зменшиться;

г) не може бути розрахований на основі наявних даних;

д) усі попередні відповіді неправильні.

9. Якщо обсяг номінального ВВП і рівень цін підвищились, то:

а) реальний ВВП не змінився;

б) реальний ВВП збільшився, але меншою мірою, ніж ціни;

в) реальний ВВП скоротився;

г) ця інформація не дає змоги визначити динаміку реального ВВП;

д) усі попередні відповіді неправельні.

10. Розраховуючи національний дохід та національний продукт, не можна додавати:

а) витрати на споживання та особисті заощадження;

б) чисті інвестиції та витрати на споживання;

в) прибутки корпорації та процентні платежі підприємців за кредит;

г) урядові закупівлі та заробітну плату;

д) витрати на споживання та валові інвестиції.

МГБ

1. Міжгалузевий баланс складається з таких основних квадрантів: а) проміжне споживання; б) кінцеве використання; в) валова додана вартість.

Відповіді: 1) а, б; 2) а, в; 3) а, б, в; 4) б, в.

2. Основним рівнянням МГБ є: а) X=AX+Y; б) ( E–A )-1 *Y = X.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) — .

3. За характером відображення міжгалузевих зв’язків МГБ поділяються на такі типи: а) за схемою «Витрати — випуск»; б) баланс пропозиції та використання ресурсів.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) аб; 4) — .

4. Показники МГБ можуть бути оцінені: а) у цінах споживачів; б) в цінах виробників; в) в основних цінах.

Відповіді: 1) а, б; 2) а, в; 3) б, в; 4) а, б, в.

5. Валовий внутрішній продукт на основі МГБ обчислюється такими методами: а) виробничим; б) методом підсумування ВДВ; в) методом кінцевого використання.

Відповіді: 1) а, б; 2) а, в; 3) б, в; 4) а, б, в.

6. Для економіки, яка складається з двох галузей, матриця валового випуску дорівнює: , а матриця проміжного споживання: . Матриця коефіцієнтів витрат на одиницю валового випуску становить:

а) ;       б) ;       в) .

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) —.

7. За даними таблиці «Витрати — випуск» міжгалузевого балансу дістали: а) матрицю коефіцієнтів витрат на одиницю валового випуску ; б) обернену матрицю коефіцієнтів внутрішньогалузевої структури валового випуску . Матриця коефіцієнтів прямих витрат A становить: а); б) ;     в) .

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

8. На основі матриці прямих витрат A =  матриця коефіцієнтів повних витрат (EA-1 = B) становить: а) ;       б) ;       в) .

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ

1. Які з наведених вікових контингентів населення слід узяти для обчислення коефіцієнтів демографічного навантаження:

а) ; в) ;

б) ; г) S?

Відповіді: 1) а, в; 2) б, в; 3) б, в, г; 4) а, в, г.

2. Співвідношення протилежних демографічних явищ характеризується коефіцієнтами;

а) ;       б) ;       в) .

Відповіді: 1) а, в; 2) а, б; 3) б, в; 4) в.

3. Які з наведених показників можна обчислити, якщо відома сума вікових коефіцієнтів шлюбності:

а) ; б) С; в) ?

Відповіді: 1) а; 2) г; 3) в; 4) б, в.

4. Обчисліть загальний коефіцієнт смертності населення регіону, коли відомо, що рівень смертності чоловіків становив 15,5 ‰, а жінок — 13,0 ‰, при цьому частка чоловіків у всьому населенні дорівнювала 46 %.

Відповіді: 1) 14,25 ‰; 2) 14,15 %; 3) 28,5 %; 4) визначити неможливо.

5. Визначте сумарний рівень плідності жінок, коли відомо, що сума їх вікових коефіцієнтів плідності з 5-річним інтервалом становила 280 ‰.

Відповіді: 1) 2,8; 2) 0,28; 3) 0,056; 4) 1,4.

6. Визначте коефіцієнт механічного приросту населення, якщо відомо, що коефіцієнт рухомості становить 29 %, а коефіцієнт вибуття 13 ‰.

Відповіді: 1) 16 ‰; 2) 3 ‰; 3)42 %; 4) 8 %.

7. Чисельність населення регіону допрацездатного та працездатного віку становить 380 тис. осіб, а у віці 60 років і старше — 120 тис. осіб.

Визначте коефіцієнт демографічного старіння населення регіону.

Відповіді: 1) 24 %; 2) 31,6 %; 3) 46,2 %; 4) 52,0 %.

8. На початок року чисельність жінок дітородного віку становила 74,5 тис. осіб, за рік їх чисельність зросла на 1 тис осіб. Визначте спеціальний коефіцієнт народжуваності, якщо відомо, що протягом року народилось 20 тис. немовлят.

Відповіді: 1) 26,5 ‰; 2) 26,8 ‰;3) 26,7 ‰;4) 26 ‰.

9. Якою буде чисельність населення регіону (тис. осіб.) через 3 роки, якщо в поточному році вона становила 2,6 млн осіб і щорічно скорочувалась в середньому на 10 тис осіб.

Відповіді: 1) 2590; 2) 2570; 3) 2585; 4) 2560.

10. Визначте коефіцієнт смертності немовлят, якщо відомі дані: кількість померлих на першому році життя — 195, у тому числі з народжених у поточному році — 156, у попередньому 39; кількість народжених живими у поточному році — 14112, у попередньому році — 14505.

Відповіді: 1) 13,8 ‰; 2) 13,6 ‰; 3) 11,0 ‰; 4) 13,7 ‰.

СТАТИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ

1. Загальний рівень зайнятості населення становить 730 ‰. Це означає:

1) що на 1000 осіб працездатного населення припадає 730 осіб, зайнятих у народному господарстві;

2) на 1000 осіб населення припадає 730 осіб, зайнятих у народному господарстві;

3) на 1000 осіб економічно активного населення припадає
730 осіб, які зайняті в народному господарстві.

2. Рівень зайнятості економічно активного населення становить 810 ‰. Рівень незайнятості економічно активного населення дорівнює:

1) 810 осіб; 2) 81 %; 3) 190 ‰; 4) 190 осіб.

3. На підприємстві працює 2100 осіб. Заявлена підприємством потреба в робочій силі становить 30 осіб. Рівень вакантності дорівнює:

Відповіді:

1) 1,4 осіб; 2) 0,014; 3)14,3 ‰; 4)1,4 %.

4. Рівень інтенсивності очікуваного вивільнення робочої сили на підприємстві, де працює 1800 осіб, становить 15 ‰. Визначити чисельність очікуваного вивільнення працівників на підприємстві.

Відповіді:

1) 270 осіб; 2) 27 осіб; 3) 120 осіб; 4) 12 осіб.

5. У районі рівень безробіття становить 4 ‰. Чисельність економічно активного населення дорівнює 12 000 осіб. Визначити чисельність безробітних у районі.

Відповіді:

1) 3000 осіб; 2) 48 осіб; 3) 480 осіб; 4) 300 осіб.

6. Середня чисельність населення району становила 15000 осіб. Чисельність мігрантів — 75 осіб. Визначити коефіцієнт міграції населення.

Відповіді:

1) 5 %; 2) 200 разів; 3) 5,0 ‰; 4) 50 разів.

7. У районі прибуло за рік 18 осіб, вибуло — 12 осіб. Визначити валову міграцію у районі.

Відповіді:

1) 6 осіб; 2) 30 осіб; 3) 1,5 раза; 4) 0,7 раза.

8. Маємо дані про чисельність безробітних по місту за рік: в
І кварталі середня чисельність становила 422 осіб; на початок
ІІ кварталу — 728 осіб, на кінець — 170 осіб; за ІІІ квартал — 2736 осіб; на середину кожного з останніх трьох місяців чисельність безробітних була відповідно 3184, 3262, 3258 осіб. Середня чисельність безробітних по місту за рік становила:

1) 3328 осіб; 2) 1711 осіб; 3) 1118 осіб; 4) 1109 осіб.

9. Якою буде чисельність працездатного населення через 3 роки, якщо рівень працездатності населення становить 48 %? Середньорічна чисельність населення району — 1,3 млн осіб, коефіцієнт народжуваності — 28 %, смертності — 10 %, коефіцієнт сальдо міграції — 9 %.

Відповіді:

1) 641,0 тис. осіб; 2) 676,0 тис. осіб; 3) 680,0 тис. осіб; 4) 661,0 тис. осіб.

10. На початок року в районі було зайнято 950 тис. осіб, у тому числі 15 тис. — підлітки; 7,3 тис. — особи пенсійного віку. Коефіцієнт зайнятості населення становить 56 %.

Визначити середньорічну чисельність населення району.

Відповіді:

1) 1670,0 тис. осіб; 2) 1696,0 тис. осіб; 3) 1683,0 тис. осіб;
4) 1657,0 тис. осіб.

СТАТИСТИКА ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ

1. Технологічна структура основного капіталу передбачає його групування:

а) за економічним призначенням;

б) за натурально-предметним складом;

в) на активи і пасиви;

г) за галузями народного господарства.

Відповіді: 1) а, в, г; 2) б, в; 3) в.

2. Оцінки основного капіталу за повною і залишковою вартістю можуть:

а) збігатися;

б) не збігатися;

в) збігатися і не збігатися.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

3. Чи може вартість основного капіталу на кінець року (у пов­ній оцінці) бути меншою за його вартість на початок року?

а) Так; б) ні; в) так, ні.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

4. Чи може коефіцієнт оновлення основного капіталу бути біль­шим за коефіцієнт його надходження?

а) Так; б) ні; в) так, ні.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

5. Чи може коефіцієнт зношення основного капіталу на кінець року бути меншим, ніж на початок?

а) Так; б) ні; в) так, ні.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

6. Яка з наведених формул характеризує зміну середньої капіталовіддачі на макрорівні?

а) ; б) ; в) .

Відповіді: 1) а; 2) а, б; 3) б, в.

7. Індекс капіталовіддачі змінного складу характеризує зміну:

а) капіталовіддачі в середньому по галузі;

б) середньої капіталовіддачі по галузі;

в) середньої капіталовіддачі під впливом структурних зрушень у складі основного капіталу.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

8. Середньорічна вартість основного капіталу зросла на 10 %, а рівень капіталовіддачі знизився на 10 %. Як змінився валовий випуск продукції?

Відповіді: 1) не змінився; 2) зріс на 20 %; 3) знизився на 1 %.

9. Валовий випуск продукції знизився на 5 %, а рівень капіталовіддачі зріс на 12 %. Визначте зміну вартості основного капіталу.

Відповіді: 1) +7 %; 2) +6,4 %; 3) – 15,2 %.

10. Капіталомісткість продукції в поточному періоді порівняно з минулим зросла на 15 %, валовий випуск продукції при цьому зменшився на 10 %. Визначте зміну вартості основного капіталу.

Відповіді: 1) 5 %; 2) 4 %; 3) 3 %.

11. Капіталовіддача в поточному періоді порівняно з минулим збільшилась на 13 %, валовий випуск продукції зменшився при цьому на 10 %. Визначте зміну валового випуску продукції за рахунок зміни використання основного капіталу.

Відповіді: 1) – 9,6 %; 2) – 20 %; 3) 10,4 %.

12. Капіталомісткість продукції в поточному періоді порівняно з минулим зросла на 10 %, вартість основного капіталу — на 5 %. Визначте зміну валового випуску продукції за рахунок зміни використання основного капіталу.

Відповіді: 1) – 4 %; 2) 9,5 %; 3) 15,5 %.

13. Динаміка валового випуску продукції та капіталовіддачі характеризується даними:

Галузь Валовий випуск продукції, млн грн. Капіталовіддача, грн.
Минулий період Поточний період Минулий період Поточний період
А 4500 4800 1,2 1,5
Б 1200 1804 2,0 2,2

Визначте зміну (у %) середньої капіталовіддачі.

Відповіді: 1) 0,2; 2) 15,6; 3) 25,2.

14. Середня капіталовіддача в галузі в поточному періоді порівняно з минулим збільшилась на 28 %, а за рахунок структурних зрушень у складі основного капіталу скоротилась на 2 %. Визначте зміну капіталовіддачі в середньому по галузі.

Відповіді: 1) 25,4; 2) 26; 3) 30,6.

15. Капіталомісткість продукції знизилась на 10 %. Частка робочих машин і устаткування в обсязі основного капіталу за цей період зросла на 5 %. Як змінилась капіталовіддача активних засобів праці?

Відповіді: 1) – 5,5; 2) 5,7; 3) 16,6.

16. Валовий випуск продукуції в поточному періоді порівняно з минулим зріс на 15 % і становив 966 млн грн. Капіталовіддача за цей період збільшилась на 11 %. Чому дорівнює абсолютний приріст продукції за рахунок кращого використання основного капіталу, млн грн.?

Відповіді: 1) 106,3; 2)157,1; 3) 180,6.

17. Частка робочих машин і устаткування в обсязі основного капіталу в поточному періоді порівняно з минулим зросла із 43 до 51 %. Їх вартість зросла на 12 % при збільшенні валового випуску продукції на 18 %. Визначте зміну капіталовіддачі.

Відповіді: 1) 5,4; 2) 8,8; 3) 14,4.

18. Капіталоозброєність праці в базисному періоді становила 100 тис. грн. Чисельність робітників в поточному періоді порівняно з минулим зменшилась на 5 %, а вартість основного капіталу зросла на 14 %. Визначте рівень капіталоозброєння праці в поточному періоді.

Відповіді: 1) 108,3; 2) 114,0; 3) 120,0.

СТАТИСТИКА ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ

1. Від чого залежить необхідний для забезпечення процесу виробництва обсяг окремих елементів оборотних засобів?

а) Обсягу виробництва; б) швидкості обертання окремих елементів; в) структури оборотних засобів.

Відповідь: 1) а, б, в; 2) а, б; 3) в.

2. Чи доцільно збільшувати в складі оборотних засобів таку їх складову частину, як готова продукція, і зменшувати запаси матеріальних ресурсів?

а) Доцільно; б) недоцільно; в) не має значення.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в.

3. Що зумовлює загальну зміну матеріалу?

а) Питома витрата; б) ціна матеріалу; в) обсяг продукції.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в.

4. За даними про витрати одного виду матеріалу на різні види продукції навести формулу загального індексу фіксованого складу.

а) ;        б) ; в)        .

5. За даними про обсяг виробленої продукції та середні витрати певного виду матеріальних ресурсів на одиницю продукції наведіть формулу розрахунку зміни загальних витрат за рахунок питомої витрати.

Відповіді:

а) ; б) ; в) .

6. Коефіцієнт обертання оборотних засобів у звітному періоді порівняно з базисним збільшився на 2,5 %. Як при цьому зміниться тривалість одного обороту в днях?

Відповіді:

а) 0,40; б) 0,98; в) 1,03.

7. Вартість реалізованої продукції зросла на 14 %, а середні залишки оборотного капіталу — на 5 %. Як змінилася вартість реалізованої продукції за рахунок зміни швидкості обертання оборотного капіталу?

Відповіді: а) 108,5 %; б) 92,0 %; в) 180 %.

8. Вартість реалізованої продукції фірми за звітний рік 720 тис. грн. Сума вивільнених оборотних коштів 20 тис. грн. Кількість оборотів оборотного капіталу за базисний рік — 6. Знайти середній залишок оборотного капіталу за звітний рік.

Відповіді: а) 100 тис. грн.; б) 90 тис. грн.; в) 60 тис. грн.

9. За наведеними даними визначити:

1) динаміку матеріаломісткості;

2) зміну загального обсягу матеріальних витрат, і в тому числі за рахунок збільшення обсягу продукції і зміни матеріаломісткості.

Показник Базисний період Звітний період
Вартість продукції, тис. грн.

Матеріальні витрати, тис. грн.

8220

2615

7484

3158

Відповідь: а) 131,3 %; б) 76,2 %; в) 75,4 %.

10. Виробництво продукції у звітному періоді порівняно з базисним збільшилося на 10 тис. од. і становило 60 тис. од., витрати матеріалів на виробництво продукції зросли на 4 %.

Як змінилася питома витрата матеріалів за умови, що ціни на них не змінилися?

Відповідь: а) 0,85; б) 1,15; в) 0,20.

СТАТИСТИКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Середньорічна вартість основних засобів науково-технічної діяльності в Україні в 1997 р. становила 17 853,9 млн грн., у тому числі машин та устаткування — 2255,3 млн грн. За той самий період кількість працівників наукових організацій становила 233,3 тис. осіб, у тому числі фахівців, які виконують наукові дослідження й розробки, — 142,5 тис. осіб.

Визначити показники фондоозброєності та технічної озброєності праці.

Відповідь: а) 76,53 тис. грн.; б) 9,86 тис. грн.; в) 62,6 тис. грн.; г) 9,4 тис. грн.

2. У 1997 р. вартість машин та устаткування закладів науково-технічної діяльності збільшилась порівняно з 1996 р. на 7,3 %, кількість працівників основної діяльності зменшилась на 29,2 тис. осіб. Використовуючі дані завдання 1, визначити індекс технічної озброєності.

Відповідь: а) 1,206; б) 0,936; в) 1,012.

3. У вищих закладах освіти України в 1997/98 навчальному році чисельність студентів становила 1110,0 тис. осіб. При цьому прийнято було 264,7 тис. осіб, випущено 186,7 тис. осіб, а загальна кількість поданих заяв становила 397 тис.

Визначити конкурс на вступних іспитах та показники руху чисельності студентів.

Відповідь: конкурс становив: а) 136 од.; б) 150 од.; в) 120 од.

4. У 1997 р. в Україні загальна кількість виконаних розробок становила 42,6 тис. од., з них зі створення нових видів техніки і технологій 11,5 тис. од. Відомо також, що обсяги окремих секторів науки в загальній кількості розробок становили, тис. од.: заводського 1,3; вузівського — 3,2; галузевого — 29,7, а кількість розробок нових видів техніки і технологій, що виконані в академічному секторі, становить 1,5 тис. од.

Визначити загальну кількість розробок, виконаних в академічному секторі в 1997 р.

Відповідь: 8400 од., 7460 од., 8600 од.

5. Маємо дані за двома проектами підприємства:

Показник Діючий
варіант
Пропонований до
впровадження варіант
Обсяг капітальних вкладень, млн грн. 50 60
Річний обсяг випуску продукції, тис. од. 100 120
Собівартість одиниці продукції, грн. 120 90

Визначити строк окупності проекту, що пропонується.

Відповідь: 4,2 року; 3,6 року; 5,0 років.

6. Який економічний зміст має різниця між чисельником та знаменником коефіцієнта механізації робіт?

Відповідь: а) фактичні витрати часу на виконання загального обсягу робіт; б) економію часу за умов, що всі роботи виконано вручну; в) економію часу в результаті виконання загального обсягу робіт за допомогою механізмів.

Чи може бути винаходом програмний продукт?

Відповідь: так, ні.

СТАТИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙ

1. Які з названих елементів відносять до інвестицій?

а) Грошові кошти;

б) акції, паї, інші цінні папери;

в) банківські цільові вклади;

г) доходи від лізингу;

д) технології, машини, устаткування;

е) ліцензії;

є) інтелектуальні цінності, майнові права;

ж) виручка від реалізації продукції.

Відповіді: 1) а, б, в, д, е, є; 2) б, в, г, д, е, ж; 3) а, б, в, д, є, ж.

2. За ознакою структури народного господарства розрізняють ринки інвестицій:

а) ринок інвестицій окремих галузей народного господарства;

б) ринок іноземних інвестицій;

в) внутрішній ринок інвестицій;

г) ринок інвестицій окремих груп господарств з різними формами власності.

Відповіді: 1) а, б, г; 2) а, г; 3) а, б, в.

3. Під капітальними вкладеннями розуміють:

а) усі витрати, що їх несуть суб’єкти в результаті господарської діяльності;

б) усі витрати, пов’язані зі зміною господарської діяльності;

в) усі витрати на відтворення основних фондів, включаючи витрати на повне їх відновлення.

Відповіді: 1) а, в; 2) б; 3) в.

4. Які з наведених елементів відносять до реальних інвестицій (капітальних вкладень)?

а) Витрати на будівельні роботи всіх видів;

б) роботи з монтажу устаткування, який здійснюється не за рахунок основної діяльності підприємства;

в) витрати з монтажу і демонтажу будівельної техніки;

г) устаткування, яке здано в монтаж, або таке, що не потребує монтажу;

д) інструменти, інвентар та інше приладдя, які входять до складу основних засобів;

е) витрати населення на будівництво власних будинків з надвірними господарськими будівлями;

є) вартість устаткування, монтаж якого не розпочато;

ж) вартість завезених на будівельний майданчик будівельних матеріалів.

Відповіді: 1) а, б, г, д, е; 2) а, б, в, д, ж; 3) а, в, г, д, є, ж.

5. Система показників інвестиційної активності регіону:

а) загальний обсяг реальних інвестицій;

б) динаміка реальних інвестицій;

в) структура реальних інвестицій;

г) обсяг незавершеного будівництва;

д) обсяг інвестицій на душу населення;

е) обсяг інвестицій на одиницю створеного валового продукту.

Відповіді: 1) а, б, д, е; 2) а, б, в, д, е; 3) а, г, д, е.

6. Яка із наведених формул характеризує зміну середньої капіталомісткості на макрорівні за рахунок всіх чинників:

а) ;       б) ;

в) .

Відповіді: 1) а, б; 2) б, в; 3) в.

7. Реальні інвестиції зросли на 10 %, а рівень капіталомісткості продукції знизився на 10 %. Як змінився валовий випуск продукції?

Відповіді: 1) не змінився; 2) знизився на 1 %; 3) зріс на 22,2 %.

8. Валовий випуск продукції зріс на 5 %, а рівень капіталомісткості продукції — на 7 %. Визначте зміну обсягу інвестицій.

Відповіді, %: 1) +12; 2) 35; 3) +12,4.

9. Капіталовіддача в поточному періоді порівняно з минулим збільшилась на 12 %. Обсяг введеного основного капіталу зменшився на 7 %. Визначте зміну введеного основного капіталу і потужностей за рахунок зміни капіталовіддачі.

Відповіді, %: 1) +12; 2) +10; 3) +4,2.

10. Капіталомісткість продукції зросла на 2 %, а валовий випуск продукції — на 10 %. Визначити зміну обсягу інвестицій за рахунок капіталомісткості продукції, якщо обсяг інвестицій в базисному періоді становить 610 млн грн.

Відповіді: 1) 12,2 млн грн.; 2) 13,4 млн грн.; 3) 73,2 млн грн.

11. Капіталомісткість продукції в середньому по галузі зросла на 4 %. Вплив структурних зрушень в обсязі створеного валового прибутку на динаміку середньої капіталомісткості продукції в галузі становить +8 %. Як змінилась середня капіталомісткість продукції?

Відповіді, %: 1) +12; 2) +32; 3) +12,3.

12. За п’ять років обсяг реальних інвестицій в регіоні знизився на 14 %, а введених в експлуатацію житлових будинків — на 7 %. Коефіцієнт еластичності введення в експлуатацію житлових будинків від обсягу інвестицій становить:

Відповіді, %: 1) 7; 2) – 0,5; 3) – 20.

13. Динаміка іноземних інвестицій в регіоні характеризується лінійним рівнянням тренду Yt = 68 + 5t. Як щорічно зростатимуть в середньому іноземні інвестиції в регіоні?

Відповіді: 1) 5 %; 2) 73 млн дол. США; 3) 5 млн дол. США.

14. За наведеними даними визначте коефіцієнт концентрації введення в експлуатацію житлових будинків (квадратних метрів загальної площі):

Кількість населення в регіоні, тис. осіб % до підсумку
Кількість регіонів Уведення в експлуатацію
житлових будинків
до 50 38 10
50—100 26 9
100—200 22 35
200 і більше 14 46
Разом 100 100

Відповіді: %: 1) 45; 2) 90; 3) 1.

СТАТИСТИКА ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

1. Чи входить до складу показника продукції промисловості незавершене виробництво?

Відповіді: а) так; б) ні; в) так, ні.

2. Чи відрізняється облік продукції в умовних одиницях від обліку в умовно-натуральних одиницях?

Відповідь: а) так; б) ні; в) так, ні.

3. Чи входять до складу товарної продукції послуги своїм непромисловим підрозділам підприємства?

Відповідь: а) так; б) ні; в) так, ні.

4. Чи може виникнути таке становище, коли на підприємстві планове завдання з випуску продукції виконано на 105 %, з її реалізації — на 103 %, а за асортиментом — на 101 %?

Відповідь: а) так; б) ні; в) так, ні.

5. Що покаже Іобсягу виробництва = ?

а) Зміну випуску продукції;

б) зміну витрат часу;

в) зміну випуску продукції і витрат часу.

6. Валовий випуск становив 100 тис. грн., вартість виготовлених напівфабрикатів 80 тис. грн., з них перероблено на 60 тис. грн. та реалізовано на 40 тис. грн. Визначити обсяг товарної продукції.

Відповіді: 1) 60 тис. грн.; 2) 140 тис. грн.; 3) 40 тис. грн..

7. Виготовлено готових виробів на суму 100 тис. грн., напівфабрикатів — на 60 тис. грн., з яких реалізовано на 40 тис. грн. і перероблено на підприємстві на 30 тис. грн. Визначити обсяг товарної продукції.

Відповіді: 1) 100 тис. грн.; 2) 110 тис. грн.; 3) 140 тис. грн..

8. Товарна продукція в діючих цінах становила 1000 тис. грн., вартість ремонту свого устаткування — 50 тис. грн., послуги своєму відділу капітального будівництва — 100 тис. грн., вартість матеріалу замовника — 150 тис. грн. Визначити обсяг продукції у фіксованих цінах.

Відповіді: 1) 850 тис. грн.; 2) 1000 тис. грн.; 3) 1150 тис. грн.

9. Товарна продукція у фіксованих цінах за звітний період становила 500 тис. грн. Залишилось не відправленої замовнику продукції на суму 120 тис. грн., а з відвантаженої — не оплаченої на 100 тис. грн.; надійшла оплата попередніх відправлень —
150 тис. грн., вартість матеріалів замовника становила 80 тис. грн. Визначити обсяг реалізованої продукції.

Відповіді: 1) 350 тис. грн.; 2) 430 тис. грн.; 3) 470 тис. грн.

10. Виходячи з наведених даних, визначити:

а) коефіцієнт ритмічності;

б) коефіцієнт рівномірності випуску продукції.

Декада місяця Випуск продукції, тис. грн.
за планом фактично
1-ша 500 400
2-га 600 600
3-тя 900 1000

Відповіді: а) 1) 95 %, 2) 83,4 %, 3) 1,0; б) 1) 1,0; 2) 95 %;
3) 83,4 %.

11. Визначити рівень виконання плану: а) випуску продукції, б) обсягу виробництва.

Вид
продукції
Випуск продукції, шт. Нормативна
трудомісткість,
нормо-годин
Оптова ціна, грн.
за планом фактично планова фактична
1 100 70 20 50 45
2 100 100 25 100 105
3 100 120 30 150 160

Відповіді: а) 96,7 %, 105 %, 100 %; б) 105 %, 100 %, 96,7 %.

12. Визначити індекс фізичного обсягу за всіма видами продук­ції разом на підставі таких даних:

Вид
продукції
Вартість випуску в поточних цінах, тис. грн. Зміна оптових цін
у звітному періоді
відносно базового, %
у базовому періоді у звітному періоді
1 220 216,0 – 10
2 110 115,5 + 5
3 108 121,0 + 10

Відповіді: 1) 1,05; 2) 1,04; 3) 1,02.

СТАТИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ

1. Показники, які характеризують ефект, є:

а) абсолютними, б) відносними.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а і б.

2. Показники, які характеризують ефективність, є:

а) абсолютними; б) відносними.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а і б.

3. Зростання ефективності відбувається в разі:

а) зростання ефекту при зменшенні витрат;

б) зростанні витрат при зменшенні ефекту;

в) випереджаючої динаміки ефекту порівняно з динамікою витрат;

г) випереджаючої динаміки витрат порівняно з динамікою ефекту.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а і в; 5) а і г.

4. Відносна економія ресурсів розраховується на основі показ­ників динаміки:

а) ресурсів; б) ефекту з урахуванням динаміки ресурсів; в) ресурсів з урахуванням динаміки ефекту.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в.

5. Абсолютний обсяг зміни ВВП за рахунок ефективності розраховується на основі динаміки:

а) ефективності; б) ефективності з урахуванням динаміки ресурсів; в) ресурсів з урахуванням динаміки ефективності.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) а і б.

6. У розподілі за галузями економіки на підставі даних про обсяги ВВП та ресурсів вивчається динаміка рівня ефективності використання ресурсів.

Наведіть формулу розрахунку індексу ефективності змінного складу та сформулюйте його економічну інтерпретацію.

Відповідь: 1) ; 2) ; 3) .

7. За даними завдання 6 виконайте завдання стосовно індексу фіксованого складу.

8. За даними завдання 6 виконайте завдання стосовно індексу структурних зрушень.

9. За даними про обсяг ВВП та ефективність (Е) ресурсів (Р) наведіть формулу розрахунку абсолютного розміру зміни ВВП за рахунок динаміки ресурсів.

1) ; 2) ; 3) .

10. Виділіть формулу розрахунку абсолютного розміру зміни ВВП за рахунок динаміки рівня ефективності.

1) ; 2) ; 3) .

11. Виділіть формулу відносної економії ресурсів Р за даними про динаміку ресурсів та ВВП.

а) ; б) ; в) .

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

12. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг ВВП збільшився на 15,5, а поточних витрат на 11 %. На скільки відсотків змінився рівень ефективності використання витрат?

Відповіді: 1) 4,5 %; 2) 3,6 %; 3) 40,9 %.

13. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг прибутку фірми збільшився на 55 %, а обсяг реалізації продукції — на 45 %. На скільки відсотків змінився рівень прибутковості реалізованої продукції?

Відповіді: а) 6,9 %; б) 10 %; в) – 6,4 %.

14. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг фондів банку збільшився на 40, а прибутку на 50 %. На скільки відсотків змінився рівень прибутковості фондів банку?

Відповіді: а) – 6,7 %; б) 10 %; в) 7,2 %.

15. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг валової доданої вартості збільшився на 20, а ефективність використання ресурсів — на 5 %. На скільки відсотків змінився обсяг ресурсів?

Відповіді: 1) 15 %; 2) 14,3 %; 3) 4 %.

16. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг прибутку збільшився на 18 %, а чисельність працівників на 5 %. На скільки відсотків змінився рівень ефективності витрат праці?

Відповіді: а) 12,4 %; б) 13 %; в) 3,6 %.

17. У звітному періоді порівняно з базовим рівень ефективності використання ресурсів збільшився на 9, а обсяг ресурсів — на 10 %, На скільки відсотків змінився обсяг ВВП?

Відповіді: а) 90 %; б) 19 %; в) 19,9 %.

18. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг ВВП збільшився на 25, а рівень ефективності використання ресурсів — на 5 %. На скільки відсотків змінився обсяг ВВП за рахунок динаміки ресурсів та рівня ефективності?

Відповіді: 1) 20 % та 5 %; 2) 19,04 та 5,95 %.

19. За даними таблиці розрахувати рівень рентабельності активів у середньому по двох установах банку.

Установа банку Прибуток, тис. грн. Активи, тис. грн. Рівень рентабельності активів, %
І ? 106 720 3,2
ІІ 4500 112 500 ?

Відповіді: 1) 3,6 %; 2) 7,2 %; 3) 3,61 %.

20. Динаміка прибутку та активів по установах банку характеризується такими даними:

(тис. грн.)

Установа банку Базовий період Звітний період
прибуток активи прибуток активи
І 340 10 600 410 10 800
ІІ 450 11 250 590 11 700

На скільки відсотків змінився рівень рентабельності в середньому по обох установах банку?

Відповіді: а) 22 %; б) 23 %; в) 44 %.

21. Інтенсифікація виробництва характеризується переважним розвитком результатів діяльності за рахунок: а) ресурсів, б) ефективності.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а і б.

СТАТИСТИКА ЦІН ТА ТАРИФІВ

Рівень «С»

1. Основними складовими частинами цін виробництва товарів та послуг є:

а) виробнича собівартість;

б) прибуток виробника;

в) торговельно-транспортна націнка;

г) усі відповіді правильні.

2. Динаміку цін на окремі товари та послуги характеризують за допомогою:

а) індивідуальних індексів;

б) індексів середніх величин;

в) агрегатних індексів.

3. Зміни цін на продукцію промисловості характеризують за допомогою:

а) індивідуальних індексів цін на товари-представники;

б) агрегатними індексами Пааше;

в) агрегатними індексами Ласпейреса.

4. Територіальні індекси цін та тарифів розраховують, виходячи з структури виробництва товарів і послуг:

а) країни, рівень цін якої порівнюється з іншими;

б) країни, що слугують базою для порівняння;

в) загальної структури товарного обігу між країнами;

г) всі відповіді правильні.

5. При міжнародних зіставленнях рівня цін їх перераховують:

а) у вільноконвертовану валюту;

б) у валюту країни, рівень цін якої порівнюється з іншими;

в) валюту країни з якою здійснюється порівняння;

г) всі відповіді правильні.

6. Зведений індекс цін виробників промислової продукції розраховують:

а) за рекурсивною схемою з помісячних індексів;

б) за формулою Ласпейреса;

в) за формулою Пааше;

г) як добуток з помісячних ланцюгових індексів;

д) як добуток з помісячних базових індексів.

7. Індекс-дефлятор використовують для:

а) переоцінки макроекономічних показників в ціни базового періоду;

б) переоцінки макроекономічних показників в поточні ціни;

в) вимірювання інфляції;

г) розрахунку індексу купівельної спроможності національної валюти;

д) розрахунку індексу купівельної спроможності національної валюти;

е) всі відповіді правильні.

8. Зведені індекси Пааше використовують для оцінки динаміки цін в:

а) промисловості;

б) сільському господарстві;

в) капітальному будівництві;

г) на транспорті.

9. Оцінка вартості продукції та послуг державних бюджетних установ по обслуговуванню потреб населення провадиться:

а) за рівнем витрат по обслуговуванню;

б) за цінами недержавних організацій аналогічного профілю;

в) обидві відповіді правильні.

10. За якою формулою розраховують індекси-дефлятори:

а)      б)      в)      г) .

Рівень В

1. Ланцюгові індекси цін виробників промислової продукції за рік становили: 1,003; 1,004; 1,006; 1,007; 1,009; 1,006; 1,007; 1,005; 1,009; 1,011; 1,009; 1,007.

Обчислити: 1) зведені індекси цін за рік; 2) середньорічний темп зростання цін в промисловості.

2. Приріст цін продукції сільського господарства по двох продуктах-представниках за рік становив + 3 % та – 3 %. Обчислити зведений індекс цін та зміни загальної вартості продукції за умови, що загальна вартість виробленої продукції по першій групі становила 2,0 млн грн. по другій групі 1,5 млн грн.

3. Обчислити зведені індекси цін Пааше та Ласпейреса, а також розміри «ефекту» Гершенкрона на підставі наступної інформації по двох товарах:

Товари Ціна за одиницю Кількість реалізованої продукції
С

Б

10

20

15

25

12

12

17

10

Рівень С

4. На підставі наступної похідної інформації розрахувати середньорічні показники динаміки цін та спрогнозувати їх рівень 01.02.2001 року. Зробити висновки.

Товари Рівень середніх цін по місяцях року, грн.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
А

Б

1,5

4,0

1,5

4,0

1,6

3,9

1,6

3,8

1,6

3,7

1,7

3,5

1,8

3,6

2,0

3,6

2,1

3,8

2,3

3,9

2,2

4,2

2,4

4,1

5. Провести регіональне порівняння цін по двох товарах з позицій покупців міста А та зробити висновки.

Товари Місто А Місто Б
Кількість
товарів, од.
Ціна за одиницю
товару, грн.
Кількість
товарів, од.
Ціна за одиницю товару, грн.
1

2

3

3000

2500

1000

3,0

6,0

8,0

10000

6000

800

2,5

5,8

10,0

СТАТИСТИКА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

1. Податок на додану вартість для всіх товаровиробників збіль­шено на 1,5 %. Як змінився середній розмір податку на додану вартість?

Відповіді: 1) збільшився; 2) не змінився; 3) відповідь не визначено.

2. Вкажіть відносні величини динаміки: а) за минулий рік податкові надходження до Державного бюджету зросли в 1,6 раза; б) дефіцит бюджету зменшився на 3,2 %.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а ,б; 4) — .

3. Вкажіть відносні величини структури: а) бюджетні видатки на охорону здоров’я становлять 11,4 %; б) заходи, пов’язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, становлять 4,6 %.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а ,б; 4) — .

4. За п’ять років зовнішній борг країни збільшився з 90 до 627 млн грн., виплати за борг (повернення номіналу та проценти) зросли з 11 до 131 млн грн. Вищими темпами зростали: 1) сума боргу; 2) виплати за борги; 3) з обох показників однакові;
4) висновок зробити неможливо.

5. За оцінками фахівців митної служби до 5 % товарів перетинають митний кордон нелегально. Визначити дисперсію частки легально ввезених товарів.

Відповіді: 1) 0,05; 2) 0,95; 3) 0,0475; 4) 0,0025.

6. Дані про сплату внесків у державні цільові фонди наведені в таблиці:

Регіон % до підсумку
Державний бюджет Місцеві бюджети
Міста 60 63
Сільська місцевість 40 37

Визначити коефіцієнти локалізації. Вони свідчать про: а) рівномірний розподіл внесків в державні цільові фонди; б) нерівномірний розподіл внесків; 3) локалізацію внесків у містах; 4) локалізацію внесків у селах.

Відповіді: 1) а, в ; 2) а, г ; 3) б, в ; 4) б, г .

7. Структура видатків Зведеного бюджету України характеризується даними:

Видатки % до підсумку
1996 1997
На народне господарство 30 44
На соціально-культурні заходи і науку 50 40
Інші 20 16

Визначте квадратичний коефіцієнт структурних зрушень.

Відповіді: 1) 17,6; 2) 9,3 ; 3) 0 ; 4) 10,2.

8. Помісячне зростання витрат бюджету на утримання дитячих будинків (тис. грн.) описується трендовим рівнянням Yt = 14,6 + 1,8t.

Це означає, що витрати бюджету зростають щомісячно в середньому на :

1) 1,8 % ; 2) 101,8 % ; 3) 1,8 тис. грн.; 4) 16,4 тис. грн.

9. Надходження податку на додану вартість до Державного бюджету за 8 місяців поточного року описується трендовим рівнянням Yt = 90 + 8t, де t = 1, 2, … n. Визначте очікуваний обсяг податкових надходжень в січні наступного року.

Відповіді: 1) 186; 2) 194; 3) 178; 4) 138.

10. Середній розмір ставки акцизу збільшився на 48 %, а за рахунок структурних зрушень у складі підакцизних товарів скоротився на 2 %.

Визначте індекс фіксованого складу ставки акцизу.

Відповіді: 1) 1,46; 2) 1,51 ; 3) 1,45; 4) 0,69.

СТАТИСТИКА ГРОШОВОГО ОБІГУ

 1. Що ви розумієте під грошовою масою?

а) зобов’язання банківської системи нефінансовим секторам;

б) готівка в обігу, готівка в сейфах та резерви комерційних
банків;

в) сукупний обсяг купівельних та платіжних коштів, що обслуговують господарський обіг і належать приватним особам, підприємствам і державі.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

 1. Що характеризує кількість оборотів грошей?

а) кількість днів, які необхідні для одного обороту грошей протягом нового періоду;

б) кількість оборотів, що здійснила грошова маса за рік.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а і б.

 1. Зростання кількості оборотів грошей відбувається в разі:

а) зростання валового внутрішнього продукту при зменшенні грошової маси;

б) зростання грошової маси при зменшенні валового внутрішнього продукту;

в) випереджаючої динаміки валового внутрішнього продукту в порівнянні з динамікою грошової маси;

г) випереджаючої динаміки грошової маси в порівнянні з динамікою валового внутрішнього продукту.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а і в; 5) а і г.

 1. Зростання тривалості одного обороту грошової маси відбувається в разі:

а) зростання грошової маси при зменшенні валового внутрішнього продукту;

б) зростання валового внутрішнього продукту при зменшенні грошової маси;

в) випереджаючої динаміки грошової маси в порівнянні з динамікою валового внутрішнього продукту;

г) випереджаючої динаміки валового внутрішнього продукту в порівнянні з динамікою грошової маси.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а і в; 5) а і г.

 1. У звітному періоді порівняно з базисним обсяг ВВП збільшився на 56 %, а грошова база збільшилась на 30 %. На скільки відсотків змінився рівень кількості оборотів грошей?

Відповіді: 1) 30 %; 2) 20 %; 3) 130 %.

 1. У звітному періоді порівняно з базисним грошова маса збільшилась на 68 %, а валовий внутрішній продукт збільшився на 40 %. На скільки відсотків змінився рівень тривалості одного обороту грошей?

Відповіді: 1) 68 %; 2) 135 %; 3) 20 %.

 1. У звітному періоді порівняно з базисним грошовий мультиплікатор збільшився на 50 %, а грошова база збільшилась на 20 %. На скільки відсотків змінився рівень грошової маси?

Відповіді: 1) 80 %; 2) 25 %; 3) – 20 %.

 1. У звітному періоді порівняно з базисним кількість оборотів грошей збільшилась на 20 %, а грошова маса збільшилась на 50 %. На скільки відсотків змінився рівень валового внутрішнього продукту?

Відповіді: 1) 25 %; 2) 80 %; 3) – 20 %.

 1. У звітному періоді порівняно з базисним валовий внутрішній продукт збільшився на 20 %, а тривалість одного обороту грошей збільшилась на 30 %. На скільки відсотків змінився рівень грошової маси?

Відповіді: 1) 8 %; 2) – 8 %; 3) 56 %.

 1. У звітному періоді порівняно з базисним грошова маса збільшилась на 56 %, а грошова база на 20 %. На скільки відсотків змінився рівень грошового мультиплікатора?

Відповіді: 1) 255; 2) 80 %; 3) 30 %.

 1. Грошова база становить 60 млрд грн. і грошовий мультиплікатор — 3, тоді пропозиція грошей складатиме:

а) 20 млрд грн.;

б) 60 млрд грн.;

в) 63 млрд грн.:

г) 180 млрд грн.

 1. Зниження нормативу резервних вимог збільшить пропозицію грошей за рахунок:

а) збільшення грошової бази;

б) збільшення грошового мультиплікатора;

в) зниження облікової ставки;

г) зниження співвідношення готівкових грошей до депозитів.

 1. Яка із викладених нижче формул є формулою кількості оборотів грошей:

1) Д;        2) ; 3)        .

14.  Яка із викладених нижче формул є формулою тривалості одного обороту грошової маси:

1) Д;        2) ;        3) .

15. Яка із викладених нижче формул є формулою тривалості перебування коштів у розрахунках:

1) Д;        2);        3) .

 1. Яка із викладених нижче формул є формулою числа оборотів коштів у розрахунках:

1) ;        2); 3)        .

17.  Що розуміють під безготівковим грошовим оборотом:

а) сукупність грошових розрахунків, які застосовуються у взаємовідносинах держави, підприємтсв, установ і населення у формі готівкових грошей;

б) сукупність грошових розрахунків, які здійснюються шляхом запасів y банках і шляхом заліку взаємних вимог;

в) рух суспільного продукту і національного доходу, створення доходів у народному господарстві здійснюються шляхом грошових відносин, що складаються між населенням, підприємствами, організаціями та характеризуються розміром грошового обо­роту, який представляє сукупність операцій, в процесі здійснення яких відтворюється рух грошової маси.

СТАТИСТИКА КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Показники залишків позик, які використовуються при обчисленні швидкості обороту позик, є:

а) моментними; б) середніми.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а і б.

 1. Показники кредитового обороту, які використовуються при обчисленні швидкості обороту позик, є:

а) моментними; б) інтервальними.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а і б.

 1. Показники, які характеризують швидкість обороту позик, є:

а) абсолютними; б) відносними.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а і б.

 1. Показники, які характеризують час обороту позик, є:

а) абсолютними; б) відносними.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а і б.

 1. Зростання швидкості обороту позик відбувається в разі:

а) зростання кредитового обороту при зменшенні середніх залишків;

б) зростання середніх залишків при зменшенні кредитового обороту;

в) випереджаючої динаміки кредитового обороту в порівнянні з динамікою середніх залишків;

г) випереджаючої динаміки середніх залишків в порівнянні з динамікою кредитового обороту.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) а і в; 6) а і г.

 1. Абсолютний розмір зміни кредитового обороту за рахунок динаміки швидкості обороту позик розраховується на основі динаміки:

а) швидкості обороту позик;

б) швидкості з врахуванням обсягу середніх залишків;

в) середніх залишків з врахуванням рівня швидкості.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

 1. Розмір зміни швидкості обороту позик за рахунок кредитового обороту розраховується на основі динаміки:

а) кредитового обороту з врахуванням обсягу середніх залишків позик;

б) середніх залишків позик з врахуванням обсягу кредитового обороту.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а і б.

8. В розподілі по установах банку за даними про обсяг кредитового обороту і середні залишки позик аналізується динаміка швидкості обороту позик. Назвіть формулу індексу швидкості обороту позик змінного складу та сформулюйте його економічну інтерпретацію.

Відповіді: 1) ;        2) ;        3) .

9. За даними завдання 8 виконайте завдання стосовно індексу фіксованого складу.

10. За даними завдання 8 виконайте завдання стосовно індексу структурних зрушень.

11. Обчислюючи індекси швидкості обороту позик, за вагу беруть:

а) кредитовий оборот; б) середні залишки позик; в) швидкість обороту позик.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

Відповідь обґрунтуйте.

12. При обчисленні індексів часу обороту позик за вагу приймається:

а) кредитовий оборот; б) середні залишки позик; в) час обороту позик.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

Відповідь обґрунтуйте.

13. Виділіть формулу розрахунку абсолютного розміру зміни кредитового обороту за рахунок швидкості обороту позик:

а) ; б) ; в) .

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

14. Виділіть формулу розрахунку абсолютного розміру зміни кредитового обороту за рахунок обсягу залишків:

а) (; б) ; в) .

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

15. Виділіть формулу розрахунку абсолютного розміру зміни швидкості обороту позик за рахунок кредитового обороту:

а) ; б) ; в)ΔКО ∙ З0.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

16. Виділіть формулу розрахунку абсолютного розміру зміни швидкості обороту позик за рахунок середніх залишків позик:

а) ; б) ; в) .

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

17 При зростанні швидкості обороту позик час обороту позик:

а) зростає; б) зменшується; в) це незалежні величини.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

Відповідь обґрунтуйте відповідними формулами.

18 У звітному періоді порівняно з базовим кредитовий оборот збільшився на 15 %, а середні залишки позик на 10 %. На скільки відсотків змінилась швидкість обороту позик?

а) + 4,5 %; б) – 4,3 %; в) + 5 %.

19 У звітному періоді порівняно з базовим обсяг середніх залишків позик збільшився на 20 %, а швидкість обороту позик зросла на 10 %.

Як змінився обсяг кредитового обороту?

а) + 10 %; б) – 8,3 %; в) + 9,1 %.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

Відповіді обґрунтуйте.

20. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг кредитового обороту зріс на 25 %, а швидкість обороту позик — на 5 %.

На скільки відсотків змінився обсяг кредитового обороту окремо за рахунок динаміки швидкості обороту позик і середніх залишків позик?

а) 5 % і 20 %; б) 19 % і 6 %.

Відповіді обґрунтуйте.

21. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг виплати процентів за позиками збільшився на 12 %, а обсяг позичок — на 5 %.

На скільки відсотків змінилася вартість залучених позичок?

а) + 7,0 %; б) – 6,2 %; в) + 6,7 %.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

22. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг виплат процентів збільшився на 23 %, а вартість залучених коштів — на 6 %.

На скільки відсотків змінився обсяг виплат процентів окремо за рахунок обсягу позичок і їх вартості?

а) 6 % і 17 %; б) 7 % і 16 %.

Відповіді: 1) а; 2) б.

Відповідь обґрунтуйте.

СТАТИСТИКА СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. В групуванні страхування за функціями виділяють:

а) нагромадження; б) добровільне страхування; в) майнове страхування; г) створення на капіталі юридичних осіб.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 1. За ознакою форм страхування виділяють:

а) обов’язкове страхування; б) майнове страхування; в) відшкодування; г) перестрахування.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

3. За видами страхування виділяють:

а) відшкодування; б) обов’язкове страхування; в) страхування відповідальності.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

4. Плановий показник збитковості обчислюється на основі:

а) вірогідності страхового випадку; б) частки страхового відшкодування у вартості застрахованих об’єктів.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а та б.

5. При розрахунку планової нетто-ставки за даними динамічного ряду за характеристику варіації приймається:

а) середнє лінійне відхилення; б) коефіцієнт варіації; в) середнє квадратичне відхилення.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

6. Брутто-ставка характеризує:

а) планову збитковість страхової суми; б) навантаження для покриття поточних витрат страхової компанії та забезпечення прибутку; в) страховий тариф.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

7. Абсолютний обсяг зміни обсягу страхових платежів (СП) за рахунок кількості договорів (m) при середньому розмірі договору r розраховується за формулою:

а) Δm · r1; б) Δm · r0; в) Δr · m1.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

8. Абсолютний розмір зміни обсягу страхових платежів (СП) за рахунок динаміки середнього розміру договору (r) при кількості договорів m розраховується за формулою:

а) Δr · m1; б) Δr · m0; в) Δm · r1.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

9. Абсолютний розмір зміни середнього розміру договору (r) за рахунок загального обсягу страхових платежів (СП) розраховується за формулою:

а) ;        б) ;        в) ΔСП · m1.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

10. В розподілі по регіональних установах страхової компанії аналізується динаміка прибутковості витрат (R), яка розраховується як відношення прибутку (П) до обсягу витрат (В).

Характеристику цієї динаміки в середньому по страховій компанії за рахунок прибутковості витрат по окремих регіональних установах компанії дає індекс:

а) ;        б) ;        в) .

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

11. За даними завдання 10 вкажіть формулу індексу, який характеризує динаміку R в середньому по компанії за рахунок зміни розподілу витрат по установах компанії.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

12. За даними завдання 10 вкажіть формулу індексу, який характеризує динаміку R в середньому по компанії за рахунок усіх перелічених в задачі 10 та 11 чинників.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

13. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг прибутку страхової компанії збільшився на 15 %, а страхових платежів на 10 %. На скільки відсотків змінився рівень рентабельності страхових платежів?

а) 5 %; б) – 5 %; в) 4,5 %.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

14.У звітному періоді порівняно з базовим обсяг витрат страхової компанії збільшився на 8 %, а прибутковість витрат на 3 %. На скільки відсотків змінився обсяг прибутку?

а) 11 %; б) 11,2 %; в) 5 %.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

15. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг прибутку страхової компанії збільшився на 30 %, а прибутковість страхових платежів на 6 %. На скільки відсотків зріс обсяг прибутку окремо за рахунок динаміки страхових платежів та їх прибутковості?

а) 24 % та 6 %; б) 22,6 % та 7,4.

Відповіді: 1) а; 2) б.

СТАТИСТИКА РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

1. Для визначення межі ринку товару використовується:

а) коефіцієнт еластичності попиту від ціни;

б) коефіцієнт перехресної еластичності цін;

в) коефіцієнт еластичності попиту від доходу;

г) коефіцієнт кореляції цін.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) б, г; 4) а, в.

2. Якщо еластичність ціни на товар А по відношенню до ціни товару Б:

а) від’ємна, то такі товари вважаються супутними, взаємодоповнюючими (комплементами);

б) від’ємна, то такі товари вважаються субститутами;

в) нульова, то такі товари є незалежними;

г) додатня, то такі товари вважаються взаємозамінними.

Відповіді: 1) а, б, в; 2) в, г; 3) б, в; 4) а, в, г.

3. Якщо еластичність попиту від ціни:

а) дорівнює одиниці, то зниження ціни не призведе до зростання обсягу продажу;

б) дорівнює одиниці, то підвищення ціни призведе до зменшення обсягу продажу;

в) більше одиниці, то зниження ціни значно збільшить обсяг продажу і навпаки;

г) менше одиниці, то підвищення ціни збільшить обсяг продажу і навпаки.

Відповіді: 1) а, в, г; 2) а, б, в; 3) в, г; 4) б, в, г.

4. Результат поведінки виробників проявляється у таких діях:

а) злитті підприємств для встановлення контролю над ціною;

б) у завоюванні нових ринків на п’ятому етапі життєвого циклу товару;

в) стратегії розробки товару на п’ятому етапі життєвого циклу товару;

г) у збільшенні прибутку.

Відповіді: 1) в, г; 2) а, б; 3) б, в; 4) а, в, г.

5. Результат поведінки споживачів проявляється у:

а) збалансованому за інгредієнтами харчуванні;

б) кількості спожитих кілокалорій, мікро- , макроелементів та вітамінів;

в) грошових заощадженнях;

г) придбанні товарів для духовного розвитку;

д) еластичності попиту від ціни;

є) еластичності попиту від доходу.

Відповіді: 1) а, б, в; 2) б, в, г; 3) в, г, д; 4) б, в, г, є.

6. В кольоровій металургії України 57 підприємств колективної форми власності виробили продукції у звітному періоді на 1840 млн грн., що менше на 10 %, ніж у базисному періоді. Підприємство А збільшило випуск продукції з 150 до 200 млн грн., а підприємство-конкурент (з найбільшою питомою часткою) зменшило свою частку з 28 до 25 %. Як змінилась конкурентна позиція підприємства А на ринку?

Відповіді: 1) 43,48 %; 2) 10,87 %; 3) 34,93 %; 4) 26,21 %.

7. Ціна товару А підвищилась на 20 % і дорівнювала у звітному періоді 25 грн. Ціна товару Б зросла з 10 до 15 грн. Розрахувати коефіцієнт перехресної еластичності цін і визначити доцільність створення межі ринку для розрахунку питомої частки і конкурентної позиції виробника.

Відповіді: 1) 0,60; 2) 0,50; 3) 0,84; 4) 0,40.

8. Розрахувати питому частку продовольчих товарів в роздрібному товарообороті регіону, якщо його обсяг дорівнював за рік 2760 тис. грн., залишки продовольчих товарів на початок року становили 195 тис. грн., поставка товарів відбулася на суму 1800 тис. грн., документовані витрати (продаж за безготівковими розрахунками) — 50 тис. грн., залишки товарів на кінець року 200 тис. грн.

Відповіді: 1) 65,2 %; 2) 67,0 %; 3) 63,2 %.

9. Співвідношення вартостей продовольчих і непродовольчих товарів до роздрібного товарообороту становило у базисному періоді відповідно 65 % і 35 %. Індекс роздрібних цін на групу продовольчих товарів зріс на 7,5, а непродовольчих — зменшився на 2 %. Розрахувати зведений індекс роздрібних цін в регіоні.

Відповіді: 1) 0,586; 2) 1,173; 3) 1,054; 4) 1,042.

10. Роздрібний товарооборот регіону збільшився з 128 до 200 млн грн. у фактичних цінах. Роздрібні ціни підвищились на 30 %. Чому дорівнює обсяг роздрібного товарообороту у порівнянних цінах?

Відповіді: 1) 1,562; 2) 153,8; 3) 166,4; 4) 240,0.

11. Роздрібний товарооборот країни збільшився за рік на 9,2 % і становив у звітному періоді 18933,3 млн грн. Кількість наявного населення зменшилась на 0,8 % і дорівнювала у звітному періоді 50,9 млн чол. Розрахувати: 1) індекс товарообороту; 2) індекс кількості населення; 3) індекс середньодушового товарообороту; 4) показати мультиплікативний і адитивний взаємозв’язки товарообороту;
5) визначити структуру приросту товарообороту за рахунок кількості населення і середньодушового товарообороту.

Відповіді: 5) 108,5 % і – 8,5 %.

12. Роздрібний товарооборот регіону зменшився на 5 %, величина середнього товарного запасу збільшилась на 8 %. Як змінилася швидкість обороту товарів?

Відповіді: 1) + 13,7 %; 2) 0,880; 3) 0,625; 4) – 22,0 %.

13. Середня швидкість обороту продовольчих товарів в торговельній мережі регіону зросла з 60 до 72 разів за квартал. За рахунок зміни структури товарообороту середня швидкість в цілому зменшилась на 6 %. Як змінилася середня швидкість за рахунок зміни індивідуальної швидкості обороту (за кожною товарною групою) за умови незмінної структури товарообороту?

Відповіді: 1) 1,128; 2) 1,276; 3) 1,200; 4) 0,783.

14. На біржі нерухомого майна ситуація з однокімнатними квартирами склалась таким чином: пропозиція кількості квартир збільшилась з 10 до 15, а ціна за квартиру — відповідно з 4208 до 6640 дол. США, попит зменшився з 7 до 6 квартир, а ціна — відповідно зросла з 3600 до 5000 дол. США. Розрахувати: 1) коефіцієнт цінової еластичності пропозиції; 2) коефіцієнт цінової еластичності попиту.

Відповіді: 1) 0,862; 2) – 0,368

15. Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі збільшився на 93 % і становив у звітному періоді 48 млн грн. Валовий прибуток від реалізації товарів збільшився на 4,4 %, або дорівнював у звітному періоді 14,4 млн грн. Знайти приріст валового прибутку за рахунок зміни рівня рентабельності продажу.

Відповіді: 1) 0,75; 2) – 8,6; 3) 14,4; 4) — .

16. Швидкість обороту товарів на торговельному підприємстві змінилася з 18 до 20 разів за місяць. Розрахувати індекс часу обороту споживчих товарів.

Відповіді: 1) 2,000; 2) 0,500; 3) 3,0; 4) 1,5.

17. Підприємство-виробник характеризується такими даними: середньорічна вартість виробничих запасів збільшилась на 5,8 %, а обсяг оптової реалізації зменшився на 10 %. Розрахувати індекс швидкості обороту сировинних товарів.

Відповіді: 1) 1,175; 2) 0,851; 3) 1,040; 4) 1,724.

18. Валовий внутрішній продукт збільшився з 93 365 до 103 869 млн грн. у фактичних цінах. Індекс споживчих цін (ІСЦ) дорівнював 1,200, оптові ціни виробників збільшились в середньому на 22 %. Розрахуйте індекс реального ВВП у звітному періоді, використавши для дефлятування 80 % ІСЦ та 20 % індексу оптових цін.

Відповіді: 1) 1,112; 2) 1,082; 3) 0,924; 4) 0,927.

19. Побудуйте балансове рівняння товару А і доведіть тотожність попиту і пропозиції, якщо є такі дані: валовий випуск дорівнював 1154 тис. грн.; проміжне споживання становило 52 % валового випуску, кінцеве споживання — 370 тис. грн.; експорт — 290 тис. грн., імпорт — 100 тис. грн. валове нагромадження — 110 тис. грн., запаси зменшились на 116 тис. грн.

Відповіді: 1) 1254 тис. грн.; 2) 1370 тис. грн.; 3) 1264 тис. грн.

20. Розрахуйте місткість внутрішнього ринку за товаром А, якщо є такі дані: продано в роздрібній торгівлі на суму 200 тис. грн., видано підприємствами в якості оплати праці на суму
50 тис. грн., придбано населенням на ринках та в окремих громадян на суму 175 тис. грн., реалізовано на експорт 30 тис. грн. надійшло імпорту на суму 70 тис. грн. Обсяг вітчизняного виробництва дорівнював 900 тис. грн. Зробити висновок про можливість розширення зовнішнього ринку.

Відповіді: 1) 50,5 %; 2) 46,9 %; 3) 41,8 %.

21. В регіоні чисельністю 50 тис. чол. товарооборот роздрібної торгівлі за рік дорівнював 40 млн. грн., середньодушовий сукупний доход за рік — 1500 грн.; індекс споживчих цін — 1,320. Середня роздрібна ціна масла вершкового 12 грн. за кг. Розрахувати: 1) купівельну активність населення; 2) купівельну спроможність населення; 3) товарний еквівалент середньодушового доходу.

Відповіді: 1) 53,3 %; 2) 1136 грн.; 3) 94,6 кг.

СТАТИСТИКА ДОХОДІВ СПОЖИВАННЯ
ТА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

1. Розподіл населення за рівнем доходу дозволяє обчислити чисельність населення (f), що має середньодушовий дохід нижче величини межі малозабезпеченості (xp). Наведіть формулу розрахунку цієї чисельності населення.

2. Розподіл населення за рівнем доходу дозволяє визначити величину доходу (xp), нижче якого має дохід задана доля населення (dp). Наведіть формулу розрахунку цього рівня доходу.

Відповіді: 1)         2) .

3. За даними про рівень доходів бідних домогосподарств (Di), величину порога бідності (Dпб) і про число обстежених домогосподарств (N) наведіть формулу розрахунку індексу глибини бідності.

Відповіді: 1)      2)

4. За даними про показники структури споживання матеріальних благ і послуг населенням двох регіонів (di, dj) наведіть формулу, за якою можна оцінити схожість цих структур.

5. У звітному періоді порівняно з базовим доходи населення збільшилися на 12 %, а споживання зросло на 8 %. На скільки відсотків збільшувалося споживання при зростанні доходів на 1 %?

а) 0,67 %; б) 0,80 %; в) 1,50 %.

6. За даними про обсяг споживання (Q), чисельність населення (N) і середньодушове споживання (q) в звітному і базовому періодах наведіть формулу розрахунку абсолютної зміни обсягу споживання за рахунок динаміки середньодушового споживання.

;

7. За даними тесту 6 наведіть формулу розрахунку абсолютної зміни обсягу споживання за рахунок динаміки чисельності населення.

8. В розподілі населення за рівнем доходу вивчається динаміка споживання. Наведіть формулу індексу загального споживання змінного складу.

9. За даними тесту 8 виконайте завдання стосовно індексу фіксованого складу.

10. За даними тесту 8 виконайте завдання стосовно індексу структурних зрушень.

СТАТИСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Об’єктом обліку зовнішньої торгівлі є: а) товари і матері­альні цінності, що перетинають митний кордон; б) послуги, що надаються нерезидентам; в) гуманітарна допомога.

Відповіді: 1) а; 2) а, б; 3) б, в; 4) а, б, в.

2. У практиці міжнародної торгівлі обсяги експорту визначаються за цінами: а) ФОБ; б) СІФ. Обсяги імпорту — за цінами: в) ФОБ; г) СІФ.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

3. Вартість зовнішньоторговельних операцій за рік становить, млрд дол. США: експорт товарів — 24,7, експорт послуг — 8,5; імпорт товарів — 25,2, імпорт послуг — 6,8. Зовнішньоторговельний оборот дорівнює: а) 65,2; б) 49,9. Сальдо торговельного балансу: в) активне; г) пасивне.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

4. Експорт товарів і послуг за рік становить 34,0 млрд дол. США, імпорт товарів і послуг — 33,5. Сальдо торговельного балансу: а) активне; б) пасивне. Коефіцієнт покриття: в) менше за одиницю; г) перевищує одиницю.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

5. Експорт товарів і послуг за рік становив 24,0 млрд дол. США, імпорт товарів і послуг — 24,3, валовий внутрішній продукт — 135. Сальдо торговельного балансу: а) активне; б) пасивне. Імпортна залежність країни: в) безпечна; г) небезпечна.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

6. Вартість імпорту енергоносіїв зросла на 12 %, фізичний обсяг — на 2,7 %. Ціни на енергоносії, імпортовані в країну,:
1) зросли на 9 %; 2) зросли на 9,3 %; 3) зросли в 4,4 рази; 4) зменшилися на 8,3 %.

7. Індекс середніх цін експорту розраховується: а) для усієї номенклатури товарів; б) для товарів-представників. Якщо в країні індекс середніх цін експорту перевищує індекс середніх цін імпорту, умови торгівлі: в) поліпшилися; г) погіршали.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

8. В країні А індекс середніх цін експорту становить 1,2, імпорту — 1,25. В країні В відповідно 1,2 і 1,5. Умови торгівлі стали сприятливими: 1) для країни А; 2) для країни В; 3) для обох країн не змінилися; 4) висновок зробити неможливо.

9. У платіжному балансі країни дефіцит рахунку поточних операцій менше актива рахунку руху капіталів. За таких умов запаси іноземних валют в Національному банку: 1) зменшаться; 2) зростуть; 3) не зміняться; 4) висновок зробити неможливо.

10. У платіжному балансі країни дефіцит рахунку поточних операцій перевищує актив рахунку руху капіталів. За таких умов запаси іноземних валют в Національному банку: 1) зменшаться; 2) зростуть; 3) не зміняться; 4) висновок зробити неможливо.

11. Дві країни з пасивним торговельним балансом характеризуються даними (млрд дол. США):

Країна Сальдо рахунку поточних операцій Валовий внутрішній продукт
А – 6 37,5
Б – 2,8 17,5

Ступінь впливу дисбалансу поточних операцій на економіку країни: 1) більший в країні А; 2) більший в країні Б; 3) в обох країнах однаковий; 4) висновок зробити неможливо.

12. В країні з пасивним торговельним балансом сальдо рахунку поточних операцій становило, млрд дол. США: у минулому році — 2,4; у поточному — 2,45. Валовий внутрішній продукт, відповідно, 40 і 49. Відносний вплив дисбалансу поточних операцій на економіку країни: 1) зменшився; 2) збільшився; 3) не змінився; 4) висновок зробити неможливо.

13. Країна має пасивний торговельний баланс. За поточний рік сальдо рахунків платіжного балансу становило, млрд дол. США: рахунку поточних операцій — 2,8, рахунку руху капіталів +2,3. За таких умов резерви: а) зменшилися на 0,5; б) зросли на 0,5. Можна зробити висновок, що країна відносно до «іншого світу» є: в) інвестором; г) боржником.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

14. Покрити дефіцит балансу поточних операцій країни-резидента можна за рахунок: а) збільшення припливу іноземного капіталу; б) зменшення резервів; в) розміщення національних цінних паперів за кордоном.

Відповіді: 1) а, б; 2) а, в; 3) б, в; 4) а, б, в.

загрузка...