Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Документування касових операцій

При здійсненні готівкових розрахунків підприємства (індивід альні підприємці) – отримувачі готівкового платежу зобов’язані надати платникам – підприємствам, індивідуальним підприємцям – обліковий розрахунковий документ (податкову накладну, рахунок фактуру, касовий і товарний чеки, акт виконаних робіт, надану послуг, квитанцію до прибуткового касового ордера), який б» підтверджував здійснені платниками витрати готівки.

Розрахунки готівкою підприємств усіх форм власності, а також індивідуальних підприємців з громадянами мають проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів касового чи товарного чека, квитанції, договору купівлі-продажу актів закупівлі, виконання робіт (надання послуг) або інших документів, що засвідчують факт купівлі товару, виконання роботи надання послуги.

Підприємства та індивідуальні підприємці, які здійснюють розрахунки зі споживачами у сфері торгівлі, громадського харчу­вання та послуг за готівку через належним чином зареєстровані РРО, повинні обов’язково видавати споживачеві касовий чек, а під час виходу з ладу РРО або на період тимчасового відключен­ня електроенергії — товарний чек.

Для складання прогнозів готівкового обігу установи банків до початку кварталу одержують від підприємств, а також від фізич­них осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, що мають рахун­ки в банку, касові заявки за встановленою формою. Банки контро­люють хід виконання прогнозів касових оборотів.

У банк на поточний рахунок здається виручка від реалізації го­тової продукції, виконання робіт, послуг, не одержана у встанов­лений термін заробітна плата та інші грошові кошти. Здача готівки на поточний рахунок оформляється за заявою на переказ готівки (табл. 2.2). Вона складається з двох частин: верхня части­на (заява) залишається в банку, а нижня частина (квитанція) з пе­чаткою банку і підписом касира передається особі, яка здає гроші.

Установи банків на підставі спеціальних заяв видають власни­кам рахунків чекові книжки. Вони є документами суворі звітності. Чеки для одержання готівки у банку називаються гро­шовими, а для перерахувань – розрахунковими. Для одержання грошей з рахунку виписують грошовий чек (табл. 2.3), котрий підписують керівник і головний бухгалтер підприємства, зразки підписів яких є у банку. Чек завіряється печаткою. На звороті че­ка вказується призначення одержуваної суми. Ніякі виправлен­ня в чеках не допускаються. Реквізити в чеку заповнюють у господарстві чорнилом. Не можна видавати касиру оформлені підписами і печаткою чисті бланки чеків для заповнення лові банку. На підприємстві залишається корінець чека, який  служить для контролю за виписаними чеками. Неправильно виписаний чек банк не приймає. За потреби в банку дають зразок заповнення чека.

ЗАЯВА

на переказ готівки № 44 20 січня 2005 р.

Дата здійснення операції        20 січня 2005 р. Дата валютування       20 січня 2005 р.

Назва валюти № рахунку Сума Еквівалент у гривнях
Гривня Дебет 100015678
Кредит 26005501000153 6960,00
Загальна сума (цифрами) 6960,00

Платник     ТОВ «Дніпро», ч/з Дереву Олексія Васильовича

Код платника **_____________________

Банк платника *_____________________

Отримувач   ТОВ «Дніпро»___________

Код отримувача *___________________

Банк отримувача   АППБ «Аваль»______

Код банку отримувача *____________

Загальна сума     Шість тисяч дев’ятсот шістдесят грн 00 коп.

(словами)

Призначення платежу     Поповнення поточного рахунку
Пред’явлений документ **___________

___ (паспорт або документ, що його замінює)

серія___________        №______________ _, виданий

(номер документа)

(найменування установи,
яка видала документ)

(дата видачі документа)

(дата народження)  (місце проживання особи)

додаткові реквізити

Підпис платника   Дерева _ Підписи банку     Петренко

Видатковий касовий ордер застосовується для оформлення ви дачі грошей з каси при обробці інформації як з використанням І обчислювальної техніки, так і без неї. Виписується в одному примірнику робітником бухгалтерії, підписується керівником підприємства (організації) та головним бухгалтером чи особою яка на те уповноважена. Реєструється в Журналі реєстрації  прибуткових та видаткових касових документів.

Якщо на документах, що прикладені до касових ордерів, є дозволяючи напис керівника підприємства, то підпис керівника на видаткових касових ордерах не обов’язковий.

При видачі грошей по видатковому касовому ордеру або документу, що його замінює, окремій особі касир вимагає пред’явлення документа, що засвідчує особу одержувача, записує в ордері   назву та номер документа, ким і коли він виданий.

За одержані гроші особа підписується у видатковому касовому ордері. Якщо документ, який замінює видатковий касовий ордер, складений на видачу грошей декільком особам, то одержувачі також пред’являють документи, що засвідчують їхню особу, і підписуються у відповідній графі платіжних документів. Підпис про  одержання грошей може бути лише власноручним, зробленим  чорнилом або пастою кулькової ручки із зазначенням одержаної  суми: гривень – літерами, копійок — цифрами. При одержанні  грошей по відомості сума літерами не проставляється.

Видача грошей особам, що не знаходяться у списковому складі  підприємства, здійснюється по видаткових касових ордерах або за  окремою відомістю на підставі укладених договорів. Видача грошей особам, які залучаються на сільськогосподарські роботи, а також для ліквідації наслідків стихійного лиха, може здійснюватися по відомості, яка складається окремо по кожній організації, І з якої були залучені працівники, і завіряється підписом уповноваженого відповідної організації.

Видачу грошей касир проводить тій особі, яка вказана у видатковому касовому ордері або в документі, який замінює його. Якщо видача грошей здійснюється за дорученням, то в тексті ордера
після прізвища, імені та по батькові одержувача грошей бухгал­терія вказує прізвище, ім’я та по батькові особи, якій доручено
одержання грошей. Якщо гроші видають по відомості, то перед
підписом за одержання грошей касир робить напис: «За дорученням». Доручення залишається у касира і прикладається до видаткового касового ордера або відомості.                                       ,

При видачі грошей особі, яка не має можливості підписати (хворість та інші причини), то за її письмовим дорученням м° підписатися інша особа, але не працівник бухгалтерії або каса  цього підприємства. На видатковому касовому ордері вказує номер, дата і місце видачі документа, що засвідчує особу фактичного одержувача грошей та особу, що підписалася за отримання грошей.

Заробітну плату (оплату праці), допомогу по тимчасовій непрацездатності, стипендії, пенсії і премії видають по платіжних (розрахунково-платіжних) відомостях без складання видаткового касового ордера на кожного одержувача. На титульному листку платіжної відомості робиться дозволяючий напис про видачу грошей за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства із значенням строків видачі грошей і суми літерами. В аналогічному порядку  можуть оформлятися і разові видачі грошей на за­робітну плату (оплату праці), депонованих сум, грошей під звіт на службові відрядження декільком особам.

Після закінчення встановлених строків виплати заробітної плати касир повинен:

1)у платіжній відомості проти прізвищ осіб, які не одержали
заробітної плати, поставити штамп або зробити відмітку від руки
«Депоновано»;

2)скласти реєстр депонованих сум;

3)у кінці відомості зробити напис про фактично виплачену суму та не одержану суму заробітної плати (оплати праці), звірити ці суми із загальним підсумком по платіжній відомості і підпи­сатися;

4) виписати видатковий касовий ордер на фактично виплачену суму, зареєструвати його і записати в касову книгу.

Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і замінюючі їх документи повинні бути заповнені бухгалтерією чітко і ясно чорнилом або пастою кулькових ручок або виписані на друкарській чи обчислювальній машині. Ніяких підчисток, помарок або виправлень, навіть і обумовлених, у цих Документах не допускається.

Забороняється видача прибуткових і видаткових касових ордерів або замінюючих їх документів на руки особам, які вносять або одержують гроші. Приймання і видача грошей по касових ордерах може проводитися тільки в день їх складання.

Прибуткові та видаткові касові документи (прибуткові касові ордери,  видаткові касові ордери,  платіжні відомості) реєструються в Журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів. Ці журнали бувають двох типових форм: №КО-З або №КО-3а.

Журнал тимчасової форми № КО-3 відкривається окремо на прибутковій та видаткові касові документи (табл. 2.6 і 2.7).

За вибором бухгалтера замість журналу типової форми № КО-3 може застосовуватись журнал типової форми № КО—За (табл. 2.8). На відміну від журналу типової форми № КО—3, що передбачав ве­дення двох журналів (один — для реєстрації прибуткових касових документів, другий – для реєстрації видаткових касових доку­ментів), у цьому журналі забезпечується одночасне ведення при­буткових і видаткових касових документів. Використання журна­лу за типовою формою № КО-За більш зручніше, на нашу думку, для підприємств, ніж за типовою формою № КО—3.

Видаткові касові ордери, які оформлені на платіжних відомостях виплату заробітної плати (оплати праці), реєструють після її видачі

Касові документи, після складання звіту касира та його оброблення в бухгалтерії, комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються і переплітаються в окремі папки та зберігаються потягом 36 місяців по закінченні календарного року матеріально відповідальною особою, на яку покладено обов’язок зберігання документів, в окремому сейфі або спеціальному приміщенні, які пе­редаються під охорону.

Винесення з приміщення, що охороняється, касових доку­ментів дозволяється лише в окремих випадках і тільки за письмо­вим дозволом керівника або головного бухгалтера підприємства. До кінця робочого дня документи мають бути обов’язково повер­нені. Довідки за касовими документами, підписані керівником і головним бухгалтером, видаються відповідним органам за їх ви­могами у випадках, передбачених чинним законодавством.

загрузка...