Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Бюджет і бюджетна система України

1.  Роль бюджету у фінансовому забезпеченні економічного і соціального розвитку країни,

  1. Бюджет, його суть і призначення. Бюджетний процес,
  2. Бюджетний устрій та бюджетна система. її принципи.
  3. Організація виконання бюджету України. Виконання Держбюджету за доходами.
  4. Виконання Держбюджету за видатками,
  5. Бюджетний дефіцит (профіцит).

Література: В.Опарін ст.. 83=90, Бюджетний кодекс України, Го.лл<2Ьісс4^іс^    <^Г 1і^ ~1У\^

Бюджет держави є дуже складним і багатогранним явищем у суспільстві Його розглядають з трьох сторін: як економічну’категорія; як правову категорію; –    за матеріальним змістом.

Як економічна категорія бюджет являє собою сукупність економічних відносин між державою з одного боку і юридичними та фізичними особами з іншого боку з приводу розподілу І перерозподілу ВВП з метою формування і використання централізованого фонду грошових коштів, призначених для забезпечення виконанням державою своїх функцій,

Правова категорія пов’язана з його законодавчим регулюванням яку сфері бюджетних взаємовідносин так і в сфері складання та виконання його як фінансового плану. Бюджет виступає документом в якому подається розпис доходів і видатків., що затвердасуються в формі закону, Як фінансовий план відіграє дуже важливу роль в діяльності держави, Це документ, що спрямовує фінансову діяльність держави, робить її конкретною і фінансово забезпеченою.

3^ матеріальним змістом, бюдасет являє собою централізований грошовий фонд Держави. Обсяг бюджету характеризує річну суму коштів, що проходить через цей фонд. Він перебуває в постійному русі. Практично щоденно до нього надходять кошти і проводиться фінансування видатків. Виходячи зі сказаного, можна дійти висновку, що необхідна чітко налагоджена система управління бюджетом з метою забезпечення своєчасного і повного надходження доходів та раціонального і ефективного використання його коштів

2 *■

Державний бюдесет – це одна з найважливіших ланок державних фінансів.

Державшої бвдшет – це план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади протягом бюдаштного періоду.

Бюджетний період – це календарний рік і тому всі бюдасети складаються на 1 рік.

Державний бюджет України поділяється на доходи і видатки, які в свого чергу поділяються на спеціальний ї загальний фонди,

Загальний фонд -включає доходи, які визначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не призначені на конкретну мету,

Спеціальний фонд -включає доходи які призначені на певні цілі.

Бюджетний процес – це регламентований законодавством порядок складання, розгляду , затвердасення та виконання бюджету.

Порядок складання ДБУ такий: Кабмін України розробляє основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний рік та передає ці данні до Мінфіну України, На підставі

яких Мінфін України визначає загальний рівень доходів і видатків на наступний рік, Так як ДБУ затвердасує Верховна рада України то Кабмін України не пізніше 1 червня поточного року подає до ВР проект основних напрямків бюджетної політики на наступний рік. Цей проект містить такі пропозиції;

наводиться граничний розмір дефіциту (профіциту) бюджету у відсотках до

прогнозного річного обсягу ВВП;

дасться граничний розмір державного борту та йото структура ( зовнішній та

внутрішній);

–         зазеатаєгьєя питома вага міжбюджетніж трансфертів у видатках ДБУ і коефіцієнт вирівнювання для місцевих бюдасетів: МіжбюдасетнІ трансферти – це кошти які безоплатно та безповоротно передаються з одного бюдасету до іншого зазначається питома вага капвкладень у видатках ДБУ та пріоритетних напрямків їх використання.

–         Зміни до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави;

Перелік головних розпорядників коштів ДБУ та інші. За результатами парламентських слухань ВРУ приймає постанову Про схвалення основних напрямків бюджетної політики на наступний рік “. На підставі цієї постанови Мінфін України складає проект Закону „Про ДБУ” і подає його до розгляду в Кабмін України, Після схвалення цього проекту Кабмін передає його до ВРУ не пізніше 15 вересня, Після обговорення проекту закону „Про держбюджет” в трьох читаннях ВРУ приймає його як закон не пізніше 1 грудня поточного року. Підписує З У „Про ДЕГ президент. Отже, бюджетний процес – це порядок складання, розгляду, затвердження і виконання Державного бюджету.

З

Бюджетна система – це сукупність державного та місцевих бюджетів побудована з урахуванням економічних відносин державного територіального устрою і врегульована нормами права, Вона складається з державного і місцевих бюджетів. До місцевих бюджетів належать: бюджет АР Крим, обласні і районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування ( бюджети сіл, селищ  і міст).

Місцеві бюджети складають міські, районні фін.відділи, облради.  Затверджують районна рада, сільська, селищна рада.

Зведений бюджет – це сукупність показників бюджетів які використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави.

Принципи бюджетної системи:

І * Єдності бюджетної системи України – єдність б/с забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грош.сис-мою, єдиним регулюванням бюдасетних відносин, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухобліку і звітності,

2. Збалансованості – повноваження на здійснення витрат бюдасету повинні відповідати обсягу нздходосень бюдасету,

3>- Самостійності -ДБУ та місцеві бюджети є самостійними. Самостійність бюдасетів забезпечується закріпленням за ними відповідних доходів а також надається право самостійно визначати напрями коштів по відповідних видатках* Кожна місцева рада самостійно розглядає і загвердасує бюдасет,

4. Повноти – до складу бюджетів підлягаюіь включно всі надходасення і витрата бюдасетів.

  1. Обґрунтовамостї ~ бюджет формується на реаліст-ичних показниках екон.-соціального розвитку держави та розрахунках надходжень та витрат бюдасету,

6.  Ефективності - при складанні кожного треба прагнути залучати мінімальні бюдасетні кошти, але при цьому досягати максимального результату.

  1. Субсидіаряості – потрібно розподіляти видатки між ДБ і місц. бюджетами, твж щоб


вони були максимально наближені для надання субсидій тільки тим, кому вони дійсно потрібні (газ, електроенергія),

8, Цільового використання – доходи повинні використовуватись тільки на ті цілі, що
визначені у видатках.

9. Справедливості – б/е України базується на засадах справедливого розподілу
суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами»

10. ПублЬшості і прозорості – ДБУ та місцеві бюджети здаверджутться, а рішення
щодо звіту про їх виконання приймаються відповідно ВРУ , ВР АР Крим, відповідними
радами.

11, Відповідальності учасників бюджетного процесу – кожен учасник бюджетного
процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на. кожній стада бшдаїетиоге
процесу.

Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету Міністерством фінансів України, здійснює загальну організацію, управління та використання ДБУ, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань використання бюджету,

4

В Україні застосована казначейська форма обслуговування Держ, бюджету, яка передбачає здійснення Державним бюджетом України: 1. операції з коштами Держбюджету:

2= розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних, коштів; 5. контроль бюджетних, повноважень при нарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів:

4, контроль заведенням б/о та складання звітності про виконання Держбюджету. Виконання Держбюджету України за доходами,

1,      Мін, Фін, України здійснює прогнозування га аналіз доходу бюджету і має виключне право надання відстрочок по сплаті податків на умовах податкового кредиту за поданням органів стягнення на термін до 3-х місяців в межах погонного бюшк. періоду,

2,      Держ, казначейство веде облік всіх надходжень до бюджету та за поданням органів стягнення .здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету,

3,      Органи стягнення забезпечують своєчасне тав повному обсязі надходження податків, зборів та інших доходів, відповідно до законодавства,

4,  Податки, збори. Обов’язкові платежі обов’язково зараховуються на єдиний казначейський рахунок і не можуть зберігатися на рахунках органів стягнення,

5,      Податки, збори, обов’язкові платежі вважаються зарахованими до бюджету з моменту зарахування на єдиний казначейський рахунок, *

ц

Виконання Держбюджету України за єидаткшш, Стадіями виконання Держбюджету за видатками визначається:

1.   Встановлення бюджетних асигнувань, розпорядника бюджетних коштів на основі
затвердженого бюджетного розпису.

2,   Затвердження кошторисів розпорщртикам бюджетних коштів,

3.   взяття бюджетних забов^язань,

4,   «гримання товарів, робіт і послуг,
здійснення платежів,

використання товарів, робіт і послуг на. виконання бюджетних програм Відповідно до затвердженого бюджетного розпису, розпорядники бюджетних

коштів одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів, Кошторис – є основним документом бюджетних установ, який надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій,

Державне Казначейство здійснює контроль за відповідністю кошторисів розпорядників коштів відповідно до бюджетного розпису, Розпорядники коштів беруть забов””язання та проводять видатки тільки в межах бюдасетних асигнувань, встановлених кошторисами,

Будь-які зобов’язання взяті юридичними чи фізичними особами за коштами бюдасету без відповідних бюджетних асигнувань або ж з перевищенням повноважень, встановлених законом України „Про держбюджет України” не вважаються бюджетними зобов5 язаннями.

Після отримання товарів, робіт та послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов “яз&иия, розпорядник бюджетних коштів приймає рішення про їж оплату тш подає доручення на здійснення платежу органу Держказнанейетва,   Казначейство здійснює платежі за дорученням свого клієнта в разі наявності відповідного бюджетного зобов’язання для платежу в бухобліку за виконанням видатків бюдасету, або в межах наявності у розпорядників бюдас коштів, або в межах наявності у розпорядників бюджетних коштів не використаних бюдасетних асигнувань.

б

Бюдасет складається з доходів і видатків.

Державний доход – це сума коштів, яказосередасуєтьея державою в бюдасеті для забезпечення своєї діяльності,

Державний видаток – це сума коштів яка витрачається державою в процесі її фінансової дальності

Бюджет може бути складено і прийнято з перевищенням доходів над видатками – це буде профіцит бюджету. Може бути рівновага доходів і видатків. Це буде означати, що видатки мають відповідні джерела фінансування, а коли видатки перевищують над доходами – це буде дефіцит бюджету.

Отже, Бюджетний дефіцит – це показник негативних явищ в економіці, що зумовлюють інфляцію грошової одиниці.

Причини виникнення дефіциту бюджету.

1.   спад виробництва;

2.    зниження ефективності функціонування окремих галузей;

3.   несвоєчасне проведення структурних змін в економіці або її технічного
переоснащення.
Всі ці показники впливають негативно на соціально-економічний розвиток держави,
Бюджетний дефіцит вимагає прийняття енергійних заходів держави, що до його
ліквідації. Насамперед це – скорочення витрат 6юджету, але цей шлях досить складний.
Більш реальним і доцільним були б зміни в податковій та кредитній політиці, які в свою
чергу, призвели до пожвавлення економічного життя, передусім зростання виробництва та
його ефективності.

Дотація – певна сума коштів, яка виділяється на безповоротній основі з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня з метою покриття бюджетного дефіциту.

Субсидія – сума грошей, яка виділяється з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня і має цільове призначення.

Субвенція - сума грошей, яка виділяється з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня і має цільове призначення для здійснення сумісного фінансування певного заходу.

Бюджетне асигнування – це повноваження, надане РБК (розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в особі їх керівників) на взяття бюджетного забов»язання та здійснення платежів із конкретною метою в процесі виконання бюджету.

загрузка...